Formulare Acte - Model download gratuit Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat

Taburi primare

Download Model de Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat

Download formular Model de Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PUNERE LA DISPOZITIE DE CATRE AGENTUL DE MUNCA TEMPORARA A UNUI SALARIAT/A SALARIATILOR DE MUNCA TEMPORARA

Incheiat astazi......................

la...................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C......................................, S.N.C./S.C.S./S.A.S.C.A./S.R.L./, cu sediul social in............................ str....................... nr...., bloc...., scara ...., etaj ...., apartament ......, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ........................ atribut fiscal............................si numar de ordine in registrul comertului........../........... /............, contul nr.........., deschis la..................., telefon..........., fax.........., in calitate de agent de munca temporara si

1.2. S.C......................................., S.N.C./S.C.S./SA.S.C.A./S.R.L./, cu sediul social in .......................... str........................ nr...., bloc...., scara......, etaj...... apartament ......, judetul/sectorul .........................., avand codul unic de inregistrare nr......................, atribut fiscal.............................. si numar de ordine in registrul comertului ........./........... /............, contul nr.........., deschis la ..................., telefon..........., fax..........., reprezentata prin.............., cu functia de................., in calitate de utilizator sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia............, cu sediul in............, str.................. nr....... bloc....... scara......, etaj......, apartament ......, judetul/sectorul .........................., inscrisa la...................... in registrul ..................., sub nr................................pe baza certificatului de inscriere nr..................., din..................avand contul nr..................., deschis la............................., telefon ..................., fax ....................., reprezentata de .........................., cu functia de ................, in calitate de utilizator sau

1.2. Asociatia familiala.................., cu sediul in...................., str............ nr......, bloc...., scara...., etaj...., apartament...., judetul/sectorul ..................., posesoarea autorizatiei nr..........., din ............., eliberata de.............., avand contul nr..........., deschis la........., telefon ................., fax ............., reprezentata de ............, cu functia de............., in calitate de utilizator sau

1.2........................................, cu domiciliul in.............., str..............., nr......, bloc......, scara......, etaj......, apartament......,

judetul/sectorul .........., posesorul(posesoarea) autorizatiei nr..............., din ............., eliberata de...................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de utilizator au convenit sa incheie prezentul contract de punere la dispozitie a unui salariat cu munca temporara, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie punerea, in mod temporar, la dispozitie utilizatorului, de personal calificat si/sau necalificat astfel:

a) personal calificat: ..............................

etc.

b) personal necalificat..............................

etc.

2.2. Personalul pus la dispozitie de catre agentul de munca temporara va executa sarcini numai in cazurile prezentate mai jos:

a) pentru inlocuirea salariatilor al caror contract individual de munca, pe perioada suspendarii astfel:

1. ............................., pe perioada.............., in functia ................., cu calificarea .............................,programul de lucru .......... si in urmatoarele conditii de munca:...................................;

2. ..............................................;

3. ..............................................;

etc.

b) pentru prestarea unor activitati sezoniere, dupa cum urmeaza:

1. .................., pe perioada..............., in functia ................., cu calificarea ........., programul de lucru ................ si in urmatoarele conditii de munca:..........;

2. ..............................................;

3. ..............................................;

etc.

c) pentru prestarea unor activitati specializate/ocazionale, astfel:

1. ..............., pe perioada.................., in functia ..........., cu calificarea ....................., programul de lucru ............... si in urmatoarele conditii de munca:.........................;

2. ..............................................;

3. ..............................................;

etc.

2.3. Misiunea de munca.temporara va fi prestata pe un termen de 12 luni maximum, asa cum se arata la pct.

2.2. si incepe de la data de................................

2.4. Misiunea de munca temporara poate fi prelungita prin act aditional, cu.........zile inainte de incheierea perioadei/perioadelor prevazute la pct. 2.2., pentru o perioada care, adaugata la cea initiala nu poate depasi 18 luni.

2.5. Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita se vor prevedea in contractul/contractele de munca temporara incheiate de catre agentul de munca temporara cu salariatul/salariatii de munca temporara.

2.6. Echipamentele individuale de protectie si de lucru pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze sunt urmatoarele:............................

2.7. Alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar ........................

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de............................incepand cu data semnarii luide catre parti.

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional semnat de acestea.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pentru prestatia efectuata, in conformitate cu clauzele contractuale, utilizatorul va plati agentului de munca temporara un comision/suma de.................%/lei.

4.2. Plata comisionului se va efectua in termen de...........zile de la data semnarii prezentului contract, dar inainte de punerea la dispozitie a salariatului/salariatilor temporari.

4.3. Plata se va face din/in conturile partilor mentionate la cap. I

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Agentul de munca temporara are urmatoarele obligatii:

a) sa prezinte utilizatorului, la cerere, oferta de persoane susceptibile a fi puse la dispozitie acestuia in scopul inlocuirii salariatului/salariatilor al carui/caror contract de munca este suspendat, pentru prestarea unor activitati cu caracter sezonier sau in scopul prestarii unor activitati specializate ori ocazionale;

b) sa puna la dispozitia utilizatorului persoanele acceptate de acesta in vederea executarii misiunii de munca temporara;

c) sa retina si sa vireze toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si sa plateasca pentru acesta toate contributiile datorate, in conditiile legii;

d) alte obligatii prevazute de lege.

5.2. Utilizatorul se obliga:

a) sa examineze oferta trimisa de comisionar si sa comunice agentului de munca temporara optiunea sa;

b) sa achite in cuantumul, la termenele si in conditiile stabilite de parti remuneratia convenita;

c) in cazul in care, in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu le executa, sa le plateasca, in baza solicitarii salariatului temporar;

d) sa asigure conditiile de munca pentru salariatul temporar, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) sa notifice de indata agentului de munca temporara orice accident de munca sau imbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a carei victima a fost salariatul temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de............., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de......................de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitrai/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

a) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea contractului;

b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute in cuprinsul prezentului contract fara acordul celeilalte parti;

c) este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de executarea prezentului contract;

d) alte cauze prevazute de lege.

9.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin.........zile inainte de data la care cauza respectiva urmeaza sa-si produca efectele.

9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

9.4. Prevederile prezentului capitol nu vor avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac pane integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare, din care cate unui pentru fiecare parte.

 

 

AGENT DE MUNCA TEMPORARA       UTILIZATOR

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Multumesc

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

je

- je (neverificat) - 6 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

multumesc este exat ce am nevoie

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

foarte bun

- Eduard (neverificat) - 3 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de punere la dispozitie de catre agentul de munca temporara a unui salariat va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !