Formulare Acte - Model download gratuit Contract de consultanta Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de consultanta

Taburi primare

Download Model de Contract de consultanta

Download formular Model de Contract de consultanta in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de consultanta download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de consultanta in format pdf, word, doc

CONTRACT DE CONSULTANTA

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala .........................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului ...................... sub numarul ..........., avand contul nr. ........., deschis la Banca ......................., codul fiscal nr. ........., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de consultant

si

Societatea comerciala .........................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului ...................... sub numarul ..........., avand contul nr. ........., deschis la Banca ......................., codul fiscal nr. ........., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de client,

au convenit incheierea prezentului contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Consultantul va asigura urmatoarele servicii:

....................................................................................................................................................................................................................... .

Art.3

Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea si eficienta sa maxima timp de minimum ... ore pe saptamana. Marirea minimului de ore se poate face prin act aditional incheiat si semnat de parti.

3. DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Prezentul contract se incheie pe o durata de ..., incepand cu data de .............. pana la data de ................, putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante.

4. PRET SI MODALITATI DE PLATA

Art.5

Clientul este de acord sa plateasca consultantului o suma de ................ lei pe ora de lucru efectuata.

Art.6

Plata orelor de lucru se va face lunar pana la data de ................, in numerar.

Art.7

Clientul este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face in numele clientului si cu care clientul este de acord in prealabil. Decontarea acestor cheltuieli se va face pe baza de lista insotita de chitante.

Cheltuielile rambursabile includ: ................................... .

Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre client.

5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.8

Consultantul se obliga:

a) sa asigure clientului serviciile stipulate in prezentul contract;

b) sa asigure aceste servicii la capacitatea si eficienta sa maxima in timp de minimum ... ore pe saptamana;

c) sa nu se angajeze intr-o activitate in conflict cu interesele clientului.

Art.9

Clientul se obliga:

a) sa plateasca consultantului pretul consultatiei in conditiile stabilite in prezentul contract;

b) sa ramburseze consultantului cheltuielile facute de acesta in numele clientului, si cu care clientul este de acord in prealabil.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10

In cazul in care clientul isi executa cu intarziere obligatia de plata a pretului, va plati penalitati de intarziere de ... % din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

Art.11

Partea care nu isi executa culpabil obligatiile contractuale va plati daune-interese in cuantum de ............... .

7. FORTA MAJORA

Art.12

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8. CAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art.13

Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

a) expirarea duratei stipulate in contract;

b) consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja intr-o afacere sau activitate care contrazice afacerile clientului;

c) cand clientul ii da consultantului un preaviz de ... zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat raporturilor contractuale;

d) cand consultantul ii da clientului un preaviz de ... zile anuntandu-l in scris ca intentioneaza sa puna capat raporturilor contractuale;

e) clientul incalca vreuna din clauzele inserate in prezentul contract.

Art.14

Indiferent de cauza de incetare, clientul va plati consultantul pentru munca prestata.

9. LITIGII

Art.15

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.16

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art. 17 - Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

10. NOTIFICARI

Art.18

Toate notificarile trebuie sa se faca in scris si sa se remita la adresa precizata la sediul social.

Prezentul contact s-a incheiat azi ................... in ... exemplare.

 

 

CONSULTANT, CLIENT,

 

 

Reprezentant legal                                    Reprezentant legal

....................                                               ....................

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ok

- dragos (neverificat) - 7 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de consultanta au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de consultanta va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !