Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 4) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 4)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 4)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 4) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 4) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 4) in format pdf, word, doc

CONTRACT PRESTARI SERVICII

Nr. ..... din ..............

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

Art. 1.

Intre:

Societatea Comerciala ..................................., cu sediul in ............., str. ............, nr. ..., cod postal ....., tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la .................... sucursala .............., cont pentru unitati publice nr. ............ deschis la ....................., cod fiscal ........., reprezentata prin ................................, in calitate de EXECUTANT,

si

Societatea Comerciala ..................................., cu sediul in ............., str. ............, nr. ..., cod postal ....., tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ..................., cod fiscal ............., reprezentata prin ............................, in calitate de BENEFICIAR,

s-a incheiat urmatorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.

Prin acest contract furnizorul isi asuma obligatia contractuala de a asigura conectarea si accesul beneficiarului la reteaua Internet prin intermediul nodului de comunicatii de date din ..............., str. ............, nr. ..., cu respectarea termenelor si conditiilor din acest contract.

III. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI

Art. 3.

Contractul devine operational din data de ............ si este valabil ......... Durata contractului se considera a fi prelungita prin acordul partilor sau prin tacita reconductiune, daca nici una din parti nu a facut cunoscut, in scris, celeilalte parti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirare intentia sa de incetare a contractului. Tacita reconductiune opereaza pe o perioada de cate un an calendaristic.

IV. TARIFE SI MODALITATI DE PLATA

Art. 4.

Tarifele pentru instalarea, configurarea si utilizarea serviciului asigurat de catre furnizor sunt prevazute in Anexa.

Preturile pot fi modificate de catre furnizor ca urmare a modificarii cheltuielilor de furnizare a serviciilor, in acest caz furnizorul avand obligatia sa instiinteze beneficiarul in scris cu minim 15 zile inainte ca acestea sa fie operationale.

Beneficiarul va achita contravaloarea factusii emise de furnizor in termen de 10 zile de la primirea acesteia. Plata se poate face fie prin virament in contul ............., deschis la ......................, sucursala ............., fie in numerar la sediile furnizorului.

Factura se considera scadenta dupa trecerea termenului de 10 zile de la data emiterii.

V. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 5.1. Sa asigure plata in mod regulat a taxelor reprezentand contravaloarea serviciilor cuprinse in prezentul contract si in anexa sa, la termenele si in conditiile stabilite. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine plata unor penalitati de ...% pentru fiecare zi de intarziere pana la achitarea facturii scadente.

Art. 5.2. Sa nu utilizeze sau sa permita nici unei alte persoane sau grup de persoane sa utilizeze serviciile sau reteaua furnizorului in scopul receptionarii sau propagarii de material informational care contravine prevederilor legale sau regulamentelor in vigoare, nu respecta confidentialitatea sau orice drept de proprietate intelectuala sau este ilegal in orice alt mod.

Art. 5.3. Sa nu transmita prin intermediul serviciilor asigurate prin contract nici un material electronic care ar provoca orice fel de prejudicii unui sistem de calculatoare aflat in proprietatea furnizorului sau ai altor utilizatori ai retelei Internet.

Art. 5.4. Sa nu faca cunoscuta parola de acces altor persoane decat cele autorizate. De asemenea, beneficiarul se obliga sa colaboreze cu furnizorul in scopul asigurarii securitatii accesului la serviciile si serverele furnizorului si sa aduca la cunostinta acestuia orice actiune despre care are cunostinta si care reprezinta sau ar putea reprezenta un atac la securitatea si etica retelei Internet.

Art. 5.5. Sa se conformeze regulilor din retelele de nivel mondial atunci cand utilizeaza serviciile furnizorului pentru conectarea la acestea.

Art. 5.6. Sa nu subanchirieze serviciile ce fac obiectul prezentului contract si sa nu cesioneze drepturile si obligatiile rezultand din acesta catre terte parti.

Art. 5.7. Sa nu utilizeze abuziv reteaua furnizorului, conducand la perturbatii in functionarea acesteia.

Art. 5.8. Sa plateasca contravaloarea unui abonament lunar daca va renunta la serviciile furnizorului sau va solicita downgrade la abonament mai devreme de 3 luni facturabile (de la data incheierii contractului). In cazul in care contractul s-a incheiat in cadrul unei promotii insotita de bonusuri si beneficiarul doreste sa renunte la serviciile furnizorului sau solicita downgrade la abonament mai devreme de 12 luni facturabile (de la data incheierii contractului), prin prezentul contract se obliga sa plateasca contravaloarea abonamentelor primite ca bonus si consumate deja.

Art. 5.9. Sa pastreze in buna stare echipamentele puse la dispozitie de furnizor, sa nu intervina sub nici o forma pentru modificarea sau reconfigurarea lor. Orice defectiune a acestora va fi anuntata serviciului tehnic al furnizorului.

Art. 5.10. Sa suporte orice costuri, taxe sau alte eventuale cheltuieli provenind din daune de orice natura provocate furnizorului sau unei terte persoane datorita nerespectarii acestor obligatii, in cazul dovedirii culpabilitatii sale.

Art. 5.11. Sa desemneze o persoana autorizata ca persoana de contact cu furnizorul pentru probleme administrative.

VI. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

Furnizorul se obliga:

Art. 6.1. Sa asigure functionarea corespunzatoare a nodului de comunicatii si a aparaturii pe care o administreaza si sa ia masurile ce se impun pentru garantarea disponibilitatii serviciilor.

Art. 6.2. Sa asigure buna functionare a conexiunii la reteaua Internet prin antena proprie.

Art. 6.3. Sa asigure serviciile prevazute in anexa 1 si sa execute la cerere instalarea initiala si configurarile aferente, in limita termenului stabilit prin contract.

Art. 6.4. Sa remedieze in termen de 2 zile lucratoare de la anuntarea la sediile furnizorului sau telefonic disfunctionalitatile in functionarea serviciilor datorate defectiunilor produse pe echipamentele aflate in proprietatea sa. Furnizorul nu are aceasta obligativitate in cazul in care defectiunea se datoreaza unor evenimente ce nu se afla sub controlul sau direct.

VII. FURNIZAREA SI INSTALAREA

Art. 7.1. Furnizorul se obliga sa asigure functionarea serviciilor apecificate in anexa 1 in cel mult 2 zile lucratoare de la inregistrarea dovezii care atesta plata abonamentului pe luna respectiva.

Art. 7.2. Serviciile de acces la reteaua Internet sunt accesibile 24 de ore zilnic. Anumite puncte de acces, servere, o parte a retelei sau intreaga retea pot fi inchise pentru reparatii de rutina sau pentru intretinere. Aceste operatii se executa de catre furnizor in cadrul perioadelor de timp planificate si anuntate beneficiarului cu minim 48 de ore inainte.

VIII. DREPTUL DE PROPRIETATE SI PROTECTIA INFORMATIEI

Art. 8. Beneficiarul se obliga sa respecte reglementarile prevazute de legislatia in vigoare referitoare la proprietatea intelectuala asupra programelor cu licenta furnizate prin acest contract de furnizor sau a software-ului instalat pentru utilizarea serviciilor retelei Internet pe echipamentele aflate in proprietatea sa, ca si obligatiile stipulate in contractul de licenta ce le insoteste, acolo unde este cazul.

IX. GARANTII

Art. 9.1. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderile de date sau orice pierderi economice, directe sau indirecte, indiferent de felul lor, rezultand din eventuale intarzieri, transferuri nereusite sau intreruperi ale serviciilor furnizate prin prezentul contract, cauzate de evenimente ce nu se afla sub controlul direct al furnizorului sau datorate erorilor sau omisiunilor beneficiarului.

Art. 9.2. Furnizorul nu are abilitarea sa exercite controlul si nu isi asuma responsabilitatea asupra continutului informatiilor care circula prin reteaua sa sau prin serviciile asigurate prin prezentul contract. De asemenea, furnizorul nu garanteaza veridicitatea informatiilor primite prin intermediul serviciilor asigurate de prezentul contract.

Art. 9.3. Furnizorul nu garanteaza functionarea fara intrerupere sau compatibilitatea cu toate tipurile de echipament sau configuratii a softului produs/furnizat cu licenta.

Art. 9.4. Furnizorul va raspunde numai in limita echivalentului in lei a sumei de 100$ la cursul BNR pentru eventualele daune produse beneficiarului datorate neglijentelor rezultand din neasigurarea serviciilor prevazute de prezentul contract sau prin producerea oricarui eveniment sau serii de doua sau mai multe evenimente aflate in conexiune.

Art. 9.5. Cu exceptia garantiilor stipulate in acest contract, toate celelalte garantii ce ar putea deriva sunt excluse pana la limita prevazuta de lege.

X. MODIFICAREA, SUSPENDAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 10.1. Furnizorul are dreptul sa solicite modificarea termenelor si conditiilor prezentului contract. Eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta beneficiarului in scris si se considera a fi acceptate daca acesta continua sa utilizeze serviciile furnizorului o perioada de doua saptamani dupa primirea notificarilor.

Art. 10.2. Furnizorul poate rezilia prezentul contract daca beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile asumate sau incalca prevederile contractuale. Acesta din urma va fi instiintat in scris despre cauzele rezilierii. Daca in termen de 5 zile lucratoare de la data instiintarii beneficiarul nu contesta cauza rezilierii, contractul se considera reziliat fara a mai fi necesara nici o alta formalitate.

Art. 10.3. Furnizorul poate suspenda efectele prezentului contract daca nu este respectata de catre beneficiar obligatia de plata a serviciilor in termen de 10 zile de la data scadentei facturii.

Art. 10.4. Furnizorul poate opera rezilierea contractului imediat si fara nici o alta instiintare daca beneficiarul nu achita obligatiile de plata ale serviciului in termen de 20 de zile de la data scadentei facturii.

Art. 10.5. Beneficiarul poate rezilia contractul daca furnizorul nu ii va presta serviciile prevazute in anexa pe o perioada de 36 de ore. Rezilierea va opera dupa o perioada de 5 zile de la data la care beneficiarul a instiintat furnizorul in scris despre cauza rezilierii.

Art. 10.6. De asemenea, beneficiarul va putea rezilia unilateral contractul cu notificarea in scris a furnizorului cu minim 15 zile inainte de sfarsitul lunii curente. Rezilierea va deveni operanta la sfarsitul lunii in care s-a facut notificarea. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente ale beneficiarului.

Art. 10.7. Prezentul contract inceteaza:

- la data expirarii perioadei prevazute in art.3;

- prin acordul partilor;

- in cazul dizolvarii uneia din parti, cu conditia ca partile sa nu fi convenit continuarea relatiilor contractuale cu succesorii lor;

- in cazul incalcarii prevederilor din capitolul V din prezentul contract;

- in cazul in care evenimentul care constituie forta majora invocata conform capitolului XI dureaza mai mult de 6 luni, daca partea careia i se opune forta majora nu se decide sa continuie contractul.

XI. FORTA MAJORA

Art. 11.1. Nici una din partile prezentului contract nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia dintre obligatiile care ii incumba in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului si ale carei consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.

Art. 11.2. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

Art. 11.3. Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte, in termen de 5 zile de la data inceperii evenimentului si in mod complet producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Art. 11.4. Daca in termen de 3 luni de la data producerii evenimentului acesta nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune.

XII. LEGEA APLICABILA

Art. 12. Legea aplicabila prezentului contract este legea romana.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 13. Litigiile de orice fel privind executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, ele sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

Furnizor,                     Beneficiar,

 

 

..................                 ..................

 

formular CONTRACT PRESTARI SERVICII

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 4) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 4) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !