Formulare Acte - Model download gratuit Contract de locatie de gestiune Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de locatie de gestiune

Taburi primare

Download Model de Contract de locatie de gestiune

Download formular Model de Contract de locatie de gestiune in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de locatie de gestiune download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de locatie de gestiune in format pdf, word, doc

CONTRACT DE LOCATIE DE GESTIUNE

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ..................................., cu sediul in .................., str. ............., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului .................., sub nr. ......., avand cont nr. ............, deschis la Banca ........................... si codul fiscal nr. .............., prin reprezentantul legal ...................., in calitate de LOCATOR AL GESTIUNII

si

S.C. ..................................., cu sediul in .................., str. ............., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului .................., sub nr. ......., avand cont nr. ............, deschis la Banca .......................... si codul fiscal nr. .............., prin reprezentantul legal ...................., in calitatea de LOCATAR AL GESTIUNII

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie predarea de catre locator si primirea de catre locatar a gestiunii .................................

In procesul-verbal de predare-primire se va consemna stadiul de uzura al bunurilor.

3. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de ....................., cu incepere de la ................, pana la data de .....................

Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin ...... zile inainte de expirare.

4. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile locatorului de gestiune sunt:

- sa puna la dispozitia locatarutui gestiunea unitatii sau subunitatii .......................... pe baza de inventar al acesteia, precum mijloacele circulante din stoc pe baza de inventar al acestora, incheindu-se un proces-verbal de evaluare;

- sa efectueze pana la data de ..................... lucrari de reparatii capitale pe cheltuiala sa;

- sa incheie la data de .................... cu locatarul, procesul verbal de predare-primire;

- sa asigure la cererea locatarului prestarea de servicii precum:

- asistenta contabila, servicii financiare, consultanta autorizata conform legii;

- asistenta tehnica de specialitate;

- transport;

- aprovizionare;

- furnizarea de utilitati;

- sa furnizeze urmatoarele utilitati: apa, energie, telefon pe cheltuiala locatarului;

- se obliga sa-i permita acces la ...................

Obligatiile locatarului de gestiune sunt:

- sa preia gestiunea si sa incheie cu locatarul procesul-verbal de predare-primire la data de ..........;

- sa pastreze integritatea tuturor bunurilor predate, sa le conserve, sa le intretina in mod corespunzator, sa nu le strice, deterioreze sau degradeze;

- sa desfasoare o activitate eficienta, rentabila astfel incat unitatea sau subunitatea sa se distinga prin reputatie comerciala;

- sa desfasoare activitate de gestionare, cu mijloacele proprii in mod independent;

- produsele locatarului vor fi desfacute cu un adaos comercial de ... %;

- sa respecte legislatia in vigoare privind calitatea produselor;

- sa gospodareasca eficient mijloacele materiale si financiare astfel incat sa sporeasca fondurile gestiunii;

- sa plateasca lunar pretul locatiei de .............. lei pana la data de ....... ale lunii pentru care se face plata;

- sa achite lunar locatorului pana la data de ............... pentru luna pentru care se face plata, contravaloarea utilitatilor furnizate (apa, energie, telefon etc.) acestea neintrand in pretul locatiei;

- orice modificare, imbunatatire, dotare, modernizare, constructie este posibila numai cu acordul scris dat in prealabil de locator;

- la expirarea duratei prezentului contract sa restituie toate bunurile care i-au fost predate, in stare corespunzatoare de folosinta.

5. PLATA SI MODALITATILE DE PLATA

Pretul locatiei de gestiune este de ................ lei pe luna, locatarul obligandu-se sa-l achite pana la data de ................ pentru luna care se face plata.

Plata se va efectua cu dispozitie de plata prin conturile:

- contul locatorului nr. ....................... deschis la Banca .................................................;

- contul locatarului nr. ....................... deschis la Banca ..................................................

Pretul locatiei de gestiune va fi indexat semestrial in functie de rata medie lunara a inflatiei si va face obiectul unui act aditional semnat si stampilat de parti.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune interese.

Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune interese.

In caz de neexecutare a obligatiei de plata a pretului, locatarul va plati penalitati de ...% pentru fiecare zi de intarziere.

7. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

9. ALTE CLAUZE

...............................................................

 

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ............... in .... exemplare.

 

 

 

 

LOCATOR                                          LOCATAR

 

 

Reprezentant legal                           Reprezentant legal

.........................                               ...........................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

sooooper

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de locatie de gestiune au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de locatie de gestiune va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !