Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III)

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III)

Download formular Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU DOI ASOCIATI

 

 

ACTIVITATE PRINCIPALA - Productia, prelucrarea si conservarea carnii

Subsemnatii,

- ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de .........., CNP ..........................

Si

- ..............., nascut(a) in ......... la data .........., cetatean roman, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...., posesor(oare) al (a) B.I. seria ..... nr. ........, eliberat de .......... a Mun./Or. ............. la data de .........., CNP ..........................

in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata am hotarat constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata "............" S.R.L., numita in continuare SOCIETATEA.

CAPITOLUL I

Denumirea, emblema, forma juridica, sediul, durata

Art. 1. - In concordanta cu dovada de rezervare denumire nr. ......./......., denumirea societatii este ............................. .

In toate actele, scrisorile, publicatiile, anunturile si alte documente emise de SOCIETATE, denumirea societatii va fi urmata de mentiunea "societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", de sediu, codul unic de inregistrare, capitalul social.

Art. 2. - Emblema societatii este formata dintr-un desen reprezentand ............ .................. ...................... .........................

Art. 3. - Societatea comerciala ".............." S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind regimul investitiilor directe si ale prezentului act constitutiv.

Art. 4. - Sediul social al SOCIETATII este in .............. str. .........., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ........., ap. ......, judet/sector ..........

In baza hotararii adunarii generale a asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida filiale, birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in ............. sau in alte orase din tara sau din strainatate.

Art. 5. - Durata de functionare a SOCIETATII este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii acesteia la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 6. - Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:

1. Productia, prelucrarea si conservarea carnii - cod CAEN 151;

2. Comert cu amanuntul al carnii si mezelurilor - cod CAEN 5222.

In realizarea obiectului sau, societatea va putea incheia contracte de colaborare sau/si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.

Art. 7. - Activitatea principala a SOCIETATII

Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala "........." S.R.L. o constituie "Productia, prelucrarea si conservarea carnii" grupa CAEN 151.

CAPITOLUL III

Capitalul social si partile sociale

Art. 8. - Capitalul social

SOCIETATEA se constituie cu un capital social in numerar de ............ lei, divizat in ...... parti sociale, numerotate de la ..... la ......, avand fiecare valoarea nominala de ........ lei.

Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste astfel:

- domnul/doamna ........... detine ..... parti sociale, numerotate de la ... la ......, fiecare in valoare de .............. lei, in total ........... lei;

- domnul/doamna ........... detine ..... parti sociale, numerotate de la ... la ......, fiecare in valoare de .............. lei, in total ........... lei;

Cotele de participare, constituite exclusiv in numerar, sunt urmatoarele pentru fiecare asociat in parte:

- domnul/doamna ............. un procent de .....%

- domnul/doamna ............. un procent de .....%

Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 9. - Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.

Cesiunea partilor sociale se face pe baza deciziei adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dreptului de preferinta a asociatilor.

Oferta de cesiune trebuie sa fie notificata de asociatul cedent celorlalti asociati, identificandu-se persoana fizica sau juridica careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale, precum si conditiile cedarii. Termenul legal de executare a dreptului de optiune va fi stabilit de adunarea generala a asociatilor.

Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de tertele persoane daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinta recunoscut celuilalt asociat.

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Art. 10. - Majorarea si reducerea capitalului social

Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.

Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, adunarea generala a asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.

In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.

Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege.

Art. 11. - Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea partilor sociale

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.

Asociatii vor participa la beneficii (profit) si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV

Excluderea si retragerea din societate

Art. 12. - In cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.

Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V

Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art. 13. - Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale.

Adunarea generala a asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.

Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele atributii principale:

a) aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile, inclusiv nivelul salariilor;

b) desemneaza administratorul societatii, comisia de cenzori, lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea din sau rechemarea in functie;

c) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;

d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa ascultarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

h) decide atat majorarea, cat si reducerea capitalului social si in privinta cesiunii partilor sociale;

i) decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii;

j) decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;

k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.

Adunarea generala a asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara. In general, ambele sunt convocate de administrator.

Adunarile generale ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar, pentru analizarea bilantului, contului de profit si pierderi, din anul precedent, pentru a primi raportul administratorului si al cenzorului, ca si pentru examinarea si aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator.

Adunarile generale extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:

- la cererea asociatilor reprezentand 1/4 din capitalul social;

- la cererea cenzorilor;

- in cazul in care - cu exceptia primilor doi ani de activitate - pentru doi ani consecutivi, capitalul social al societatii a inregistrat o diminuare cu mai mult de 5% pe an.

Adunarile generale ale asociatilor sunt convocate prin scrisori recomandate, telex-uri sau fax-uri adresate asociatilor sau reprezentantilor acestora la adresele aratate in contractul de asociere sau la cele notificate in scris societatii, cu cel putin 21 de zile inainte de intrunirea adunarii generale a asociatilor, aratandu-se, de asemenea, data, ora, locul si ordinea de zi ale intrunirii.

Referitor la adunarile generale ordinare, in acelasi timp cu convocarea intrunirii, partile vor primi toate documentele si/sau proiectele ce vor fi analizate, avizate sau supuse aprobarii organelor de conducere.

Adunarea generala a asociatilor este prezidata de un presedinte, desemnat prin rotatie, dintre asociati. Adunarea generala numeste un secretar care va intocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se va inscrie intr-un registru numerotat si sigilat de catre Ministerul Finantelor, care se pastreaza la sediul societatii. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte, de secretar si de toti participantii care au luat cuvantul.

Adunarea generala a asociatilor este considerata valabila si are dreptul de a lua decizii daca:

- la prima convocare a partilor si reprezentantilor acestora, este reprezentat intregul capital social al societatii;

- la a doua convocare partile si reprezentantii acestora reprezinta doua treimi din capitalul social al societatii;

- la a treia convocare, partile si reprezentantii acestor sunt prezenti la intrunire, indiferent de numarul partilor sociale prezente sau prezentate.

A doua si urmatoarele convocari sunt facute ex officio, bilunar, la aceeasi ora si in acelasi loc. Daca a 14-a zi este de sarbatoare legala, se va considera convocarea valabila pentru ziua lucratoare imediat urmatoare.

Hotararile adunarii generale a asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu sunt prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire.

Toate celelalte probleme referitoare la adunarea generala a asociatilor, intrunirea si procedeele, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile in vigoare ale Legii nr. 31/1990, republicata.

Art. 14. - Societatea este administrata de un singur administrator. Administratorul este desemnat pentru o perioada de patru ani de catre adunarea generala a asociatilor.

Pentru primii patru ani de activitate, administrator al societatii este desemnat domnul/doamna ................

Eliberarea din functie a administratorului, inlauntrul acestei perioade poate fi decisa numai cu majoritatea absoluta a asociatilor, pentru motive cum ar fi luarea unor decizii daunatoare pentru interesele societatii, abaterea de la prevederile legale, incalcarea actului constitutiv al societatii. Daca se creeaza un post vacant, adunarea generala a asociatilor va desemna un inlocuitor.

Administratorul va reprezenta societatea in relatiile sale cu tertii, fiind indreptatit sa execute toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului societatii, in cadrul limitelor stabilite de adunarea generala a asociatilor.

Dreptul de a administra nu poate fi transferat catre o alta persoana. Administratorul poate renunta la pozitia sa numai dupa incheierea anului fiscal si numai daca renuntarea a fost notificata asociatilor cu cel putin trei luni inainte.

Administratorul are obligatia de a participa la adunarile generale ale asociatilor.

Administratorul exercita urmatoarele atributii:

- coordonarea curenta a activitatilor societatii;

- indeplinirea hotararile adunarii generale a asociatilor, in acest scop avand posibilitatea de a actiona in numele societatii;

- reprezinta societatea in relatiile sale cu tertii, semneaza toate documentele societatii, initiaza operatiuni care angajeaza societatea in relatiile sale cu tertii;

- tine si verifica registrul asociatilor, registrul proceselor-verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si toate celelalte registre prevazute de lege;

- angajeaza si concediaza personalul si ii stabileste drepturile si indatoririle;

- face propuneri catre adunarea generala a asociatilor privind personalul necesar, nivelurile salariilor, primele, participarea la beneficiile societatii;

- aproba, in limitele prerogativelor sale stabilite de adunarea generala a asociatilor, toate operatiunile comerciale;

- efectueaza anual, inainte de data de 1 decembrie a fiecarui an, programul de activitate, bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;

- analizeaza si supune aprobarii adunarii generale a asociatilor, pana la data de 31 martie a fiecarui an, raportul oficial de activitate al societatii, bilantul contabil, contul de profit si pierderi ca si raportul Comisiei de Cenzori referitoare la anul precedent.

Administratorul nu isi asuma nici o raspundere personala privind obligatiile societatii.

Orice alte chestiuni referitoare la drepturile si obligatiile administratorului vor fi guvernate de prevederile Legii nr. 31/1990, republicata.

Art. 15. - In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, in cazul societatii comerciale cu raspundere limitata, controlul activitatii economico-financiare poate fi exercitat si de asociatul care nu e administrator.

In functie de necesitati, Adunarea generala a asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori care sa verifice activitate societatii.

CAPITOLUL VI

Situatia contabila - Participarea la profit si pierderi

Art. 16. - Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.

Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si actului constitutiv al societatii.

Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finantelor.

Administratorul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor.

Art. 17. - Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza bilantului anual.

Determinarea profitului net se face conform dispozitiilor legale si a prevederilor din actul constitutiv.

Repartitia si incasarea dividendelor se va face la incheierea exercitiului economico-financiar, dar si pe parcursul anului, in functie de rezultatele financiare ale societatii.

CAPITOLUL VII

Forta de munca

Art. 18. - Personalul societatii

Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se faca de administratorul societatii, pe baza de contract individual de munca in conditiile Codului muncii.

Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemijlocit, existand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. In aceasta situatie, intre societate si persoanele in cauza se va incheia un contract de munca cu respectarea legislatiei din Romania.

Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de salarizare.

Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.

CAPITOLUL VIII

Amortizarea fondurilor fixe

Art. 19. - Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala. Duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.

CAPITOLUL IX

Forta majora

Art. 20. - Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.

Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.

CAPITOLUL X

Litigii

Art. 21. - Solutionarea litigiilor.

Eventualele litigii dintre parti (asociati) se vor rezolva pe cale amiabila si, doar in subsidiar, pe cale judiciara.

Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL XI

Dizolvarea, lichidarea

Art. 22. - SOCIETATEA se dizolva in urmatoarele situatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

- incapacitatea de plata;

- incapacitatea, excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu asociat unic. Moartea unui asociat (persoana fizica) nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea;

- pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor;

- in orice alte situatii prevazute de lege.

Art. 23. - Lichidarea SOCIETATII

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre adunarea generala a asociatilor.

Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul.

Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordine cronologica.

Conform mandatului primit din partea adunarii generale a asociatilor, lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor in curs ale societatii, de incasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii, precum si de efectuare a altor operatiuni in interesul lichidarii societatii.

Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.

Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-li-se sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixa.

Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate, cerandu-li-se sa-si prezinte pretentiile.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori. Dupa aceasta, lichidatorii vor intocmi un bilant de lichidare si se vor face propuneri de repartizare intre asociati a rezultatelor financiare (profituri sau pierderi) proportional cu cotele de participare la capitalul social.

Bilantul de lichidare ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a asociatilor.

Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.

In baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un proces-verbal de lichidare care va fi depus la Registrul comertului. Lichidatorii vor solicita radierea societatii din Registrul comertului si vor depune specimene de semnatura.

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

Art. 24. - Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.

Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.

Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Subsemnatii asociati adoptam si semnam prezentul contract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi, data autentificarii, intr-un numar de 7 (sapte) exemplare, dintre care 6 (sase) exemplare s-au remis partilor, astazi, data autentificarii.

Data

. ..........

Asociatii fondatori,

....................

....................

 

 

     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (III) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !