Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II)

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II)

Download formular Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Activitati de realizare si furnizare de programe

Subsemnatul ...................., CNP......................., nascut la data de.........., in localitatea........................, cetatean roman, domiciliat in ..............., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,

in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarat constituirea societatii cu raspundere limitata ............... S.R.L.

Cunoscand dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta societate pe teritoriul Romaniei, in cadrul careia sa am calitatea de asociat unic.

CAPITOLUL I

DENUMIRE - FORMA JURIDICA - DURATA - SEDIUL SOCIAL

ARTICOLUL 1

Denumirea

In concordanta cu dovada de rezervare denumire nr. ...../.......... denumirea societatii este ............... S.R.L.

In toate actele, scrisorile, publicatiile, anunturile si alte documente emise de societate, denumirea societatii va fi urmata de mentiunea "societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", de sediu, de codul unic de inregistrare, de capitalul social.

ARTICOLUL 2

Forma juridica

Societatea comerciala "................" S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata, cu asociat unic.

Prin decizia asociatului unic, in societate pot fi cooptati si alti asociati, fie prin cesiunea partilor sociale existente fie prin emiterea de parti sociale noi in urma majorarii de capital. In acest caz societatea se va transforma din societate cu raspundere limitata cu unic asociat in societate cu raspundere limitata cu doi sau mai multi asociati.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind regimul investitiilor directe si ale prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 3

Durata

Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 4

Sediul social

Sediul social al societatii este situat in .........., str. .............., nr. ...., judet/sector .............

Societatea poate deschide filiale, sucursale, puncte de lucru, depozite, in tara si in strainatate.

Modificarea sediului social, precum si infiintarea si desfiintarea de filiale, sucursale, birouri, etc. in Romania si/sau strainatate, se va putea face prin hotararea asociatului unic, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societatii

Activitatea principala:

Activitati de realizare si furnizare de programe - grupa CAEN 722, cod CAEN 7220.

Societatea poate realiza activitatile mentionate fie direct, fie prin intermediul unor terti, inclusiv prin participare la capitalul altor societati, constituite sau in curs de constituire.

Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor legale privind inregistrarea la Registrul Comertului.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL - PARTILE SOCIALE

ARTICOLUL 6

Capitalul social

"................" S.R.L. este constituita cu un capital initial 2.000.000 lei, subscris si varsat integral in numerar, la constituirea societatii.

Capitalul social este impartit in 20 parti sociale, cu o valoare de 100.000 lei fiecare. Toate partile sociale apartin in integralitate asociatului unic.

ARTICOLUL 7

Modificarea capitalului social

I. Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin noi aporturi in numerar sau natura ale asociatului unic, prin aporturi ale unor noi asociati cooptati in societate sau prin includerea in capital a profiturilor legale dupa plata impozitelor si taxelor aferente sau a rezervelor societatii, cu exceptia rezervelor legale.

Aceasta modificare este supusa inregistrarii la Registrul Comertului.

II. Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se va efectua prin hotararea asociatului unic, cu respectarea minimului prevazut de lege si a obligatiei de inregistrare la Registrul Comertului. Decizia de reducere a capitalului social trebuie sa arate motivele care au dus la aceasta reducere.

Reducerea opereaza dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de reducere.

In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social, care nu constituie urmare a deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevazut de lege), fie reintregirea acestuia.

ARTICOLUL 8

Partile sociale

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca societatea sa emita titluri de valoare la purtator (valori mobiliare).

ARTICOLUL 9

Transferul partilor sociale

Asociatul unic poate hotari cesionarea de parti sociale catre alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, care astfel vor deveni asociati in cadrul societatii, urmand sa se incheie un contract de societate, iar drepturile si obligatiile asociatului unic prevazute de prezentul act constitutiv vor fi preluate de adunarea generala a asociatilor. In cadrul adunarii generale fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

Cesiunea partilor sociale trebuie inregistrata la Registrul Comertului precum si in registrul asociatilor. Cesiunea partilor sociale este opozabila tertilor numai dupa inregistrarea la Registrul Comertului.

In cazul existentei de succesori in drepturi ai asociatului unic, societatea isi poate continua activitatea cu acestia. Succesorii pot desemna pe unul dintre ei sau un tert pentru a-i reprezenta in cadrul societatii.

In lipsa de dispozitie contrara, succesorii in drepturi pot decide schimbarea formei juridice a societatii prin marirea numarului de asociati.

Participarea succesorilor la societate se va face proportional cu cota de transmitere a patrimoniului societatii catre acestia.

ARTICOLUL 10

Indivizibilitatea partilor sociale

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare dintre ele.

Coproprietarii trebuie sa desemneze pe unul dintre ei pentru a-i reprezenta in cadrul societatii; in caz de neintelegere, persoana cea mai in masura va desemna prin justitie un mandatar care sa-i reprezinte.

CAPITOLUL IV

DECIZII, ADMINISTRARE SI CONTROL

ARTICOLUL 11

Deciziile asociatului unic

Atributiile asociatului unic

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, totalitatea partilor sociale fiind detinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor si obligatiilor ce revin, potrivit legii, Adunarii Generale a Asociatilor.

In cazul in care conducerea societatii este asigurata de catre asociatul unic, acesta are urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica a societatii;

b) numeste si revoca, in conditiile legii, administratorul societatii, comisia de cenzori, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora si le da descarcare de activitate;

c) aproba regulamentul de ordine interioara al societatii;

d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului (administratorilor);

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

h) decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social si in privinta cesiunii partilor sociale;

i) decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv;

j) decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;

k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii;

l) hotaraste asupra modificarii obiectului de activitate sau a sediului social.

Daca societatea va avea mai multi asociati, atributiile asociatului unic vor reveni Adunarii Generale a Asociatilor.

ARTICOLUL 12

Administrarea societatii

Societatea poate fi condusa de catre asociatul unic sau de catre unul sau mai multi administratori desemnati prin decizia asociatului unic.

Administratorul are puteri depline in reprezentarea societatii in relatiile cu tertii. Administratorul nu poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decat pentru motive temeinice.

Numarul de administratori poate fi schimbat prin decizia asociatului unic. In cazul numirii de noi administratori, acestia vor trebui inregistrati la Registrul Comertului. Primul administrator al societatii este:

- ...................., cetatean roman, domiciliat in .......... str. ..........., nr. ......., judet/sector ......., CNP .............., identificat cu C.I. seria ....... nr. ...... eliberat de Sectia ............, la data de ..........

Mandatul administratorului numit este pe o durata nelimitata cu incepere de la data constituirii societatii.

I. Puterile administratorilor

Administratorii au in activitatile de reprezentare a societatii, puteri nelimitate, ei putand actiona in numele societatii, dar nu pot realiza decat acte ce intra in obiectul societatii definit mai sus.

Administratorul unic sau administratorii actionand impreuna sau separat, daca sunt mai multi, asigura pe propria raspundere, administrarea generala a societatii si reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata instantei, ei putand actiona in numele societatii, in orice situatie fara sa fie necesara o imputernicire speciala, prin toate mijloacele si caile de drept cu exceptia puterilor atribuite expres prin lege asociatului unic.

Administratorul sau fiecare administrator, daca sunt mai multi, trebuie sa furnizeze asociatului unic, la cererea acestuia, orice informatie privind societatea.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, trebuie sa intocmeasca registrele contabile si administrative ale societatii si sa le tina la dispozitia asociatului unic.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, sunt responsabili de intocmirea bilantului si a inventarului anual al societatii care trebuie sa fie supuse anual aprobarii asociatului unic.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, semneaza personal angajamentele contractate in numele si pentru societate, cu conditia de a specifica calitatea in care semneaza: "Pentru societatea ............... S.R.L., administrator".

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, nu vor avea drept de semnatura decat pentru activitatile administrative ale societatii sub rezerva de a fi revocati si/sau de a plati daune-interese.

Conform reglementarilor interne, si fara ca aceasta clauza sa poata fi opozabila tertilor si nici invocata de catre acestia, este stipulat ca imprumuturile, cu exceptia creditelor in banca si a imprumuturilor sau depozitelor consimtite de asociatul unic, toate cumpararile, vanzarile sau schimburile de imobile sociale, sau amanetarea fondului sau fondurilor de comert apartinand societatii (sau ale unor parti din bunurile sociale ale societatii), constituirea de societati sau aportul unei parti sau a tuturor bunurilor sociale la o societate constituita sau care va fi constituita, nu vor putea fi realizate decat pe baza deciziei prealabile a asociatului unic.

Administratorul unic sau fiecare administrator, daca sunt mai multi, trebuie sa consacre timpul si grija necesara afacerilor societatii; ei pot fi reprezentati, sub raspunderea lor personala, si cu conditia ca aceasta delegare a atributelor lor sa fie speciala si temporara, de catre o alta persoana aleasa de ei.

Administratorii au dreptul, cu conditia de a actiona de comun acord, daca sunt mai multi, sa aleaga unul sau mai multi directori carora le vor determina atributiile, remuneratia fixa si procentuala cat si conditiile privind numirea si revocarea acestora.

Fiecare administrator este responsabil, in conformitate cu prevederile dreptului comun, fata de societate si de terti, atat pentru nerespectarea dispozitiilor legii si a dispozitiilor actului constitutiv, cat si pentru greselile pe care le-ar putea comite in cursul exercitarii activitatii administrative.

Administratorul, in calitatea pe care o detine, nu se poate obliga personal, in ceea ce priveste angajamentele societatii, fiind responsabil numai de executarea mandatului sau.

Dispozitiile prezentului articol sunt completate cu dispozitiile generale ale Legii nr. 31/1990, privind raspunderea administratorilor societatilor cu raspundere limitata, republicata.

II. Durata si incetarea mandatului

Durata functiilor administratorilor este stabilita de asociatul unic. Administratorul sau administratorii sunt intotdeauna revocabili pe baza deciziei asociatului unic. Revocarea nu atrage dupa sine plata daunelor-interese din partea societatii.

In situatia revocarii pronuntate astfel, administratorul revocat inceteaza imediat din functie de plin drept.

Functiile administratorului inceteaza in caz de deces, interdictie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de functii sau ca urmare a incapacitatii fizice sau mintale. Administratorul poate renunta la functiile sale, cu conditia de a anunta in prealabil asociatul unic cu trei luni inainte, printr-o scrisoare simpla, sub rezerva dreptului societatii de a solicita daune-interese administratorului care demisioneaza din rea vointa si fara cauza legitima.

Incetarea functiilor administratorului, pentru oricare din cauzele mentionate mai sus nu antreneaza dizolvarea societatii.

III. Remuneratie

Fiecare dintre administratori are, in raport cu atributiile sale, dreptul la o remuneratie a carei valoare si modalitati de plata vor fi stabilite pe baza deciziei asociatului unic.

Administratorii au in plus dreptul de rambursare a cheltuielilor de reprezentare si deplasare.

ARTICOLUL 13

Cenzori

Gestiunea societatii este controlata de asociatul unic sau de catre expertul desemnat de catre acesta.

In cazul in care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, controlul societatii va fi asigurat de catre cenzori.

CAPITOLUL V

SITUATIA CONTABILA - BENEFICII - DIVIDENDE

ARTICOLUL 14

Exercitiul financiar contabil

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul excercitiu financiar va incepe la data inmatricularii societatii si se va incheia la 31 decembrie, anul inmatricularii.

ARTICOLUL 15

Situatia contabila. Bilantul contabil

Se va tine o contabilitate regulata a operatiunilor, in conditiile prevazute de lege.

La inchiderea fiecarui exercitiu financiar, administratorii intocmesc inventarul elementelor de activ si pasiv existente la acea data. De asemenea, intocmesc bilantul si contul de profit si pierderi, conformandu-se dispozitiilor si reglementarilor in vigoare.

Veniturile nete rezultate dupa deducerea cheltuielilor generale si a altor cheltuieli, precum si a tuturor amortizarilor si a provizioanelor, constituie beneficiul.

Asupra acestui beneficiu, diminuat in cazul pierderilor anterioare, se preleveaza un procent de cel putin 5% pe an afectat crearii unui cont de rezerva numit "rezerva legala". Aceasta prelevare inceteaza de a fi obligatorie dupa ce rezerva legala atinge o cincime din capitalul social.

Dupa aprobarea conturilor si constatarea existentei sumelor de repartizat, asociatul unic determina partea atribuita sub forma de dividende.

Dividendele vor fi distribuite dupa plata impozitelor si taxelor aferente. Orice dividend distribuit in incalcarea acestor reguli este considerat fictiv.

Plata efectiva a dividendelor se va face intr-un termen stabilit pe baza deciziei asociatului unic, sau, in lipsa acesteia, de catre administratori.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE - DIZOLVARE - LICHIDARE - LITIGII

ARTICOLUL 16

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata in alta forma juridica de societate, pe baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale.

ARTICOLUL 17

Dizolvare. Lichidare

Dizolvarea societatii se va face pe baza deciziei asociatului unic, in situatiile si cu respectarea procedurii prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata. Dizolvarea societatii antreneaza, cu exceptia dispozitiei contrare a asociatului unic, transmiterea patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara a fi necesar ca lichidarea sa fi avut loc.

ARTICOLUL 18

Drept aplicabil. Litigii

Prezentul act constitutiv este supus dreptului roman.

Orice dezacord cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata societatii sau in momentul lichidarii sale, este de competenta instantelor judecatoresti si de drept comun.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

ARTICOLUL 19

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.

Prezentul act constitutiv a fost redactat si semnat de catre parte, azi, data autentificarii, in 6 (sase) exemplare originale.

Asociat unic,

 

 

 

 

     
 
 
 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

bun

- leo (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (II) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !