Formulare Acte - Model download gratuit Statut asociatie (II) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut asociatie (II)

Taburi primare

Download Model de Statut asociatie (II)

Download formular Model de Statut asociatie (II) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut asociatie (II) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut asociatie (II) in format pdf, word, doc

STATUTUL Asociatiei ..................... Subsemnatii ( Subscrisele) ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ...................... , identificat cu BI/CI seria .... nr .............. , eliberat de ............... , domiciliat in .................. ............................................................................................................ am hotarat crearea Asociatiei .................... in conditiile stabilite in prezentul Statut:

Cap. I: Dispozitii Generale

Art. 1 Asociatia .............. din Romania este o organizatie de persoane fizice si juridice, neguvernamentala, cu caracter nelucrativ, autonom si apolitic, infiintata in temeiul O.G. 26/2000 si are personalitate juridica.

Art. 2 Asociatia .................. este organizata si functioneaza pe baza Actului Constitutiv si a prezentului Statut.

Art. 3 Asociatia se constituie pe o durata nelimitata. Sediul Asociatiei este in .......................

 

Cap. II: Scopul si obiectivele Asociatiei

Art. 4 Asociatia .................... din Romania are ca scop .................. (scopul trebuie sa se refere la realizarea unui interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul personal nepatrimonial al asociatilor).

Art. 5 Obiectivele Asociatiei ..................... din Romania sunt urmatoarele: .............................................................................................................................................

Cap. III: Membrii Asociatiei - moduri de dobandire si pierdere a calitatii de membru.

Art. 6 Pot deveni membri asociati ai ................... persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate care sprijina moral si material ................ .

Art. 7 Calitatea de asociat se confera de catre Adunarea Generala a Asociatiei. Propunerea trebuie sa vina din partea a cel putin un membru al Asociatiei ............. si trebuie sa fie acceptata atat de catre persoana fizica sau juridica propusa, cat si de catre Adunarea Generala a Asociatiei ....................... .

Art. 8 Pierderea calitatii de membru al Asociatiei are loc prin:

a) incetarea existentei persoanei juridice;

b) renuntarea la calitatea de membru;

c) condamnare penala; Pierderea calitatii de membru al Asociatiei se constata sau se decide de catre Adunarea Generala.

 

Cap. IV: Drepturi si indatoriri ale membrilor Asociatiei

Art. 9 Membrii Asociatiei .............. au dreptul:

a) sa participe la Adunarile Generale ale Asociatiei, sa puna in discutie si sa ia parte la dezbaterea problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al Asociatiei;

b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;

c) sa sesizeze Asociatia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociatiei in vederea promovarii si apararii acestora;

 

Art. 10 Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:

a) sa respecte prevederile prezentului Statut si hotararile organelor de conducere ale Asociatiei si sa dea tot sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei;

b) sa respecte normele de etica profesionala si de tinuta morala conforme Codului de Etica Profesionala adoptat de Adunarea Generala a Asociatiei;

c) sa nu desfasoare in cadrul Asociatiei sau cu ocazia manifestarilor organizate de catre .............. activitati de propaganda politica fata de alti membrii ai Asociatiei sau fata de terte persoane aflate in legatura profesionala cu Asociatia;

Cap. V: Organizare, conducere, control

Art. 11 Asociatia are urmatoarele organe:

a) Adunarea Generala a membrilor Asociatiei;

b) Consiliul Director.

c) cenzorul/comisia de cenzori

Art. 12 Organele de conducere in intregul lor si fiecare din membrii acestora raspund de activitatea organului respectiv in fata Adunarii Generale. A. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei

Art. 13 Adunarea Generala se compune din totalitatea asociatilor si este organul suprem de conducere al acesteia.

Art. 14 Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara, respectiv extraordinara dupa cum urmeaza; - in sesiune ordinara, o data pe an, in prima decada a lunii decembrie. - in sesiune extraordinara, ori cate ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta Adunarii Generale si care nu sufera amanare.

Art. 15 Convocarea Adunarii Generale in sesiune ordinara se face de catre Consiliul Director in scris, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii, prin publicarea unui anunt intr-un ziar de larga circulatie si prin afisarea la sediul Asociatiei. In convocare vor fi precizate ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea precum si ordinea de zi. Convocarea adunarilor extraordinare se face la initiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociatiei.

Art. 16 Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenti cel putin doua treimi din totalul membrilor existenti la data convocarii. Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti cu exceptia aprobarii si modificarii Statutului, caz in care se cere o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special de catre un secretar desemnat de catre Consiliul Director.

Art. 17 Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;

c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei si a bilantului contabil;

d) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

e) aprobarea si modificarea Statutului;

f) alegerea si revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori;

g) aprobarea infiintarii de filiale;

h) dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

i) orice alte atributii prevazute in lege sau statut.

 

Art. 18 Deliberarile Adunarii Generale se consemneaza, prin grija secretarului, intr-un registru de deliberari, accesibil oricarei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de sedinta.

Art. 19 Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva. B. Consiliul Director al Asociatiei

Art. 20 Consiliul Director reprezinta organul executiv al Asociatiei si este ales de Adunarea Generala pe o perioada de doi ani. Structura si numarul membrilor Consiliului Director sunt stabilite de catre Adunarea Generala la propunerea membrilor Consiliului Director in functie de nevoile activitatii pe care acestia o sustin in conformitate cu prevederile prezentului statut. Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reinnoite in cadrul unei sedinte ordinare a Adunarii Generale.

Art. 21 Consiliul Director este format din: Domnul ( Doamna) ............. Domnul ( Doamna) ............. ............................................ Consiliul Director are libertatea de a se intruni de cate ori activitatile prevazute in Statut o cer.

Art. 22 Consiliul Director exercita conducerea Asociatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii Generale si hotaraste in toate problemele care intra in competenta sa.

Art. 23 Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Art. 24 Consiliul Director are urmatoarele atributii: - prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei; - incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; - aproba organigrama si politica de personal a asociatiei; - indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 25 Consiliul Director pregateste Adunarile Generale, ordinare si extraordinare, si se ingrijeste de buna lor desfasurare.

Art. 26 Consiliul Director este raspunzator pentru intreaga activitate in fata Adunarii Generale.

Art. 27 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si faptele sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primite. C. Cenzorul/Comisia de Cenzori

Art. 28 Cenzorul/Comisia de Cenzori reprezinta organul de control financiar intern al Asociatiei.

Art. 29 Primul cenzor al Asociatiei este ......... /Membrii comisiei de cenzori sunt: ............... .

Art. 30 In realizarea competentei sale, cenzorul/Comisia de cenzori: - verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei; - intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; - poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot; - indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala; Art. 31 In conditiile legii si in limita posibilitatilor Asociatiei ............. cenzorul/membrii Comisiei de Cenzori are/au dreptul, sa fie platiti pentru activitatea depusa in cadrul Asociatiei ................ .

 

Cap. VI: Patrimoniul Asociatiei .........

Art. 32 Patrimoniul initial al Asociatiei este de ......................... .

Art. 33 Veniturile Asociatiei pot proveni din: - cotizatiile membrilor - dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale - dividendele Societatilor comerciale infiintate de asociatie. - venituri realizate din activitati economice directe - donatii, sponsorizari sau legate - alte venituri. Cap. VII: Dizolvarea si lichidarea Asociatiei

Art. 34 Asociatia se dizolva: - de drept; - prin hotarare a judecatoriei; - prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 35 Asociatia se dizolva de drept prin:

a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;

b) realizarea scopului pentru care a fost constituita;

c) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

d) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala sau Consiliul Director trebuia constituit;

e) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege (trei persoane), daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

 

Art. 36 Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale. In aceasta situatie, in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica, se depune la judecatorie, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 37 Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii.

Art. 38 Bunurile ramase in urma lichidarii Asociatiei vor fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator. Cap. VIII: Dispozitii comune si finale

Art. 39 Asociatia are sigiliu si insemne proprii.

Art. 40 Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei, modificarea sau completarea acestuia urmand a se face numai in forma scrisa si cu indeplinirea reglementarilor legale.

Art. 41 Prevederile prezentului statut se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare. Art. 42 Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala a ............... din Romania.

 

ASOCIATII,

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

test

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

test2

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

test3

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut asociatie (II) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut asociatie (II) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !