Cereri

Cerere pentru obţinerea certificatului de deces

Acest formular face parte din principalele formulare utilizate în activitatea consulară.În cazul în care formularul nu corespund serviciului solicitat, va rugam sa va adresati direct la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei .

 

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5287

CERERE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE DECES


Cerere concediu

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ___________________________, salariat al _________________, avand functia de _____________________ rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru perioada ___/___/_______ – ___/___/________.

                                     Data _________                    NUMELE  SI SEMNATURA
 


Ordin de compensare

 

ORDIN DE COMPENSARE

Seria A Nr. ............. din data de ..../..../...... pentru suma de: ....................

Agentul economic initiator ...............................................

Agentul economic destinatar ..............................................

SERVICIUL DE COMPENSARE

AGENTUL DE COMPENSARE

 

 

OPERATIUNEA DE COMPENSARE

 

 

ORDIN DE COMPENSARE

Seria A Nr. ............ din data de ..../..../...... pentru suma de: .....................

....................


Imputernicire depunere declaratii somaj

Model Imputernicire depunere declaratii somaj
Pentru respectarea prevederilor art 5 alin. (3) din Ordinul 405/2004 de aprobare a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj cu modificarile si completarile ulterioare.
Imputernicesc pe d-l/d-na * .........., posesor al BI/CI
cu depunerea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj .


Cerere reconventionala

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ........................, domiciliat in ................, str. ............, nr. ..., parat in dosarul nr. ..... aflat pe rolul acestei instante, in calitate de reclamant fiind numitul ......................, formulez cerere reconventionala impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea pe care o veti da sa fie obligat sa .................... si sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

Motivele actiunii:

In fapt, am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .....................


CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

CERERE PRIVIND ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE  PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE ÎN STRĂINĂTATE

                                            C E R E R E,


Cerere ITM pentru eliberare registru zilieri

Model Cerere ITM pentru eliberare registru zilieri
S.C. ..........................
Domnule Inspector Sef
Subsemnatul ............................................... , în calitate de reprezentant legal al S.C. ............................................................., cu sediul social în ........................................... sector .... str ................................................nr........, bloc.......scara.........etaj.......apart ...... C.U.I. ................număr de ordine în registrul comerţului .......................................................


Cerere de ordonanta presedintiala

Domnule Presedinte,

S.C. ..........................., cu sediul in ............, str. ............., nr. ..., judet/sector .............., inmatriculata in Registrul Comertului .............. sub nr. ..., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de ................, fac prezenta CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA, pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta, sa-l obligati pe ......................, domiciliat in ..........., str. ........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., la ..................... si la plata cheltuielilor de judecata.


Cerere de liberare provizorie pe cautiune

DOMNULE PRESEDINTE/PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul ......................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., inculpat in dosarul penal nr. ......., pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de art. ....., arestat preventiv de la data de ............, va rog sa dispuneti eliberarea mea provizorie pe cautiune, deoarece consider ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 160 C. proc. pen.


Cerere de liberare conditionata

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................., domiciliat in ................, str. ............., nr. ..., va rog sa dispuneti liberarea mea conditionata din executarea pedepsei cu inchisoare in executarea careia ma aflu.

Motivele cererii:

In fapt, prin sentinta penala nr. ........... din ............, pronuntata de ..............., in dosarul penal nr. ......, in baza art. ...., am fost condamnat la o pedeapsa de ........... inchisoare, ramasa definitiva.


Cerere de executare

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ........................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., formulez prezenta cerere de executare, scop in care depun decizia civila nr. ....... din ............., pronuntata de ................ in dosarul nr. ......, investita cu formula executorie, din care reiese ca datornicul .................., domiciliat in .............., a fost obligat sa-mi ..........................


Cerere de divort

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata(ul) ........................, domiciliat(a) in ............., str. .........., nr. ..., chem in judecata pe sotul(ia) meu(a) ......................, domiciliat(a) in ............, str. .........., nr. ..., pentru divort, urmand ca, pe baza probelor ce vor fi administrate in cauza, instanta sa hotarasca:

1. in temeiul art. 37 alin. 2 C. fam., desfacerea casatoriei incheiata intre noi si inregistrata sub nr. ....... din ............. la ............. din vina paratului(ei);


Cerere de depunere de acte la dosar

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ............................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul ..........., reclamant in dosarul nr. ..../........, cu termen la ..........., va rog sa luati act ca inteleg sa depun la dosarul cauzei urmatoarele acte solicitate de instanta:

- .................................;

- .................................;

- .................................,

in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

 

 


Cerere de declarare a disparitiei

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ......................, domiciliat in ..............., str. ............, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., formulez prezenta cerere de declarare a disparitiei privind pe ..................., nascut la data de ............, in ............, cu ultimul domiciliu in ............., str. ............., nr. ....

 

 

Motivele actiunii:

In fapt ...................... a disparut de la domiciliu la data de ..............