Formulare Acte - Model download gratuit Contract de barter Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de barter

Taburi primare

Download Model de Contract de barter

Download formular Model de Contract de barter in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de barter download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de barter in format pdf, word, doc

CONTRACT DE BARTER

 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ......................., cu sediul in ..............., inregistrata la ................................. sub nr ................, avand cont in lei nr. .............. la Banca ................... si cont in valuta (se mentioneaza valuta de plata) nr .............., deschis la Banca ..................., reprezentata legal prin domnul/doamna .......................... cu functia ....................., cetatean ................., posesor act de identitate/pasaport ....................... in calitate de exportator

si

Societatea comerciala ......................, cu sediul in ................., inregistrata la ................................. sub nr.................., avand cont in lei nr ............. la Banca .................. si cont in valuta (se mentioneaza valuta de plata) nr .............. deschis la Banca ................... reprezentata legal prin domnul/doamna, .................... cu functia ......................., cetatean ................ posesor act de identitate/pasaport ......................, in calitate de importator.

2. REGLEMENTARE LEGALA

In temeiul O.G. nr. 59/1994, modificata prin O.U.G. nr. 87/1997, partile contractante au convenit incheierea prezentului contract de barter.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Obiectul prezentului contract este...............................

4. RAPORTUL DE SCHMB

Art.3

In baza preturilor existente pe piata mondiala, a conditiilor specifice ale marfurilor, a valorii finantarii asupra produsului, marfii care se livreaza in avans si a termenelor de livrare diferite (intrucat sunt foarte rare cazurile cand ambele partide sau ambele loturi se livreaza simultan), partile contractante convin urmatorul raport de schimb:.................................... (se trece unitatea de masura) cu livrare in lunile ......................., anul .................., contra......................... (se trece unitatea de masura), cu livrare in lunile ..........................., anul.......................

Exportatorul va livra produsele (marfurile) .................... conform regulii ........................ Importatorul va livra produsele (marfurile) ............... conform regulii.................................... .

5. CANTITATE

Art.4

........................ buc/kg/tone/ (se trece unitatea de masura) contra .................. buc/kg/tone/ (se trece unitatea de masura).

Art.5

Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de ................. este/sunt .....................

Art.6

Termenul/termenele de livrare pentru cantitatea de ................. este/sunt .....................

6. CALITATEA PRODUSELOR ( MARFURlLOR )

Art.7

Calitatea produsului/marfii ............... este (se face descriere cantitativa ).........., conform certficatului intocmit de o societate specializata in control cantitativ si calitativ de pe piata internationala, agreata de parti.

Art.8

Calitatea produsului/marfii .............. este (se face descrierea calitativa)..........., conform certificatalui intocmit de o societate specializata in control calitativ si cantitativ de pe piata internationala, agreata de parti.

7. PLATA

Art.9

Importatorul va deschide o garantie bancara irevocabila in valoare de ..................... (se stabileste la pretul aproximativ al produsului/marfii) ............ si produsului/marfii .......... luate in calcul la stabilirea raportului de barter plus .....% din contravaloarea dobanzilor aferente.

Art.10

In cazul in care importatorul nu va efectua livrarile de .................., exportatorul va trece la incasarea garantiei bancare, fara avizul importatorului si se va acoperi de pe piata externa cu cantitatea de ....................... prevazuta in contractul de barter, urmand ca in cazul in care, din banii pe care i-a incasat pentru garantia bancara, nu se acopera contravaloarea cantitatii prevazuta in contractul de barter, diferenta sa si-o acopere pe cheltuiala si riscul importatorului, conform conditiilor din prezentul contract.

8. CONDITIILE DE INCARCARE - DESCARCARE SI MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art.11

Partile contractante convin conditiile de incarcare - descarcare conform uzantelor/normelor din portul de incarcare - descarcare a marfurilor/produselor, respectiv: ................................................................;

Art.12

Mijlocul de transport utilizat de exportator este .............., iar cel utilizat de importator este ...............;

Art.13

Taxele de transport, manipulare, incarcare/descarcare sunt in sarcina ........ Aceste taxe concura la valoarea totala a contractului si se iau in considerare pentru echivalenta operatiunii de barter.

9. CESIONAREA

Art.14

Cesionarea prezentului contract este posibila numai prin acordul scris al partilor contractante.

10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.15

Denuntarea unilaterala a prezentului contract este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul contract.

Art.16

Pentru neexecutarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.

Art.17

Modalitatea de calcul a daunelor este urmatoarea:....................

11. ALTE CLAUZE ASUPRA CARORA PARTILE AU CONVENlT

Art.18

...................................................

12. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6(sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In nici un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-i onora toate obligatiile pana la

aceasta data.

13. LITIGII

Art.20

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.21

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.22

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

Art.23

Litigiile se vor solutiona in.................................

Art.24

Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

14. DISPOZITII FINALE

Art.25

Prezentul contract are urmatoarele anexe:.....................................;

Art.26

Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Art.27

Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.

Art.28

Prezentul contract a fost incheiat in ....... exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

 

Data semnarii....................

 

EXPORTATOR,                                            IMPORTATOR,

 

 

....................                                                 ....................

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de barter au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de barter va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !