Formulare Acte - Model download gratuit Contract de construire a unei locuinte cu credit Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de construire a unei locuinte cu credit

Taburi primare

Download Model de Contract de construire a unei locuinte cu credit

Download formular Model de Contract de construire a unei locuinte cu credit in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de construire a unei locuinte cu credit download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de construire a unei locuinte cu credit in format pdf, word, doc

CONTRACT

de construire a unei locuinte cu credit

nr. ...........

 

 

Intre subscrisii: Consiliul Local al ........ (Consiliul General al Municipiului Bucuresti), prin ...........*), reprezentat prin director ............. si contabil-sef ..................., in calitate de contractant, pe de o parte, si ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea .................., str. ................... nr. ........, bl. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/judetul ........, legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberata de........... la data de............, denumit/denumita beneficiar, pe de alta parte, in baza art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, a intervenit urmatorul contract de construire si de creditare a unei locuinte proprietate, in baza cererii nr. ....../......... si a pozitiei din lista de prioritati nr. ......./.........

 

 

-----------------

*) Agentul economic specializat pentru a derula investitia - constructia de locuinte.

I. Contractantul se obliga:

a) sa asigure beneficiarului construirea unei locuinte proprietate potrivit proiectului de executie nr. ....... din ............, acceptat de beneficiar, locuinta ce va fi situata in localitatea ..........., str. ............ nr. ...., bl. ....., et. ...., ap. ......., sectorul/judetul .........., compusa din ......... camere si dependinte, in suprafata construita de .......... mp in proprietate exclusiva si o cota-parte de ........% din proprietatea comuna.

Valoarea locuintei la data prezentului contract este de ............... lei, din care pretul garajului ............. lei si al boxei ................ lei.

Pretul definitiv al locuintei se stabileste la terminarea constructiei, iar pentru diferenta dintre acesta si pretul locuintei la data contractarii se incheie cu beneficiarul un act aditional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele si modalitatile de plata a acesteia;

b) sa invite beneficiarul sa participe la receptia locuintei;

c) sa predea beneficiarului la data de........... locuinta contractata, in cladirea complet terminata, pe baza unui proces-verbal de predare-preluare. In cazul in care la predarea-preluarea locuintei de catre beneficiar se va constata ca locuinta nu corespunde conditiilor legale in vigoare sau prezinta unele defectiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refaca lucrarile respective in termenele prevazute in procesul-verbal de receptie. Contractantul se obliga sa asigure remedierea deficientelor sau a viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de beneficiar in cursul perioadei de garantie, in termen de maximum 30 de zile de la cererea beneficiarului.

Pentru neefectuarea la termen a lucrarilor de remediere a deficientelor consemnate in procesul-verbal de receptie, respectiv de predare-preluare a locuintei, contractantul se obliga sa plateasca pentru fiecare zi de intarziere o penalizare de 0,05% din valoarea lucrarilor neterminate;

d) pentru nepredarea locuintei in termenul stabilit in prezentul contract contractantul se obliga sa plateasca beneficiarului urmatoarele penalizari calculate la pretul locuintei prevazut in contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depasirea termenului; 0,04% pentru urmatoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depasesc termenele cu peste 3 luni.

Suma penalitatilor se va vira in contul ratelor curente ale beneficiarului. In cazul in care nepredarea in termen a locuintei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuintei prevazut in prezentul contract va putea fi modificat cu acordul ambelor parti.

II. Beneficiarul se obliga:

a) sa achite pretul locuintei, stabilit in suma de........ lei, incepand de la data semnarii prezentului contract, astfel:

- suma de .......... lei, cu chitanta nr. ...... din ........., reprezentand plata integrala;

- suma de .......... lei, cu chitanta nr. ...... din ........., reprezentand avansul de .............% din pretul locuintei;

- suma de .......... lei in rate lunare, astfel: rata lunara ........ lei (rata ............ lei + dobanda ............ lei) se achita incepand cu data de .............; ultima rata se achita la data de ............ si este de .......... lei (rata ............ lei + dobanda ............ lei);

- suma de .......... lei reprezentand pretul integral al boxei.

Din pretul locuintei a fost scazuta suma de ............ lei, reprezentand subventia platita de la bugetul de stat, in baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata.

In cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, beneficiarul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.

Rata lunara de ............ lei urmeaza sa fie retinuta pe statul de plata al unitatii la care beneficiarul locuintei (girantul platitor) are de incasat drepturi banesti si sa fie virata in contul contractantului nr. .......;

b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate de situatiile de urmarire si de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;

c) sa se prezinte la data comunicata de contractant la receptia lucrarii, precum si la data fixata pentru predarea-preluarea locuintei.

In caz de neprezentare in termen de 10 zile de la data stabilita pentru preluarea locuintei, aceasta se considera predata pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.

III. Subscrisul declar ca:

- nu am detinut si nu avem, atat eu, cat si familia mea, in proprietate o alta locuinta (sau alte situatii permise de lege);

- sunt casatorit/casatorita, necasatorit/necasatorita;

- ....................................................

IV. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate locuinta este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, si nu poate fi instrainata inainte de termenele contractuale decat cu avizul contractantului si numai dupa ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate datorate si suma actualizata obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.

Pentru locuinta construita in conditiile prezentului contract titularul contractului beneficiaza de prevederile art. 10 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu privire la scutirea de impozit pe cladiri. Scutirea de impozit pe cladiri se aplica dupa receptia la terminarea lucrarilor, de la data consemnata in procesul-verbal de predare-preluare a locuintei, in care titularul contractului se constituie parte. In conditiile instrainarii locuintei prin acte intre vii, incepand cu data predarii-preluarii acesteia si dupa aceasta data noul proprietar nu mai beneficiaza de scutirea de impozit pe cladiri.

V. Terenul aferent constructiei, in suprafata totala de .............. mp, din care in proprietate indiviza ...........%, este concesionat pe durata existentei constructiei, pe baza contractului semnat cu Consiliul Local ..............

VI. Prezentul contract va fi pus in executare la data semnarii lui de catre partile contractante.

VII. Se anexeaza planul locuintei.

Incheiat azi, ..............., in .............. exemplare.

 

 

Contractant, Beneficiar,

 

 

............. .............

 

 

Director, Contabil-sef,

 

 

............. ...............

 

 

Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.

 

 

--------------------- -----------

 

 

GARANTII CONTRACTUALE

 

 

Subsemnatul/subsemnata ......................, nascut/nascuta in ...................., la data de .................., fiul/fiica lui .............. si al/a ..............., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................., str. ......................... nr. ......, bl. ....., et. ....., ap. ......., judetul/sectorul .........., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ..........., eliberat/eliberata de.................... la data de..........., ma oblig sa garantez solidar sau platitor pe/pentru ...................., in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de ............. lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat beneficiarul, pana la stingerea acestora.

 

 

Semnatura girantului solidar sau platitor

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de construire a unei locuinte cu credit au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de construire a unei locuinte cu credit va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !