Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I)

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I)

Download formular Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU DOI ASOCIATI

ACTIVITATE PRINCIPALA - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

CAPITOLUL I - Asociatii

Art.1. Subsemnatii:

- .................., CNP........................, nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de ............

- .................., CNP........................, nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ........, posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ........, eliberat de ......... a Mun./Or. ............ la data de ............

asociati fondatori, am hotarat de comun acord sa infiintam o societate comerciala, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, in conditiile prevazute de prezentul Act constitutiv:

CAPITOLUL II- Denumirea, forma juridica si sediul societatii

Art.2. Denumirea societatii este Societatea comerciala "..........." SRL.

In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare si capitalul social.

Art.3. Societatea comerciala are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, cu capital integral

privat.

Art.4. Sediul principal al societatii este in Romania.

Sediul va putea fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor, potrivit legii. Societatea va putea deschide si sedii secundare, in conditiile legii.

CAPITOLUL III - Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art.5. Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de activitati lucrative in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin prezentul Act constitutiv.

Art.6. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

Domeniul principal de activitate al societatii:

748 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Activitatea principala:

7487 -Alte activitati de servicii prestate in special intreprinderilor

Activitati secundare

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

CAPITOLUL IV - Capitalul social

Art.7. Capitalul social al societatii este in valoare de 2.000.000 lei, subscris si varsat integral in numerar pana la data depunerii prezentului Act constitutiv la Registrul comertului in vederea inregistrarii societatii.

Art.8. Aportul fiecarui asociat la capitalul social este urmatorul:

(1) - 1.000.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social, divizat in 10 parti sociale;

(2) - 1.000.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social, divizat in 10 parti sociale;

Art.9. Capitalul social poate fi majorat prin aport, in numerar si in natura, pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societatii.

CAPITOLUL V - Numarul si valoarea nominala a partilor sociale

Art.10. Capitalul social al societatii este impartit in 20 parti sociale, cu valoare nominala de 100.000 lei fiecare.

Cesiunea partilor sociale se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Fiecare parte sociala da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Asociatilor.

CAPITOLUL VI - Adunarea Generala

Art.11. Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere al societatii comerciale. Adunarea Generala este legal constituita si adopta hotarari valabile cu cvorumul si majoritatea prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata.

Adunarile Generale ale Asociatilor au, potrivit legii, urmatoarele atributii principale:

a) aleg administratorii si cenzorii societatii, ii descarca de gestiune si ii revoca;

b) stabilesc indemnizatia si garantia administratorilor si a cenzorilor;

c) analizeaza si se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul viitor;

e) aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si repartizarea beneficiilor;

f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare;

g) hotarasc infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii, depozite, unitati de desfacere, si orice alte sedii secundare, in conditiile legii;

h) aproba orice modificare a Actului constitutiv;

i) adopta oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale.

Adunarea Generala a a Asociatilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, prin telefon, fax sau scrisoare simpla.

Cel putin de odata pe an, Adunarea Generala a Asociatilor va fi convocata pentru analiza si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi.

CAPITOLUL VII - Administrarea, reprezentarea si controlul societatii

Art.12. Societatea este administrata si reprezentata de catre ambii asociati, cu puteri decizionale egale. Administratorul poate delega o parte din atributiunile sale, ocazional,temporar sau permanent celorlalti asociati.

Administratorul societatii are puterile si raspunderile prevazute de Legea nr.31/1990,republicata, si cele stabilite de Adunarea Generala a asociatilor.

Art.13. Gestiunea societatii este controlata de asociatii desemnati de Adunarea Generala.

CAPITOLUL VIII - Durata societatii

Art.14. Durata societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IX - Repartizarea beneficiilor si pierderilor

Art.15. Profitul si pierderile rezultate din activitatea societatii, vor fi repartizate, pe baza bilantului contabil, pe destinatii, potrivit legii, de catre Adunarea Generala a Asociatilor. Asociatii participa la repartizarea beneficiilor si pierderilor in mod proportional cu contributia la capitalul social.

CAPITOLUL X - Evidenta contabila si bilantul contabil

Art.16. Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se va incheia la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii societatii.

Art.17. Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi anual bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

CAPITOLUL XI - Sedii secundare

Art.18. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati, situate si la alte adrese si localitati din tara si strainatate, in conditiile legii.

CAPITOLUL XII - Dizolvarea si lichidarea societatii. Litigii

Art.19. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii

b) declararea nulitatii societatii;

c) hotararea Adunarii Generale a Asociatilor;

d) reducerea capitalului social sub minimul legal;

e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;

f) in caz de deces al tuturor asociatilor, daca mostenitorii legali nu continua activitatea.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.20. In caz de dizolvare, societate va fi lichidata. In cazul in care ramane un singur asociat in societate, aceasta va functiona cu asociat unic.

CAPITOLUL XIII - Retragerea asociatilor

Art.21. Asociatii se pot retrage din societate:

a) cu acordul tuturor celorlalti asociati;

b) cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

CAPITOLUL XIV - Dispozitii finale

Art.22. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

SEMNATURA ASOCIATILOR:

......................

......................

 

 

     
 
ACT CONSTITUTIV SRL CU 2 ASOCIATI

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

pentru o firma doresc acest act constitutiv kbhjghjkjhgu

- vasile (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu 2 asociati (I) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !