SRL

Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Hotarare AGA pentru diverse operatiuni hotarare AGA activitate de creditare bancara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
S.C. _____________ S.R.L./S.A. („SOCIETATEA”)
J_____________, CUI _____________
NR. _____________ din data de ___/___/_____

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de ___/___/_____, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificiarile si completarile ulterioare, asociatii/actionarii:


Contract de administrare SRL SA

CONTRACT DE ADMINISTRARE SOCIETATE

Parti contract de administrare

Intre:

SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________

in calitate de Societate

si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ ,

in calitate de Administrator,

 

a intervenit prezentul contract de administrare:

 


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul

Subsemnatul ...................., CNP..................., nascut la data de................., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ........., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ...., identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de .........................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Activitati de realizare si furnizare de programe

Subsemnatul ...................., CNP......................., nascut la data de.........., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ..............., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic

Subsemnatul ...................., CNP...................., nascut la data de ...................., in localitatea...................., cetatean roman, domiciliat in ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,


Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III)

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU DOI ASOCIATI

 

 

ACTIVITATE PRINCIPALA - Productia, prelucrarea si conservarea carnii

Subsemnatii,

- ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de .........., CNP ..........................

Si