Formulare Acte - Model download gratuit Contract de furnizare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de furnizare

Taburi primare

Download Model de Contract de furnizare

Download formular Model de Contract de furnizare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de furnizare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de furnizare in format pdf, word, doc

Contract de furnizare

nr. _______ data ___________

 

 

I.1. Parti contractante

 

 

Intre

autoritatea contractanta ........................ adresa sediu ......................

telefon/fax .............. numar de inmatriculare .............. cod fiscal ........... cont trezorerie ................ reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), functie .....................

in calitate de achizitor.

si intre

furnizorul (denumire) ................................. adresa sediu ................... telefon/fax .......................... numar de inmatriculare .................... cod fiscal ........................ cont (trezorerie, banca) ..................... reprezentata prin (denumirea conducatorului) ...................... functie ..............

in calitate de contractor, a intervenit prezentul contract.

I.2. Obiectul si pretul contractului

I.2.1 - Contractorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina ............. (denumirea produselor), in perioada/ perioadele convenite si in conformitate cu prevederile din conditiile de contractare.

I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul convenit, pentru indeplinirea contractului de furnizare ............... (denumire).

I.2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de .............. mii lei, din care TVA .............. mii lei.

I.3. Durata contractului

I.3.1 Contractorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina ............. (denumirea produselor), asa cum este prevazut in graficul de livrare, in decurs de ........... (luni calendaristice) de la data semnarii contractului.

 

 

Achizitor, Contractor,

 

 

....................... .....................

(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

LS LS

 

 

II. Conditii generale de contractare

 

 

II.1. Definitii

II.1.1 In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - este actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor" si, un furnizor de produse, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;

b. achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;

c. pretul contractului- pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care contractorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati implicite la si dupa furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin contractorului prin contract;

f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

g. origine - locul unde produsele au fost depozitate, realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea contractorului.

h. destinatie finala - locul unde contractorul are obligatia de a furniza produsele;

i. EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc - termeni comerciali definiti conform "regulilor si uzantelor internationale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, si anume:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Grupul E EXW Franco fabrica EX Works

Plecarea

--------------------------------------------------------------------------------

Grupul F FCA Franco transportator Free Carrier

Transportul--------------------------------------------------------------------

principal FAS Franco de-a lungul vasului Free Alongside Ship

--------------------------------------------------------------------

FOB Franco bord Free on Board

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Grupul CFR CFR Cost si navlu Cost and Freight

Transportul--------------------------------------------------------------------

principal CIF cost, asigurare si navlu Cost, inssurance and

platit la locul de freight

destinatie convenit

--------------------------------------------------------------------

CPT Transport platit pana la Carriage Paid To

--------------------------------------------------------------------

CIP Transport si asigurare Carriage and Insurance

platite pana la Paid To

--------------------------------------------------------------------------------

Grupul D DAF Franco frontiera Delivered At Frontier

--------------------------------------------------------------------

DES Franco nava nedescarcata Delivered EX Ship

--------------------------------------------------------------------

DEQ Franco pe chei vamuit Delivered EX Quay

(DUTY PAID)

--------------------------------------------------------------------

DDU Franco destinatie nevamuit Delivered Duty Unpaid

--------------------------------------------------------------------

DDP Franco destinatie vamuit Delivered Duty Paid

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

j forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

 

 

k zi- zi calendaristica.

II. 2. Aplicabilitate

II.2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

II.2.2 - Contractul intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

II. 3. Documentele contractului

II. 3.1 - Documentele contractului sunt:

a) formularul de contract;

b) graficul de livrare,

c) acte aditionale, daca exista;

d) conditiile specifice de contractare;

e) propunerea tehnica si propunerea financiara;

f) caietul de sarcini;

g) alte anexe la contract;

h) conditiile generale de contractare.

In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

II.4. Standarde

II.4.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta Standardele declarate de catre contractor 1n propunerea sa tehnica.

II.4.2 - Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari, de ultima ora, autorizate in tara de origine a produselor.

II.5. Caracterul confidential al contractului

II.5.1 - (1) 0 parte contractanta nu are dreptul:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale;

fara acordul scris al celeilalte parti.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.

II.5.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

II. 6. Drepturi de proprietate intelectuala

II.6.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente; cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini furnizat de catre achizitor.

II. 7. Garantia de buna executie a contractului

II.7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

II.7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.

II.7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.

II.7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.

II.7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

II.7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.

(3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.

II.7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

II.7.8 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.

II.7.9 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

II.8. Receptie, inspectii si teste

II.8.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

II.8.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, contractorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

II.8.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor, precizata in Conditiile specifice de contractare.

II.8.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar contractorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) fie, de a inlocui produsele refuzate;

b) fie, de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

II.8.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de contractor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

II.8.6 - Prevederile clauzelor II.8.1-II.8.5 nu il vor absolvi pe contractor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.

II.9. Ambalare si marcare

II.9.1 - (1) Contractorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, contractorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

II.9.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare, daca acestea exista in Conditiile specifice de contractare sau in orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor.

II.9.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.

II.10. Livrarea si documentele care insotesc produsele

II.10.1 - Contractorul isi asuma obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) datele din graficul de livrare; si

b) termenii comerciali;

ambele convenite prin contract.

II.10.2 - (1) La expedierea produselor, contractorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Contractorul are obligatia de a transmite achizitorului urmatoarele documente:

a) factura fiscala;

b) avizul de expeditie;

c) dispozitia de livrare;

d) certificatul de origine;

e) certificatul de inspectie;

f) certificatul de calitate;

g) certificatul de garantie;

i) dupa caz, polita de asigurare "toate riscurile".

(3) Contractorul are obligatia de a cunoaste reglementarile de transport, tranzit export, import si cele vamale.

II.10.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de contractor pentru livrare.

II.10.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor II.10.1-II.10.3.

II.11. Asigurari

II.ll.l - Contractorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de clauza de livrare aleasa si precizata in Conditiile specifice de contractare.

II.11.2 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIP sau CIF, contractorul are obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii, pana la destinatia finala, numind ca beneficiar pe achizitor.

II.11.3 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA, obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii, pana la destinatia finala, cade in sarcina achizitorului.

II.12. Transport

II.12.1 - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIF sau CIP, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati transportul incarcaturii pana la destinatia finala sau in orice alt asemenea loc de destinatie solicitat in Conditiile specifice de contractare.

II.12.2 - (1) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati transportul incarcaturii pana la, si inclusiv, punctul de incarcare al produselor in portul de incarcare solicitat in Conditiile specifice de contractare.

(2) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FCA, atunci contractorul are obligatia de a aranja si de a plati pentru transportul incarcaturii si pentru livrarea acestora in custodia carausului la locul solicitat in Conditiile specifice de contractare.

II.12.3 - Contractorul are dreptul de a-si alege carausul pentru a livra produsele pe baza CIF sau CIP.

II.12.4 - Daca achizitorul solicita in Conditiile specifice de contractare:

i) livrarea produselor pe baza FOB sau FCA; si

ii) aranjarea, in numele si pe cheltuiala achizitorului, a transportului cu carausi nominalizati;

atunci contractorul poate aranja transportul si cu carausi alternativi daca cei nominalizati nu sunt disponibili in perioada/perioadele de livrare.

II.13. Servicii

II.13.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, contractorul are obligatia de a presta si serviciile aferente furnizarii produselor, asa cum este precizat in Conditiile specifice de contractare, fara a modifica pretul contractului.

II.13.2. - Contractorul are obligatia de a presta serviciile, pentru o perioada de timp stabilita in Conditiile specifice de contractare, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze contractorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

II.14. Piese de schimb

II.14.1 - Contractorul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa expirarea perioadei de garantie, contra cost, in baza unor contracte viitoare, daca acest lucru a fost prevazut in Conditiile specifice de contractare si pe o perioada care este prevazuta in Conditiile specifice de contractare.

II.14.2 - In perioada de garantie a produselor, contractorul are obligatia de a furniza piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza.

II.14.3 - In eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, contractorul are obligatia:

a) de a notifica in avans (cu cel putin 60 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia sa cumpere piesele necesare; si

b) de a pune la dispozitia achizitorului, fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele si specificatiile pieselor de schimb.

II.15. Perioada de garantie acordata produselor

II.15.1 - Contractorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si materiale, in afara cazului in care este prevazut altfel in contract. Deasemenea, contractorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a contractorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

II.15.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre contractor este cea declarata in propunerea tehnica si va fi specificata in Conditiile specifice de contractare.

(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea/instalarea acestora la destinatia finala.

II.15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

II.15.4 - La primirea unei astfel de notificari contractorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada specificata in Conditiile specifice de contractare, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in cadrul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

II.15.5 - Daca contractorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul intr-o perioada rezonabila, specificata in Conditiile specifice de contractare, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele contractorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de contractor prin contract.

II.16. Modalitati de plata

II.16.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.

II.16.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.16.1, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.22.1, acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

II.16.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

II.17. Actualizarea pretului contractului

II.17.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

II.17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

II.18. Amendamente

II.18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

II.19. Subcontractori

II.19.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

II.19.2 - (1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

II.19.3 - (1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

II.19.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

II.20. Intarzieri in indeplinirea contractului

II.20.1 - Contractorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.

II.20.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

II.20.3 - Cu exceptia prevederilor clauzei II.24 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21.

II.21. Penalitati, daune-interese

II.21.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

II.21.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.16.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

II.22. Rezilierea contractului

II.22.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.

II.22.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

II.22.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.

II.22.4 - In cazul prevazut la clauza II.22.2 si II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

II.23. Cesiunea contractului

II.23.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

II.23.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

II.24. Forta majora

II.24.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

II.24.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.

II.24.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

II.24.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

II.25. Solutionarea litigiilor

II.25.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

II.25.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

II.25.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

II.26. Limba care guverneaza Contractul

II.26.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

II.27. Comunicari

II.27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

II.27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

II.28. Legea aplicabila contractului

II.28.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de furnizare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de furnizare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !