Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Contract de concesiune (model 2)

Model CONTRACT DE CONCESIUNE 2

- model orientativ -

I. Partile contractante

Intre ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local .........................., cu sediul in ........................., reprezentat prin ...................., avand functia de .............................., in calitate de concedent, pe de o parte,


Contract de concesiune (model 1)

MODEL CONTRACT DE CONCESIUNE

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala (regia autonoma, primaria, prefectura) ........................ cu sediul in .............. str. ........... nr. ............... inregistrata sub nr. ..... la Registrul Comertului sub nr. ...................... avand contul nr. .................... deschis la Banca ............................... reprezentata legal prin .......................... si .................................. in calitate de concedent

si


Contract de comodat

Model de contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PARTILE

.................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODANT

 


Contract de comision

CONTRACT DE COMISION

I. PARTI CONTRACTANTE

Art.1.

S.C. .................., cu sediul in localitatea ............, str ..........., nr. ..., judetul ............, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ..........., avand cont nr. ............., deschis la Banca .............., reprezentata prin dl. ............. in calitate de ..........., denumita in continuare COMITENT

si


Contract de cesiune drepturi de autor

MODEL CONTRACT CESIUNE DREPTURI DE AUTOR

 

1.PARTI

Art.1

Subsemnatul(a).........................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, jud. ................................................, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de cedent.


CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

MODEL CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

   Incheiat intre subsemnaţii:

 

 

   1. Persoana X............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 

   2. Persoana Y............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 


Contract de cesiune de creanta

MODEL CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

Art. 1. Partile contractante:

1. S.C. ............, cu sediul in ..............................., nr. inregistrare R.C., CUI........, prin director general ............, in calitate de CEDENT

si

2. ..................., cu sediul in ......................, nr. inregistrare R.C., CUI............. , prin director ................, in calitate de CESIONAR

2. Obiectul contractului si pretul cesiunii


Contract de cesiune

Model CONTRACT DE CESIUNE

S.C. .............., cu sediul in................ nr. inregistrare R.C.........., CUI ........., atribut fiscal R, tel/fax: ............, cont .............. deschis la B.C.R. sucursala..................... reprezentata prin director general ..................in calitate de producator si parte semnatara in contractul nr......... din ........, avizeaza favorabil prezentul

CONTRACT DE CESIUNE

nr. ...... din .......

Intre


Contract de audit financiar si certificare a bilantului contabil

 

 

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. ..........................., avand sediul in ........................., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ....................., avand sediul in ......................., cod fiscal ......................., reprezentata de catre ........................, denumita in prezentul contract PRESTATOR,

si


Contract de asociere in participatiune (model 2)

Contract de asociere in participatiune (2)

Incheiat astazi, .................., intre:

- ..............................., in calitate de asociat titular

si

- ..............................., in calitate de asociat participant.

I. Obiectul contractului:

Obiectul acestui contract il constituie asocierea celor doua parti pentru desfasurarea urmatoarelor operatiuni comerciale:

............................................... .

II. Participarea asociatilor la realizarea activitatii economice comune

Asociatul titular:


Contract de asociere in participatiune (model 1)

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

Societatea comerciala ..............................., cu sediul in ..................., tel./fax ..............., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ..........., cod fiscal numarul ..........., avand contul numarul ................ deschis la Banca ...................., reprezentata de domnul/doamna ......................... care are functia de ......................, in calitate de ASOCIANT

si


Contract de asociere

CONTRACT DE ASOCIERE

Incheiat la data ............. intre persoanele din anexa in scopul

intreprinderii

infiintarii ------------------------------ cu denumirea .......................

asociatiei cu scop lucrativ

si sediul in localitatea ....................... prevede ca obiect de activitate

...............................................................................

...............................................................................

Subscriem capitalul social in valoare totala de ................. cota