Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I)

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I)

Download formular Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic

Subsemnatul ...................., CNP...................., nascut la data de ...................., in localitatea...................., cetatean roman, domiciliat in ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judet/sector ............, identificat cu C.I. seria .... nr. ...... eliberat de ..................., la data de ..........,

in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarat constituirea societatii cu raspundere limitata ............... S.R.L.

Cunoscand dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta societate pe teritoriul Romaniei, in cadrul careia sa am calitatea de asociat unic.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1. - Denumirea societatii.

Denumirea societatii este "..........." S.R.L.

Denumirea societatii a fost rezervata la Registrul Comertului conform dovezii privind anterioritatea firmei nr. ...............

Art. 2. - Forma juridica.

Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata.

Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si prezentul act constitutiv.

Art. 3. - Sediul social.

Sediul societatii va fi in .........., str. ..........., nr. ...., bl. ...., sc. .... et. ...., ap. ....., sector/judet ......

Art. 4. - Durata societatii.

Durata societatii este nelimitata incepand cu data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. - Activitatea principala:

Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic - grupa CAEN 524, cod CAEN 5245.

Societatea poate realiza activitatile mentionate fie direct, fie prin intermediul unor terti, inclusiv prin participare la capitalul altor societati, constituite sau in curs de constituire.

Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor legale privind inregistrarea la Registrul Comertului.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Art. 6. - Asociatul a convenit ca societatea sa aiba un capital social subscris si varsat de ............$, respectiv ......... lei, la cursul de ............ lei.

Capitalul social total este impartit in ......... parti sociale a cate ......... lei fiecare. Toate partile sociale apartin in integralitate asociatului unic.

Art. 7. - Majorarea capitalului social se poate face, pe baza deciziei asociatului unic, prin crearea de noi parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar sau in natura.

Reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale se face numai cu aprobarea asociatului unic, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV

GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII

Art. 8. - Asociatul unic detine totalitatea drepturilor si obligatiilor ce revin, potrivit legii, Adunarii Generale a Asociatilor.

Astfel, asociatul unic:

a) aproba structura organizatorica a societatii;

b) numeste si revoca, in conditiile legii, administratorul societatii, comisia de cenzori, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora si le da descarcare de activitate;

c) aproba regulamentul de ordine interioara al societatii;

d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului (administratorilor);

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

h) decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social si in privinta cesiunii partilor sociale;

i) decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv;

j) decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;

k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii;

l) hotaraste asupra modificarii obiectului de activitate sau a sediului social.

Art. 9. - Societatea este administrata si reprezentata de domnul/doamna ....................

Administratorul societatii are urmatoarele atributii:

- asigura pe propria raspundere, administrarea generala a societatii si reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata instantei, ei putand actiona in numele societatii, in orice situatie fara sa fie necesara o imputernicire speciala, prin toate mijloacele si caile de drept cu exceptia puterilor atribuite expres prin lege asociatului unic.

- furnizeaza asociatului unic, la cererea acestuia, orice informatie privind societatea.

- intocmeste registrele contabile si administrative ale societatii si sa le tina la dispozitia asociatului unic.

- intocmeste bilantul si inventarul anual al societatii care trebuie sa fie supuse anual aprobarii asociatului unic.

- semneaza personal angajamentele contractate in numele si pentru societate, cu conditia de a specifica calitatea in care semneaza: "Pentru societatea ............... S.R.L., administrator".

Administratorul, in calitatea pe care o detine, nu se poate obliga personal, in ceea ce priveste angajamentele societatii, fiind responsabil numai de executarea mandatului sau.

Dispozitiile prezentului articol sunt completate cu dispozitiile generale ale Legii nr. 31/1990, privind raspunderea administratorilor societatilor cu raspundere limitata, republicata.

Art. 10. - Gestiunea societatii.

Este controlata de asociatul unic si cenzori. Cenzorii societatii isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare. Ei sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 11. - Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe odata cu inregistrarea societatii la Registrul Comertului.

Societatea isi va tine contabilitatea operatiunilor sale in lei si intocmeste lunar, trimestrial si anual, documentele necesare conform legislatiei economico-financiare in vigoare.

Art. 12. - Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul contabil aprobat de asociatul unic.

Procentul de participare la beneficiile si pierderile societatii este de 100%.

Plata beneficiului se face de catre societate in cel mult 3 luni de la aprobarea bilantului.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 13. - Forma juridica a societatii va putea fi modificata in alta forma de societate prin hotararea asociatului unic.

Art. 14. - Dizolvarea societatii se va face pe baza deciziei asociatului unic, in situatiile si cu respectarea procedurii prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata. Dizolvarea societatii antreneaza, cu exceptia dispozitiei contrare a asociatului unic, transmiterea patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara a fi necesar ca lichidarea sa fi avut loc.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art. 15. - Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, si se judeca conform legilor romane.

Art. 16. - Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile Codului Comercial si ale Legii nr. 31/1990, republicata.

Redactat, dactilografiat de parte si autentificat de Notarul public in 5 exemplare din care 4 s-au inmanat partii.

Data

. ........

Asociat,

.........

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

bun

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (I) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !