Formulare Acte - Model download gratuit Contract de antrepriza Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de antrepriza

Taburi primare

Download Model de Contract de antrepriza

Download formular Model de Contract de antrepriza in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de antrepriza download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de antrepriza in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ANTREPRIZA

 

 

Incheiat astazi......

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

l. Societatea Comerciala ..........................................., cu sediul in

.............................. telefon ............. fax ............, inmatriculata in

Registrul comertului ...................... sub nr. .........., avand cont curent nr. ............... deschis la Banca ................. si codul fiscal nr. ............ prin reprezentantul legal ....................., in calitate de ANTREPRENOR

si

2. Societatea Comerciala .............................................., cu sediul in

.............................. telefon ............. fax ............, inmatriculata in Registrul comertului ...................... sub nr. ..........., avand cont curent nr. ............... deschis la Banca ................. si codul fiscal nr. ............ prin reprezentant legal in calitate de CLIENT

au convenit incheierea prezentului contract cu urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

1. ANTREPRENORUL se obliga sa execute, la cheie, cu materialele sale si pe riscul sau, urmatoarele;

- cladiri cu destinatie..................;

- instalatii.............................;

- cai de comunicatie.....................;

- imprejmuiri............................;

- dotari.................................;

- reparatii..............................;

2. Constructiile si lucrarile vor fi executate de antreprenor pe baza planului general si de detaliu si a proiectului de executie, prezentate de client si acceptate fara obiectie de antreprenor.

3. Lucrarile vor incepe numai dupa abtinerea autorizatiei prevazute de Legea nr.50/199l, privind autorizarea executarii constructiilor de catre ..............

Obtinerea autorizatiei de constructie si vizelor legale revine..........(antreprenor, client).

III. PRETUL SI PLATA

1. Lucrarile se executa la un pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de plata.

2. Plata se va face esalonat de catre client dupa receptia fiecarei faze a lucrarilor prin:

- contul antreprenorului nr. ............. deschis la Banca .......................;

- contul clientului nr. ............... deschis la Banca .........................;

3. Neplata la termen a ratei pentru partea din lucrari executata si receptionata conduce, din initiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune reprezentand ...% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimata de expert la termenul cand se va hotari rezilierea.

IV. TERMENUL DE EXECUTIE

1. Termenul de executie si de receptie definitiva a lucrarilor de antrepriza la cheie, este de .... zile/luni/ani incepand cu data de ............ si pana la data de .............

2. Nerespectarea in termen a obligatiilor asumate prin prezentul contract se penalizeaza cu ...% pe zi de intarziere, penalitati ce vor fi suportate de partea in culpa.

Clientul va avea dreptul de a hotari sistarea lucrarilor si executarea lor de alt antreprenor.

Penalitatile sunt datorate de la data scadentei si pana la executarea ei efectiva.

V. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face atat pe faze de executare, incheindu-se procesele verbale de receptie preliminara, cat si final, incheindu-se procesul-verbal de receptie definitiva a lucrarii, in baza caruia antreprenorul are dreptul la plata integrala a pretului lucrarii.

VI. CALITATEA LUCRARILOR DE ANTREPRIZA

Antreprenorul raspunde si garanteaza, timp de .... ani, calitatea lucrarilor si a constructiilor, timp de .... ani, obligandu-se sa remedieze in acest interval in contul sau, toate defectele aparute, cu exceptia celor rezultate din culpa clientului.

VII. DREPTUL DE ASISTENTA SI VERIFICARE

Clientul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de executie al lucrarilor ce fac obiectul contractului pe timpul executiei, iar antreprenorul este obligat sa repare ori sa inlocuiasca lucrarile si materialele care nu corespund proiectelor de constructie.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. Completarile si modificarile la prezentul contract sunt valabile si opozabile intre partile contractante, daca sunt cuprinse in acte aditionale semnate de ambele parti.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentu executarea defectuoasa a contractului, partea in culpa se obliga sa plateasca daune interese.

X. FORTA MAJORA exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 3 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert, si Industrie a Romaniei.

XI. LITIGII

Eventualele litigii ivite intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca nu este posibil, vor fi solutionate de instanta in a carei raza teritoriala se afla imobilul care se construieste/sau la care se efectueaza lucrarile.

XII. ALTE CLAUZE ............................................................................................................................................................................

Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare, cate unul pentu fiecare parte.

 

 

ANTREPRENOR                                     CLIENT

 

 

...............                                             .............

Reprezentant legal Reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de antrepriza au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de antrepriza va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !