Formulare Acte - Model download gratuit Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat

Taburi primare

Download Model de Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat

Download formular Model de Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat in format pdf, word, doc

CONTRACT - CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL

CAP. I

Partile contractante

Intre ................................., cu sediul in ....................,

(autoritatea contractanta)

telefon/fax ............, numar de inregistrare ............................,

cod fiscal/cod unic de inregistrare ................, cont nr. .............

deschis la Trezoreria ..................., reprezentata prin ...............,

avand functia ..............., in calitate de beneficiar, si

................................., cu sediul in ............................,

(operator de servicii publice)

telefon/fax .................., numar de inregistrare ......................,

cod fiscal/cod unic de inregistrare ................, cont nr. .............,

deschis la ..........., reprezentat prin ................., avand functia de

.................., in calitate de operator de servicii publice, s-a incheiat

prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public si

privat.

CAP. II

Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constand in:

......................................................................................

(se completeaza obiectul serviciului prevazut in regulamentul-cadru

de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare

a domeniului public si privat)

Serviciul prevazut in prezentul contract este in conformitate cu caietul de sarcini intocmit potrivit strategiei si programului autoritatilor administratiei publice locale privind serviciile publice si cerintele referitoare la siguranta, igiena, sanatate si protectia mediului.

Caietul de sarcini in care se precizeaza modul de operare, cantitatile de lucrari si graficul de timp face parte integranta din prezentul contract.

CAP. III

Durata contractului

Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire in conditiile legii.

In cazul in care beneficiarul nu doreste prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunta in scris operatorul cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului contractual si va demara procedura de incredintare a serviciului de administrare a domeniului public si privat conform procedurilor legale.

CAP. IV

Decontarea lucrarilor executate

In cazul gestiunii directe:

Valoarea lucrarilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul.

Valoarea de decontare lunara a lucrarilor prestate in cadrul contractului de administrare a domeniului public si privat este de ................................... lei/luna.

Lucrarile se deconteaza pe baza proceselor-verbale de cantitati de lucrari intocmite lunar de operatorul de servicii publice si avizate de beneficiar.

Plata lucrarilor se face pe baza facturii emise de operator, cantitatile de lucrari executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare incheiat intre beneficiar si operatorul de servicii publice.

Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Intarzierea achitarii facturii atrage penalitati in valoare de ....................................... .

In cazul gestiunii delegate:

Se vor specifica tarifele aplicate, nivelul redeventei, termenele si modul de plata a acesteia.

CAP. V

Obligatiile partilor

A. Obligatiile beneficiarului

1. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie operatorului de servicii publice strategia si programele de masuri si actiuni privind administrarea domeniului public si privat al localitatii. Modificarile survenite in strategia privind administrarea domeniului public si privat al localitatii, care reclama cantitati de lucrari suplimentare fata de lucrarile contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevazute in prezentul contract.

2. Beneficiarul se angajeaza sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derularii contractului, la initiativa acestuia de a imbunatati serviciul prestat, pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii serviciului respectiv.

3. Beneficiarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor lunare.

B. Obligatiile operatorului de servicii publice

1. Operatorul de servicii publice se obliga sa execute integral operatiunile stabilite in caietul de sarcini si graficele de executie a lucrarilor in timp.

2. Operatorul de servicii publice se obliga sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si in utilaje la care s-a angajat prin oferta si sa dispuna de personalul aferent prestarii serviciilor.

3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.

4. Operatorul de servicii publice are obligatia de a incheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public si privat.

5. In cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia, operatorul de servicii publice va anunta de indata beneficiarul si va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

CAP. VI

Controlul executarii serviciului

1. Beneficiarul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate in tot timpul prestatiei, intocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate in considerare la intocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a indeplinirii sarcinilor contractuale.

2. Decontarea lucrarilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se incheie lunar intre beneficiar si operatorul de servicii publice. Proceseleverbale vor cuprinde:

- cantitatile de lucrari executate;

- respectarea graficelor de timp;

- corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul de sarcini;

- deficientele si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora.

CAP. VII

Garantii

Incepand cu prima decontare lunara a lucrarilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garantie egala cu valoarea lucrarilor prestate in timp de o luna. Garantia se constituie prin retineri lunare egale cu 5% din valoarea lunara facturata, pana la constituirea intregii garantii. Sumele retinute se depun la banca intr-un cont special, dobanzile aferente revenind operatorului. La incetarea contractului, dupa reglarea platilor si a penalitatilor, garantia se restituie operatorului de servicii publice.

CAP. VIII

Rezolvarea litigiilor

Orice neintelegere ivita intre parti referitoare la indeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusa spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care va judeca potrivit contractului incheiat si, in caz de nesolutionare, partile se vor adresa judecatoriei in a carei raza teritoriala se desfasoara serviciul de salubrizare aflat in litigiu.

CAP. IX

Clauze speciale

Incetarea contractului

La incetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, impartirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform intelegerii dintre parti.

Modificarea contractului

a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificarilor suferite de Strategia autoritatilor administratiei publice locale privind administrarea domeniului public si privat al localitatii, strategie aprobata de directia de sanatate si de agentia de protectie a mediului.

b) Modificarile survenite vor face obiectul unor negocieri cu detinatorul contractului, incetarea contractului fiind facuta numai in cazul imposibilitatii operatorului de servicii publice de a se adapta noilor conditii de calitate sau cantitate a serviciului.

c) In cazul in care autoritatea administratiei publice locale doreste executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, incheiate potrivit normelor legale de incredintare a serviciilor.

Rezilierea contractului

1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar in cazul in care operatorul de servicii publice nu si-a indeplinit timp de 6 luni obligatiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor si performantelor economico-financiare asumate.

2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice in caz de neplata a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putand pretinde despagubiri in conditiile prevazute de lege.

3. Contractul este reziliat de drept in cazul in care operatorul de servicii publice este declarat in faliment sau in cazul in care i s-a anulat licenta de operare.

CAP. X

Dispozitii finale

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

Orice modificare, convenita intre parti, va fi materializata prin acte aditionale care vor face parte integranta din prezentul contract.

Beneficiar Operator

........... ..........

NOTA:

Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului de administrare a domeniului public si privat, potrivit intelegerii intre parti, fara a contraveni prevederilor legale in vigoare.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !