Formulare Acte - Model download gratuit Contract de agentie comerciala Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de agentie comerciala

Taburi primare

Download Model de Contract de agentie comerciala

Download formular Model de Contract de agentie comerciala in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de agentie comerciala download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de agentie comerciala in format pdf, word, doc

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

 

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza PRINCIPAL

 

 

si

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza AGENT, unde:

Principalul este o societate comerciala care desfasoara afaceri si si-a stabilit o buna reputatie in domeniul ................... dorind sa-si extinda afacerile in Teritoriu, iar Agentul doreste sa sprijine pe Principal in vederea promovarii produselor Principalului in Teritoriu.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT are drept obiect:.............................................

II. TERITORIU

Prezentul contract va fi executat in cadrul Teritoriului ...........................

Agentul este obligat sa nu negocieze si/sau sa incheie contracte legate de obiectul contractului care in mod evident vor fi executate in afara Teritoriului sau isi vor produce efectele in afara Teritoriului.

III. OBLIGATII ALE AGENTULUI

- sa actioneze in indeplinirea indatoririlor sale impuse de contract si de lege, cu buna credinta si cu grija manifestata in general in contractele de acest tip;

- nu garanteaza principalului ca terta persoana contractata este solvabila. Dar daca agentul stia, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, ca acea persoana este insolvabila, el va fi tinut raspunzator fata de principal. Agentul, fara acordul sau expres exprimat in scris, nu poate fi obligat sa participe la executarea contractului incheiat prin intermediul sau (exemplu sa depoziteze produsele Principalului, sa primeasca plati in numele acestuia).

- sa informeze tertele persoane cu care negociaza/incheie contracte asupra calitatii sale de agent (formulare care nu se folosesc in cazul agentului comercial).

IV. INSTRUCTIUNI ADRESATE AGENTULUI

- sa respecte instructiunile Principalului, in special cele privind strategia de marketing, daca aceste instructiuni sunt rezonabile, adica nu cauzeaza un prejudiciu Agentului si/sau Principalului si pot fi executate fara eforturi deosebite de catre Agent.

In cazurile in care o decizie trebuie luata fara intarziere de catre Agent si nu este posibila consultarea in timp util a Principalului, contractele incheiate de Agent cu terte persoane pot include conditii suplimentare sau deosebite fata de cele cuvenite initial intre Agent si Principal, daca aceste noi conditii sunt in acord cu interesele Principalului, asa cum rezulta ele din CONTRACT si din instructiunile anterioare ale Principalului.

V. COMENZI SI CERERI DE OFERTA

Agentul va informa pe Principal despre continutul comenzilor si/sau cererilor de oferta primite de Agent si adresate Principalului sau Agentului in aceasta calitate. Informarea va fi insotita de copii dupa comenzile/cererile de oferta si, la cererea Principalului, de acte si informatii care sa ateste bonitatea tertei persoane, pozitia sa pe piata, etc.

Daca o comanda/cerere de oferta ajunge direct la Principal iar acesta negociaza si incheie contractul direct cu terta persoana, Agentul este indreptatit la comisionul pe care l-ar fi primit in baza art. 10, daca cererea/comanda de oferta este rezultatul eforturilor depuse de el anterior. In orice caz, Agentul este indreptatit la un comision de ... % din valoarea contractului astfel incheiat.

VI. INFORMAREA PRINCIPALULUI

Agentul va informa pe principal cat mai curand posibil cu privire la orice fapte care ajung la cunostinta Agentului in derularea activitatii sale si care pot prezenta relevanta pentru Principal in executarea obligatiilor deja contractate, in incheierea de noi contracte sau in stabilirea strategiei de productie si/sau marketing (se recomanda includerea intr-o anexa la CONTRACT a unui formular de raport adresat de Agent Principalului).

VII. SECRETELE COMERCIALE SI KNOW HOW

Agentul este obligat sa protejeze toate secretele de comert si know-how-ul referitoare la Produsele Principalului (inclusiv cele legate de marketing-ul acestora) si de care are cunostinta in timpul derularii prezentului CONTRACT, mai putin cele care au intrat in domeniul public. Aceasta obligatie va inceta dupa expirarea a ...... ani de la data incetarii prezentului CONTRACT.

VIII. CONTABILITATE

Agentul este obligat sa aiba o evidenta separata privind actele si faptele sale in derularea prezentului CONTRACT. De asemenea, fondurile primite de la Principal in vederea sprijinirii activitatii Agentului trebuie inregistrate intr-un cont bancar special.

IX. OBLIGATIILE PRINCIPALULUI

Principalul trebuie sa puna la dispozitia Agentului toate datele tehnice si comerciale necesare acestuia din urma pentru a-si indeplini obligatiile. In particular, Principalul trebuie sa notifice Agentului orice scadere semnificativa, initiata de Principal, a volumului desfacerii de Produse, cu minimum ..... zile inainte de data la care scaderea va avea loc.

Principalul este obligat sa pregateasca un numar de angajati ai Agentului in desfacerea Produsului. Pregatirea va avea loc la sediul Agentului, pe cheltuiala acestuia, exceptand costurile privind transportul, cazarea si salarizarea instructorilor Principalului.

Principalul va pune la dispozitia Agentului un numar de copii ale manualului de utilizare, manualul de service (se pot trece si alte documente care cuprind informatii privind buna folosire si intretinere a produsului).

Principalul este obligat sa indeplineasca intocmai obligatiile contractate in contul si/sau in numele sau de Agent daca:

- au fost aprobate de catre Principal inainte sau dupa momentul semnarii documentului in care sunt inserate, sau

- sunt in acord cu instructiunile Principalului, sau

- asigura un profit rezonabil Principalului (partile pot insa, prevedea marja minima de profit acceptabila pentru Principal) tinand cont de conditiile in care contractul care le include a fost incheiat, sau

- evita sau minimalizeaza o pierdere care a avut loc daca respectivul contract nu ar fi fost incheiat.

X. COMISIONUL

Principalul este obligat sa plateasca Agentului un comision care reprezinta ..... % din valoarea fiecarui contract incheiat in contul si/sau in numele Principalului.

XI. PLATA COMISIONULUI

Plata comisionului devine exigibila de indata ce una din urmatoarele imprejurari a avut loc:

- principalul a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului;

- principalul trebuia, in baza contractului incheiat cu terta persoana, sa-si fi executat obligatiile contractuale;

- terta persoana a executat contractul incheiat prin intermediul Agentului.

Plata comisionului va fi facuta nu mai tarziu de .... zile de la data la care obligatia de plata a devenit exigibila.

Daca, in cazul art. 10 alin. 2, plata comisionului a fost deja facuta, Agentul este obligat sa restituie Principalului comisionul primit nu mai tarziu de .... zile de la data la care i-a fost notificata neexecutarea.

Intelesul acestui articol, plata va fi facuta .................... (se trece modalitatea si locul platii).

XII. INFORMAREA AGENTULUI PRIVIND COMISIONUL DATORAT

Principalul va furniza Agentului o declaratie privind comisionul datorat, nu mai tarziu de data la care comisionul este efectiv platit agentului. Aceasta declaratie va cuprinde elementele avute in vedere la calcularea comisionului.

Principalul va fi obligat sa puna la dispozitia Agentului, la cererea acestuia, extrase din registrele comerciale ale Principalului in scopul verificarii corectitudinii calcularii comisionului (de la caz la caz, se poate prevedea pentru Agent dreptul de inspectie a registrelor Principalului).

XIII. DURATA

Prezentul CONTRACT va fi incheiat pe o durata de ..........................

XIV. FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, daca neexecutarea a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii CONTRACTULUI, cum ar fi: razboiul, calamitati naturale, grevele, restrictii legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

XV. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul CONTRACT inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare dintre parti:

- nu isi executa obligatia considerata esentiala pentru acest CONTRACT;

- este declarata in stare de incapacitate de plata;

- a decedat;

- a fost pusa sub interdictie;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca din nou obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare a obligatiilor sale duce la rezolutiunea si rezilierea contractului;

- in maxim ..... zile de la data cand a fost notificata ca si-a incalcat obligatiile asumate, nu executa sau executa necorespunzator respectiva obligatie;

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare in minimum .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

 

......................                                                             .....................

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de agentie comerciala au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de agentie comerciala va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !