Formulare Acte - Model download gratuit Statut asociatie (I) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut asociatie (I)

Taburi primare

Download Model de Statut asociatie (I)

Download formular Model de Statut asociatie (I) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut asociatie (I) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut asociatie (I) in format pdf, word, doc

ASOCIATIA ....................

STATUT

Asociatia ........

I. DENUMIREA, MEMBRII FONDATORI, FORMA JURIDICA, DURATA, PATRIMONIUL SI SEDIUL

Art. 1. Urmatorii:

- ..........................., cetatean .........., nascut la data de ..........., rezident in .............., str. ..........., nr. ..., sector/judet ........., avand pasaport nr. ..., eliberat la data de ............ de ..............;

- ..........................., cetatean .........., nascut la data de ..........., rezident in .............., str. ..........., nr. ..., sector/judet ........., avand pasaport nr. ..., eliberat la data de ............ de ..............;

- ..........................., cetatean .........., nascut la data de ..........., domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., sector/judet ........., avand B.I./C.I. seria ..., nr. ......., eliberat la data de ........... de Politia ............,

tinand seama de prevederile art. 969 C. dv., ale Ordonantei Guvemului nr.26/2000 si altor dispozitii legale pertinente, am hotarat constituirea Asociatiei .....................

Art. 2. Asociatia - pe care, prin buna-intelegere, partile sus-numite am constituit-o - va purta numele de Asociatia ......................, denumita in continuare Asociatia.

Art. 3. Patrimoniul initial al Asociatiei se compune din suma de ........... lei, depusa in contul Casei de Economii si Consemnatiuni ..............

Art. 4. Din punctul de vedere al formei juridice, Asociatia este, potrivit legii, o asociatie nonprofit, nonguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica, cuprinzand persoane fizice.

Art. 5. Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata.

Art. 6. Sediul asociatiei se afla in localitatea ............, str. .......... nr. ..., sector/judet ...........

II. SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 7. Asociatia .................. este o organizatie nonprofit, infiintata in scopuri

caritabile, pentru a acorda ajutor moral si material celor aflati in nevoie, fara deosebire de varsta, sex, nationalitate sau apartenenta religioasa.

In realizarea acestui scop, Asociatia isi propune ca obiective acordarea de ajutoare materiale (in bani, hrana, obiecte de imbracaminte), de asistenta si sprijin moral.

III. ORGANIZARE. ADUNAREA GENERALA, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE SI CONTROL

Art. 8. Asociatia are urmatoarele organe de conducere:

a) Adunarea generala;

b) Consiliul director;

c) Cenzorul.

Art. 9. Adunarea generala este organul suprem de conducere, alcatuit din membri fondatori, membri ordinari sau membri de onoare.

Art. 10. Adunarea generala a membrilor Asociatiei se intruneste o data pe an (in primul trimestru), in adunare ordinara si, ori de cate ori este cazul, in adunare extraordinara.

Art. 11. Convocarea Adunarii generale ordinara se face de catre Consiliul director.

Convocarea adunarilor extraordinare se poate face la initativa Consiliului director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociatiei.

Art. 12. Adunarea generala este statutar intrunita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor Asociatiei.

Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de participanti, se stabileste o noua data.

La a doua convocare, Adunarea generala se considera a fi statutar constituita, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Hotararile se adopta cu votul a jumatate plus unu din numanul membrilor Asociatiei prezenti la adunare, cu exceptia hotararilor privind modificarea actului constitutiv si a statutului sau dizolvarea si lichidarea Asociatiei, pentru care sunt necesare voturile a jumatate plus unu din numarul membrilor Asociatiei.

Sedintele Adunarii generale sunt conduse de presedintele sau de vicepresedintele Consiiiului director.

Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special, de catre un secretar desemnat de presedinte.

Hotararile Adunarii generale sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.

Art. 13. Adunarea generala indeplineste urmatoarele atributii:

- aproba ordinea de zi a fiecarei sedinte;

- alege si revoca membrii Consiliului director al Asociatiei;

- alege si revoca cenzorul;

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei si bilantul contabil;

- stabileste cotizatiile si taxele de inscriere la care sunt supusi membrii Asociatiei;

- aproba lichidarea Asociatiei.

Art. 14. Consiliul director al Asociatiei este aprobat de catre Adunarea generala pentru o perioada de 4 ani si este compus din 5 membri, dintre care un presedinte si un vicepresedinte.

Pana la constituirea Adunarii generale a membrilor Asociatiei, Consiliul director este format din membrii fondatori.

Art. 15. Consiliul director este statutar constituit in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai.

Daca la prima convocare nu se intruneste acest cvorum, se procedeaza la o noua convocare, in temmen de cel mult 10 zile de la data primei convocari.

La a doua convocare, Consiliul director este considerat statutar intrunit, indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art. 16. Consiliul de administratie adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de balotaj, votul presedintelui este decisiv.

Art. 17. Consiliul director gestioneaza activitatea Asociatiei, in conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituita.

Consiliul director are urmatoarele atributii:

- alege si revoca, din randul membrilor sai, presedintele si vicepresedintele, prin vot secret, cu majoritate absoluta;

- pregateste adunarile generale ordinare si extraordinare si se ingrijeste de buna lor desfasurare;

- intocmeste si prezinta Adunarii generale raportul anual privind activitatea desfasurata de Asociatie, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil;

- elaboreaza proiectele programelor anuale de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

- hotaraste primirea viitorilor membri ai Asociatiei;

- exercita alte atributii necesare realizarii scopurilor Asociatiei.

Art. 18. Consiliul director se reuneste, de regula, o data pe luna si ori de cate ori este necesar.

Art. 19. Presedintele Consiliului director prezideaza reuniunile Consiliului dierctor si reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.

Pentru reprezentarea Asociatiei in activitatea curenta a acesteia, presedintele va putea da mandat unui alt membru al Consiliului director, precizand sfera, durata si limitele competentelor conferite.

Art. 20. Organul de control financiar al Asociatiei este Cenzorul, care va fi desemnat de Adunarea generala.

Art. 21. Cenzorul verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei si indeplineste orice atributii stabilite de Adunarea generala.

IV. VENITURI SI CHELTUIELI

Art. 22. Veniturile Asociatiei provin din:

- cotizatiile membrilor Asociatiei;

- sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice din Romania sau din strainatate, pentru realizarea scopurilor Asociatiei.

Art. 23. Veniturile obtinute de fundatie se folosesc exclusiv in vederea realizarii scopurilor prevazute la art. 7 din prezentul statut.

Art. 24. Anul financiar incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se incheie la data de 31 decembrie, cu exceptia primului an, cand incepe la data inregistrarii Asociatiei ca persoana juridica.

Art. 25. Activitatea economico-financiara a Asociatiei se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala.

V. INCETAREA ACTIVITATII

Art. 26. Fundatia poate fi dizolvata prin hotararea Adunarii generale luata cu votul majoritatii membrilor Asociatiei.

Art. 27. Lichidarea fundatiei se va face in conformitate cu dispozitiile art. 61 - 72 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art 28. Intregul activ al fundatiei se va atribui, dupa lichidare, unei alte asociatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat, dupa cum va hotari Adunarea generala, cu respectarea prevederilor legale.

VI. DISPOZITII FINALE

Art. 29. Asociatia are stampila si insemne proprii.

Art. 30. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza caruia se va desfasura intreaga activitate a Asociatiei.

Art. 31. Prevederile prezentului statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare privind asociatiile si fundatiile.

Data

Presedinte ..............................

Vicepresedinte ..........................

Secretar ................................

Cenzor ..................................

Membri ..................................

 

 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

asociatie

- cosmin (neverificat) - 2 ani ago.

statut asociatie

- oana.ungureanu7... (neverificat) - 2 ani ago.

Un model foarte bun

- Burduja-Maniga ... (neverificat) - 2 ani ago.

x

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

x

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Sper sa fie ok :)

- Liviu (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut asociatie (I) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut asociatie (I) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !