Formulare Acte - Model download gratuit Statut federatie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut federatie

Taburi primare

Download Model de Statut federatie

Download formular Model de Statut federatie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut federatie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut federatie in format pdf, word, doc

STATUT al Federatiei ".................."

Cap. I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare

Art. 1

Prezenta federatie poarta denumirea de "......................" numita in cele ce urmeaza "Federatia".

Federatia se infiinteaza la initiativa urmatoarelor persoane:

Fundatia "................." (abreviat in cele ce urmeaza "...............") cu sediul in ...................... reprezentata de .................... nascuta in ..............., identificata cu ..........., eliberat de catre ...................., la data de ............., cu domiciliul in ................................. .

Fundatia "................." (abreviat in cele ce urmeaza "...............") cu sediul in ...................... reprezentata de .................... nascuta in ..............., identificata cu ..........., eliberat de catre ...................., la data de ............., cu domiciliul in ................................. .

Asociatia "...................." (abreviat in cele ce urmeaza "............") cu sediul in ..................... reprezentata de ..................... nascuta in .............., identificata cu ............., eliberat de catre ................, la data de ................, cu domiciliul in ................................ .

Asociatia "...................." (abreviat in cele ce urmeaza "............") cu sediul in ..................... reprezentata de ..................... nascuta in .............., identificata cu ............., eliberat de catre ................, la data de ................, cu domiciliul in ................................ .

Persoanele mai sus mentionate, care au calitatea de membri fondatori, aloca resurse materiale, dar mai ales stradaniile si posibilitatile lor profesionale, in conformitate cu statutul propriu, pentru implinirea scopurilor declarate prin prezentul statut.

Art. 2

Federatia ".................." se constituie ca persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ sau patrimonial si independenta, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 3

Sediul Federatiei este in ................................................... .

Orice modificare a sediului urmeaza a fi hotarata de catre Consiliul Director si comunicata instantelor judecatoresti competente. Prin hotararea Adunarii Generale se vor putea infiinta filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridica, in conditiile legii.

Art. 4

Federatia ...................... se constituie pe durata nedeterminata. Ea va functiona de la data inscrierii hotararii judecatoresti in Registrul federatiilor si isi va incheia activitatea in conformitate cu prevederile Cap. VII din prezentul Statut.

Cap. II: Scopul si obiectul de activitate

Art. 5

Scopul Federatiei .................. (in continuare numita Federatia) este de a sprijini respectarea drepturilor omului in Romania, prin impunerea de standarde vizand imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate persoanelor vulnerabile (copii, copii separati de familie, copii aflati in situatii de risc sau in dificultate, bolnavi, persoane cu nevoi speciale, varstnici s.a.).

Art. 6

In vederea realizarii acestui scop, Federatia isi propune:

Crearea unui organism profesional al organizatiilor nonguvernamentale (denumite in continuare ONG-uri) din sectorul protectiei sociale care lucreaza pentru grupuri vulnerabile de cetateni si rezidenti din Romania;

Ridicarea standardelor si calitatii activitatii in domeniul protectiei sociale a ONG-urilor cat si a institutiilor statului si asigurarea ca aceste standarde sunt in concordanta cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene;

Crearea, implementarea si perfectarea de standarde in domeniul protectiei sociale, inclusiv a unui Cod Etic referitor la modul de operare al ONG-urilor din sectorul social din Romania;

Recomandarea ca parteneri de buna calitate ai ONG-urilor, atat Guvernului si organelor administratiei locale, cat si donatorilor. Furnizarea in mod regulat de rapoarte Guvernului Romaniei, precum si altor autoritati si institutii;

Editarea si difuzarea unor publicatii proprii;

Realizarea unui lobby sustinut, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, propuneri cu caracter punctual in legatura cu probleme de natura sociala pentru a ajuta persoanele vulnerabile pe langa autoritatile romane competente, donatori, organisme si institutii internationale, in conditiile legii.

Organizarea de simpozioane, conferinte, mese rotunde, cu participare interna si internationala;

Acordarea de consultanta pentru public si pentru autoritati in legatura cu dezvoltarea si implementarea de acte normative din domeniul asistentei si protectiei sociale din Romania;

Crearea cadrului necesar pentru exprimarea ideilor si a experientei intre ONG-uri;

Dezvoltarea unui fond de cunostinte in legatura cu practica de cea mai buna calitate in protectia si asistenta sociala din Romania;

Publicarea metodelor de realizare a unei practici de cea mai buna calitate in ceea ce priveste protectia si asistenta sociala din Romania;

Colaborarea cu alte federatii, fundatii, asociatii, institutii publice si private, din Romania si din strainatate pentru realizarea de activitati comune, conform scopului Federatiei.

Cap. III: Membri

Art. 7

Au calitatea de membri ai Federatiei:

- membrii plini (care pot fi sau nu membrii fondatori ai Federatiei);

- membrii de onoare.

Art. 8

Membrii plini ai Federatiei sunt persoanele juridice romane sau straine (dupa recunoasterea lor de autoritatile romane competente, in conditiile legii), de natura ONG-urilor, implicate activ in reforma sistemului asistentei si protectiei sociale, care, cunoscand statutul federatiei, sunt de acord cu prevederile sale, si care indeplinesc standardele evidentiate in Codul Etic elaborate de aceasta si inteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea scopurilor Federatiei.

Membrii fondatori sunt de drept membri plini.

Pot deveni membri ai Federatiei ONG-urile care, indeplinesc conditiile prevazute la alineatul 1 si isi manifesta expres, prin cerere scrisa, dorinta in acest sens.

Aprobarea inscrierii in Federatie a membrilor plini este de competenta Consiliului Director.

Procedura prin care organizatiile pot deveni membre ale Federatiei:

Consiliul Director va lua in discutie acordarea calitatii de membru unei anumite ONG, care a fost recomandata in scris de catre un membru al Consiliului ori de catre un membru al Federatiei.

Consiliul Director va trimite ONG-ului o scrisoare prin care o invita sa ceara sa formuleze in scris o cerere pentru a deveni membru. Cererile care nu au fost precedate de o invitatie din partea Consiliul Director vor putea sa nu fie luate in considerare.

Daca ONG-ul se decide sa formuleze cererea sus-mentionata, o persoana autorizata de catre Consiliul Director va investiga activitatea organizatiei pentru a se asigura ca ONG-ul indeplineste criteriile intocmite de consiliu in baza prevederilor Statutului Federatiei, si va intocmi un raport de evaluare a acesteia.

In cazul in care Consiliul apreciaza ca organizatia solicitanta indeplineste criteriile necesare dobandirii calitatii de membru al Federatiei, i se va elibera un certificat de membru.

Dupa indeplinirea unui termen de 6 luni de la primirea ca membru, cu procedura aratata la pct. 3 si 4 de mai sus, care se aplica corespunzator, activitatea organizatiei nou primite va fi supusa unei noi evaluari in privinta indeplinirii criteriilor mai sus aratate. In baza raportului ce se va intocmi, Consiliul Director va decide mentinerea sau incetarea calitatii de membru.

Urmatoarele evaluari vor fi facute anual.

Daca standardele activitatii ONG-ului nu indeplinesc criteriile stabilite de Consiliul Director in conformitate cu acest statut, certificatul de membru nu se va mai innoi.

In cazurile limita, in care Consiliul Director apreciaza ca standardele au coborat semnificativ, dar nu intr-o asemenea masura incat sa incalce criteriile stabilite, Consiliul Director poate decide suspendarea calitatii de membru pentru o anumita perioada, timp in care ONG-ul poate incerca sa-si corecteze deficientele.

O evaluare a activitatii organizatiei la expirarea acestei perioade va decide daca activitatea ONG-ul s-a imbunatatit semnificativ pentru a i se reinnoi certificatul sau daca, calitatea de membru va trebui sa inceteze.

Art. 9

Membrii fondatori si membrii plini ai Federatiei au urmatoarele drepturi:

- sa participe la adunarile generale ale Federatiei si sa faca propuneri in cadrul acestora;

- sa participe la actiunile organizate de Federatie;

- sa aiba reprezentanti alesi in organele de conducere;

- sa beneficieze de toate facilitatile oferite de Federatie.

- sa beneficieze de sprijin din partea Federatiei in activitatile intreprinse, in conformitate cu scopurile acesteia.

Art. 10

Membrii plini ai Federatiei au urmatoarele obligatii:

- sa respecte prevederile prezentului statut, ale Codului Etic si ale hotararilor organelor de conducere ale Federatiei;

- sa actioneze pentru cresterea prestigiului Federatiei;

- sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau interesele Federatiei;

- sa isi onoreze obligatiile asumate in cadrul Federatiei.

Art. 11

Calitatea de membru plin se pierde:

- la cererea formulata de reprezentantii organizatiilor;

- prin excluderea decisa de Consiliul Director, in urmatoarele cazuri:

- provocarea unor prejudicii morale si/sau materiale Federatiei;

- angajarea respectivului membru in activitati ce contravin prevederilor Statutului, a Codului Etic si a hotararilor organelor de conducere ale Federatiei;

- neindeplinirea standardelor evidentiate in prezentul document si a criteriilor intocmite in baza acestuia, conform celor aratate mai sus;

- angajarea respectivului membru in activitati contrare legii si ordinii de drept.

- in caz de dizolvare a Federatiei.

Art. 12

Membrii de onoare ai Federatiei sunt persoane fizice implicate in protectia sociala, a caror practica este in acord cu standardele si cu obiectivele Federatiei si care se considera ca au adus o contributie deosebita in domeniul protectiei si asistentei sociale din Romania.

Cap. IV: Organizare, conducere, control

Art. 13

Federatia are urmatoarele organe:

- Adunarea Generala, ca organ de conducere

- Consiliul Director, ca organ de administrare

- Cenzorul, ca organ de control

ADUNAREA GENERALA

Art. 14

Adunarea Generala este formata din membrii plini ai Federatiei.

Art. 15

Adunarea Generala se intruneste o data pe an (in primul trimestru), in sedinta ordinara, si ori de cate ori este cazul, in sedinta extraordinara.

Art. 16

Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, sub semnatura presedintelui, prin corespondenta sau prin publicitate intr-un ziar de raspandire nationala, cu minimum 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii. Anuntul convocarii trebuie sa contina ziua, ora, locul de desfasurare si ordinea de zi.

Convocarea adunarilor generale extraordinare se poate face la initiativa Consiliului Director sau la propunerea a o treime din membrii plini ai Federatiei.

Art. 17

Adunarea Generala este intrunita statutar in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor plini. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de participanti, se stabileste un nou termen. La a doua convocare, Adunarea Generala lucreaza statutar, indiferent de numarul participantilor.

Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedinte Consiliului sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat de presedinte. Dezbaterile si hotararile vor fi consemnate intr-un registru special de catre un secretar, desemnat de presedintele adunarii, si vor fi certificate cu semnatura presedintelui adunarii si a secretarului.

Art. 18

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

- stabileste strategia si obiectivele generale ale Federatiei;

- aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Federatiei;

- analizeaza si aproba rapoartele intocmite si prezentate de catre Consiliul Director;

- aproba programele anuale de activitate, precum si modificarile si completarile acestora, urmarind realizarea scopurilor Federatiei;

- alege si revoca membrii Consiliului Director;

- alege si revoca cenzorul;

- infiinteaza filiale, urmarind realizarea scopurilor Federatiei;

- aproba afilierea Federatiei la alte organisme nationale si internationale;

- hotaraste asupra modificarii sau completarii Actului constitutiv sau a Statutului;

- aproba dizolvarea si lichidarea Federatiei in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile minime pentru continuarea activitatii, inclusiv lipsa de fonduri;

- hotaraste in orice alt domeniu de interes pentru Federatie, conform sferei sale de competenta.

Art. 19

Hotararile Adunarii Generale se aproba cu votul a jumatate plus unu din numarul de membri prezenti, cu conditia sa fie aprobate cu acordul majoritatii membrilor fondatori.

Art. 20

Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si/sau ale Statutului sunt obligatorii, chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva, s-au abtinut sau nu au formulat nici un punct de vedere.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 21

Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani si este compus din 3 membri (asa prevede Actul Constitutiv).

Art. 22

Dupa alegere, Consiliul Director desemneaza la prima sa sedinta, presedintele si cei 2 vicepresedinti.

De asemenea, Consiliul Director va putea desemna un trezorier, caruia ii stabileste atributiile prin propriul regulament intern de functionare.

La sfarsitul mandatului, membrii Consiliului Director pot fi realesi de Adunarea Generala pentru un nou mandat.

Art. 23

Consiliul Director se intruneste, de regula, o data pe luna si este statutar intrunit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

Art. 24

Consiliul Director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale si gestioneaza activitatea Federatiei, in vederea indeplinirii obiectivelor acesteia si, in acest scop, are urmatoarele atributii:

- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si proiectul programelor Federatiei;

- incheie acte juridice in numele si pe seama Federatiei;

- aproba organigrama si politica de personal ale Federatiei;

- executa bugetul de venituri si cheltuieli;

- elaboreaza strategiile de folosire a fondurilor, conform destinatiei si normelor continute in statut;

- aproba regulamentul de ordine interioara (de functionare) al Federatiei;

- aproba inscrierea de noi membri in Federatie;

- aproba excluderea membrilor;

- pregateste Adunarile Generale ordinare si extraordinare ale Federatiei si se ingrijeste de buna lor desfasurare;

- exercita orice alte atributii necesare scopurilor Federatiei;

- aproba sigiliul si sigla Federatiei.

- modifica sediul federatiei

Consiliul isi va putea aproba un regulament propriu intern de functionare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 25

Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii:

- conduce activitatea si lucrarile Consiliului Director;

- asigura conducerea curenta a Federatiei,

- reprezinta Federatia in raporturile cu tertii. Pentru reprezentarea Federatiei in activitatile curente sau in caz de indisponibilitate temporara, presedintele poate da mandat unuia din vicepresedinti, precizand in scris sfera, durata si limitele de competenta ale acestuia;

- semneaza actele si documentele adoptate de organele Federatiei;

- stabileste sarcinile pentru vicepresedintii si secretarul Consiliului Director;

- urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor, documentelor si masurilor stabilite de Consiliul Director;

- exercita controlul si indrumarea activitatii membrilor Consiliului Director;

- exercita orice alte atributiuni, daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului Federatiei;

- asigura impreuna cu secretarul Consiliului Director predarea patrimoniului, a gestiunii, a arhivei si transmiterea informatiilor necesare bunei functionari a Federatiei de catre noul Consiliu Director;

- elaboreaza si aplica regulamentul de ordine interioara (de functionare) dupa aprobarea sa de catre adunarea generala;

- elaboreaza si aplica regulamentul intern de functionare al Consiliului, dupa aprobarea sa de catre Consiliul Director.

ORGANE DE CONTROL. CENZORUL

Art. 26

Verificarea activitatii financiare si a integritatii patrimoniului Federatiei este de competenta Cenzorului, ales de catre Adunarea Generala.

Cenzorul poate primi o indemnizatie lunara, in aceleasi conditii ca si membrii Consiliului Director.

In realizarea competentei sale cenzorul:

- verifica modul in care este administrat patrimoniul Federatiei;

- intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

- poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;

- indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Nu pot fi cenzori:

- membrii Consiliului Director;

- rudele sau afinii pana la al treilea grad de rudenie si nici sotii/sotiile membrilor Consiliului Director;

- persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat acea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la Federatie.

Cap. V: Patrimoniul

Art. 27

Patrimoniul initial al Federatiei este constituit din numerar in suma de .................... lei, format din aportul egal al fiecaruia din membrii fondatori.

Patrimoniul Federatiei va fi afectat numai pentru asigurarea desfasurarii activitatilor necesare realizarii scopului acesteia.

Art. 28

Patrimoniul se completeaza cu donatii, subventii, contributii, sponsorizari, drepturi de autor, legate, bunuri mobile si imobile, creante, obligatiuni, fonduri din tara si din strainatate, in lei si valuta, obtinute de la persoane fizice si juridice, din activitati proprii si din orice alte mijloace permise de lege.

Toate donatiile se inscriu intr-un "Registru de donatii".

De asemenea, patrimoniul poate fi constituit din cotizatii anuale, decise de Adunarea Generala.

Art. 29

In scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare realizarii obiectivelor sale, Federatia poate infiinta societati comerciale si poate intra in asocieri care nu contravin scopurilor sale, in Romania sau in strainatate. De asemenea, Federatia va putea desfasura activitati economice directe, in masura in care au caracter accesoriu scopului principal al federatiei si sunt in stransa legatura cu acesta.

Art. 30

Federatia poate investi in bunuri mobile si imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau orice alte forme de active.

Art. 31

Toate acordurile, contractele, transferurile de bani si valori, ca si orice alte operatiuni financiare privind patrimoniul Federatiei, se efectueaza doar cu aprobarea Consiliului Director si in conformitate cu statutul Federatiei.

Art. 32

Federatia poate refuza orice donatie sau legat inacceptabile, contravenind scopurilor Federatiei, legii sau prezentului Statut.

Art. 33

Federatia poate deschide cont la orice banca din tara sau strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Operatiunile financiare ale Federatiei se vor putea realiza numai cu semnatura Presedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de acesta in mod expres, prin imputernicire scrisa si purtand stampila Federatiei.

Cap. VI: Litigii

Art. 34

Solutionarea litigiilor aparute intre Federatie si terte persoane fizice sau juridice, este de competenta instantelor de drept comun.

Cap. VII: Dizolvare

Art. 35

Federatia se dizolva prin:

- hotararea Adunarii Generale;

- scaderea sub 3 a numarului de membri;

- cand scopul nu mai poate fi realizat;

- prin hotarare judecatoreasca;

- alte cazuri, prevazute de lege.

Cap. VIII: Lichidare

Art. 36

Dizolvarea Federatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii.

Art. 37

In caz de lichidare, patrimoniul Federatiei va fi donat unor societati de binefacere din domeniul protectiei sociale, daca Adunarea Generala nu hotaraste altfel.

Cap. IX: Dispozitii finale

Art. 38

Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul Federatiilor aflat la grefa Tribunalului Bucuresti.

Art. 39

Organizatiile care constituie Federatia isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv patrimoniul propriu.

Art. 40

Federatia are stampila si sigla proprie, aprobate prin decizia Consiliului Director.

Art. 41

Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Federatiei, modificarea sau completarea acestuia urmand a se face numai cu aprobarea Adunarii Generale, in forma scrisa si cu indeplinirea reglementarilor legale.

Art. 42

Membrii Federatiei recunosc, prin aderare, prezentul Statut.

 

 

Pentru Fundatia "......................."

 

 

......................................... (Semnatura si stampila)

Pentru Fundatia "......................."

......................................... (Semnatura si stampila)

Pentru Asociatia "....................."

......................................... (Semnatura si stampila)

Pentru Asociatia "....................."

......................................... (Semnatura si stampila)

 

 

 
 
     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Statut federatie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut federatie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !