Formulare Acte - Model download gratuit Contract de ipoteca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de ipoteca

Taburi primare

Download Model de Contract de ipoteca

Download formular Model de Contract de ipoteca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de ipoteca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de ipoteca in format pdf, word, doc

CONTRACT DE IPOTECA

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)............................, domiciliat in .........., str. ........ nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I. cu seria ..., nr. ......., in calitate de proprietar - debitor al obligatiei principale.

Subsemnatul(a)............................, domiciliat in .........., str. ........ nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I. cu seria ..., nr. ......., in calitate de creditor-ipotecar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Garantarea executarii obligatiei principale (de a inapoia suma de ........... lei) asumata in urma incheierii contractului (de imprumut) din data de ........., prin instituirea ipotecii in favoarea creditorului ipotecar asupra imobilului, proprietatea debitorului principal dupa cum rezulta din certificatul fiscal nr. ......., eliberat de Administratia Financiara a .......... si din Certificatul de sarcini nr. ...., eliberat de Notariatul de pe langa Judecatoria ..............., imobil situat in ............, str. ......... nr. ...

III. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art.3

Drepturile creditorului ipotecar

Creditorul ipotecar are dreptul, in caz de neexecutare a obligatiei principale, sa valorifice ipoteca constituita prin prezentul contract.

Art.4

Obligatiile debitorului principale

Debitorul principal are obligatia sa garanteze impotriva oricaror evictiuni pe creditorul ipotecar.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.5

In cazul in care imobilul ipotecat nu se afla in circuitul civil, nu este proprietatea debitorului principal, exita creditori ipotecari de rang superior, precum si in cazul oricaror alte evictiuni din partea debitorului principal acesta datoreaza creditorului ipotecar suma de ............ cu titlu de daune interese.

V. FORTA MAJORA

Art.6

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.7

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de ..........., in ... exemplare.

Debitor principal Creditor ipotecar

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de ipoteca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de ipoteca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !