Formulare Acte - Model download gratuit Contract de arenda (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de arenda (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de arenda (model 1)

Download formular Model de Contract de arenda (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de arenda (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de arenda (model 1) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE ARENDA

I. PARTI

.............................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ........, nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ......, identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........, eliberat de Politia .........., la data de ............., in calitate de ARENDATOR

.............................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ......, identificat cu B.I.C.I. seria ..., nr. ........., eliberat de Politia .........., la data de ............., in calitate de ARENDAS

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Arendarea in vederea exploatarii agricole a urmatoarelor bunuri agricole:

- teren agricol descris in anexa 1, proprietatea arendatorului, dupa cum rezulta din: Certificatul de sarcini nr. ... emis de Notariatul de pe langa Judecatoria ........, si din Certificatul fiscal nr. ..., emis de Administratia Financiara a ..............;

- spatii de productie si depozitare ......................................;

- constructii ............................................................;

- masini si utilaje agricole .............................................;

- alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole .....................

Plata arendei

III. ARENDA

In schimbul transmiterii folosintei bunurilor agricole mentionate, arendasul datoreaza arenda in natura reprezentand echivalentul la momentul platii a ...% din productia agricola obtinuta.

Arenda astfel stabilita, se va plati anual, in termen de ... zile de la recoltare/culegere etc., dar nu mai tarziu de .......... si va fi transportata pe cheltuiala arendatorului la locul indicat de acesta.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o perioada de .... ani, incepand cu data de ......... si pana la data de ...........

V. RISCUL CONTRACTULUI

Prezentul contract nu constituie titlu translativ de proprietate si, in consecinta, riscul pieirii sau deteriorarii fortuite a bunurilor agricole mentionate in contract, ramane in sarcina arendatorului.

Partile convin ca in astfel de situatii, arendasul sa plateasca cu titlu de arenda echivalentul a ...% din productia medie obtinuta pe ultimii .... ani.

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

Drepturile arendatorului:

- dreptul de a dispune juridic asupra bunurilor agricole arendate;

- dreptul de a pretinde plata arendei la termenele si la locul stipulat in contract.

Obligatiile arendatorului:

- sa predea bunurile arendate in termen de .... zile de la data autentificarii prezentului contract de arenda;

- sa-l garanteze de evictiune pe arendas;

- sa garanteze pentru viciile ascunse ale bunurilor agricole predate;

- sa plateasca impozitele sii taxele pentru bunurile arendate.

Drepturile arendasului:

- sa pretinda predarea bunurilor agricole arendate in termen de .... zile, de la data autentificarii prezentului contract;

- in caz de instrainare a terenului agricol, are drept de preemtiune dupa coproprietari si vecini, dar inaintea statului.

Obligatiile arendasului:

- obligatia de a plati arenda;

- obligatia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar;

- obligatia de a nu schimba destinatia bunurilor agricole arendate;

- obligatia de a plati impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate;

- obligatia de a restitui bunurile agricole arendate in starea in care au fost primite conform inventarului intocmit de parti, cu ocazia predarii bunurilor agricole, inventar care va constitui anexa la prezentul contract.

VII. GARANTII

In vederea garantarii executarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, arendasul a consimtit la constituirea unui drept de gaj/ipoteca asupra ...................., dupa cum rezulta din contractul de gaj/ipoteca anexat la prezentul contract.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul indeplinirii cu intarziere a obligatiei de predare a bunurilor agricole arendatorul datoreaza cu titlu de penalitati de intarziere suma de .......... lei/zi.

In caz de evictiune sau daca bunurile agricole au vicii ascunse, arendatorul datoreaza arendasului, cu titlu de daune-interese, suma de ............ lei.

In caz de executare cu intarziere a obligatiei de plata a arendei, arendasul datoreaza arendatoturului, cu titlu de penalitati de intarziere, suma de ............ lei/zi.

In cazul in care arendasul schimba destinatia bunurilor agricole, acesta datoreaza cu titlu de daune-interese, suma de ............. lei.

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

IX. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

X.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de ............., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 

 

ARENDAS                                                                ARENDATOR

 

 

...................                                                                                    ....................

 
     

Contract arenda
Formular arenda
 
 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de arenda (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de arenda (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !