Formulare Acte - Model download gratuit Contract de reprezentare Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de reprezentare

Taburi primare

Download Model de Contract de reprezentare

Download formular Model de Contract de reprezentare in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de reprezentare download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de reprezentare in format pdf, word, doc

CONTRACT DE REPREZENTARE

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. ..........................., cu sediul in .........................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........... / ............., Cod Fiscal ..........., cont nr. ...................., deschis la banca ................., reprezentata de................, in calitate de PRODUCATOR

si

S.C. ..........................., cu sediul in .........................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........... / ............., Cod Fiscal ..........., cont nr. ...................., deschis la banca ................., reprezentata de................, in calitate de REPREZENTANT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Producatorul numeste pe ................... ca reprezentant pentru a lansa pe piata, a comercializa pentru zona teritoriala .............................. (care va fi denumita in continuare teritoriu).

Art.3

Reprezentantul accepta aceasta numire pentru produsele nominalizate in anexa la acest contract ........................................ pe care le poate oferi.

III. COMISIONUL

Art.4

Comisionul, precum si modalitatea de plata a acestuia se stabilesc in anexele la prezentul contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5

Durata contractului este de .................., cu incepere de la data de ..............., pana la data de ................... . Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante, cu cel putin ................... zile inainte de expirare.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6

Producatorul se obliga la urmatoarele:

a) Sa furnizeze reprezentantului produsele pentru vanzarea in teritoriu la preturile existente in momentul livrarii, sortimentele si cantitatile stabilite de comun acord.

b) Oferirea spre vanzare teritoriu a oricarui produs nou pe care il fabrica, va fi insotita de notificarea catre reprezentant, pentru ca acest produs nou sa fie introdus, de comun acord, in lista cu produsele care fac parte din acest contract.

c) Sa furnizeze reprezentantului materiale de promovare a vanzarilor, inclusiv material de reclama de toate felurile si literatura tehnica, in conditiile negociate de plata, pentru a sprijini pe reprezentant in promovarea vanzarilor.

In cursul perioadei de garantie, piesele defecte trebuie inlocuite de ................. fara plata.

Dupa expirarea garantiei, reprezentantul va plati costul pieselor defecte la valoarea lor, eventual si costul transportului cand este cazul.

Art.7

Reprezentantul se obliga la urmatoarele:

a) Sa vanda in mod preferential produsele ................................. .

b) sa nu produca sau sa vanda produse derivate din produsele .........................., sau similare acestora singur sau in asociere cu altii, fara aprobarea expresa in scris a producatorului.

c) Sa informeze cu regularitate producatorul despre activitatile sale. In aceste rapoarte trebuie incluse informatii pertinente despre clientii reali si in perspectiva, despre clientii potentiali. De asemenea, trebuie incluse date si despre activitatea concurentilor.

d) Sa raporteze producatorului cu promptitudine despre reclamatiile pe care reprezentantul nu le poate satisface cu privire la produse, impreuna cu numele oi adresele persoanelor care fac asemenea reclamatii.

e) In termen de ....... de zile de la livrarea marfii, reprezentantul este obligat sa achite integral contravaloarea acesteia, prin file de CEC cu sau fara limita de suma sau ordin de plata confirmat de banca platitoare. In caz contrar, reprezentantului ii revine obligatia de a anunta furnizorul, iar in cazul in care solicita, sa restituie marfa acestuia.

VI. MODALITATEA DE LUCRU

Art.8

Beneficiarul se prezinta la reprezentant cu comanda (cont, pret, cantitate, stampila, semnaturi autorizate).

Comanda se transmite la ................ prin telefon, sau fax, urmand a se primi confirmarea comenzii.

In termen de ...... zile de la primirea confirmarii comenzii, beneficiarul se poate prezenta pentru ridicarea marfii la sediul ...................... cu comanda, delegatie de ridicare marfa si carnet de cecuri sau cu dovada platii anticipate..

In termen de ...... zile de la incasarea facturii , se obliga sa vireze in contul reprezentantului contravaloarea comisionului conform anexelor ce fac parte integranta din prezentul contract. Aceste anexe se actualizeaza lunar de catre producator oi se transmit reprezentantului.

VII. GARANTII

Art.9

Producatorul garanteaza produsele sale pentru o perioada de .......... luni de la data livrarii; pentru stocul tampon, ........... luni plus ...... de zile de la data livrarii catre reprezentant, daca nu exista alte clauze la acest contract cu conditia prestarii de service si intretinere normale. Obligatiile producatorului in cadrul acestei garantii vor fi limitate la repararea sau inlocuirea oricaror piese care se dovedesc defecte in conditii de utilizare normala.

Cheltuielile de transport catre producator pentru piesele defecte in perioada de garantie vor fi in sarcina reprezentantului, in sarcina producatorului fiind cheltuielile de transport pentru produsele de inlocuire expediate reprezentantului.

Aceasta garantie nu se aplica nici unui produs sau parti din produs care a facut obiectul unui accident, neglijenta, abuz sau utilizare gresita sau la articole ce se consuma in exploatare, care au durata de viata mai scurta decat perioada de garantie.

VIII. CONFIDENTIALITATE

Art.10

Reprezentantul va trebui sa pastreze confidentiale atat el cat si agentii si salariatii sai, toate datele si informatiile tehnice si comerciale furnizate de producator referitore la produsele pe care reprezentantul le dobandeste in negocierile pentru produse si va apara toate informatiile impotriva divulgarii sau utilizarii lor.

Art.11

Reprezentantul recunoaste ca toate informatiile pe care le primeste in legatura cu produsele constituie proprietatea producatorului si ca dupa incetarea acestui contract, toate aceste informatii vor fi restituite producatorului, iar reprezentantul va inceta de a mai face uz de ele. Aceasta clauza nu se aplica la informatiile care au devenit publice dar nu din culpa reprezentantului.

Art.12

Clauza de confidentialitate se va mentine o perioada de ....................... de la incetarea contractului.

IX. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.13

Oricare din partile contractante are dreptul sa inceteze indeplinirea obligatiilor contractuale in termen de .... zile lucratoare dupa expedierea unei notificari de incetare recomandate daca a intervenit una din urmatoarele situatii:

- insolvabilitate sau faliment a celeilalte parti;

- incetarea activitatii comerciale a partii contractante respective;

- daca situatia de forta majora se prelungeste mai mult de ........ luni.

Art.14

In cazul in care una din parti va incalca acest contract sau nu va reuoi sa indeplineasca una sau mai multe din obligatiile sale prevazute in contract, cealalta parte poate prin notificare scrisa catre partea aflata in culpa sa ceara remedierea incalcarii sau indeplinirea obligatiei si daca partea astfel notificata esueaza cu remedierea incalcarii sau executarea obligatiilor in decurs de ........ de zile de la notificare, cealalta parte poate rezilia contractul printr-o a doua notificare scrisa.

Art.15

Incetarea contractului in urma clauzelor de incetare expres prevazute nu va atrage raspunderi pentru compensatii sau despagubiri pentru pierderea vadului comercial, a clientelei, profiturilor potentiale etc.

O astfel de incetare a contractului nu va afecta drepturile sau raspunderile partilor angajate inainte de incetarea contractului.

X. RASPUNDERE CONTRACTUALA

Art.16

In caz de executare necorespunzatoare sau de neexecutare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va datora daune-interese, in suma de ...............

Art.17

Nerespectarea de catre reprezentant a clauzei prevazute in art. 7 lit. d), conduce la perceperea de catre furnizor de penalitati de intarziere in cuantum de ...... % din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

Art.18

In caz de neexecutare a obligatiei de plata a comisionului, se vor percepe penalitati in cuantum de ....... % din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

XI. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului oi care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de ........... luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au isdatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

XII. RELATIILE DINTRE PARTI

Art.20

Reprezentantul este o parte contractanta independenta nefiind un agent expres sau implicit al producatorului. Nici una din parti nu are dreptul de a crea o raspundere sau obligatie in numele celeilalte care sa fie obligatorie pentru acea parte.

XIII. CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI

Art.21

In cazul in care una din parti se afla in stare de incapacitate de plata, faliment, retragerea autorizatiei de functionare sau alte asemenea cauze, contractul va fi desfiintat, partile insa fiind tinute a-si plati datoriile pana in momentul respectiv.

Art.22

In cazul in care desfasurarea contractului este impiedicata de auze independente de vointa partilor si care schimba conditiile contractuale in asa fel incat acestea sa devina favorabile uneia din parti, partile vor recurge la numirea unui arbitru care va solutiona diferendul, solutia data fiind opozabila si executorie partilor si/sau vor renegocia termenii si conditiile prezentului contract.

Art.23

In cazul interventiei uneia din cauzele mai sus prevazute, partea care o invoca va trebui sa notifice celeilalte in termen de ........... zile de la aparitia respectivei cauze. Partea astfel avizata va trebui ca in termen de ..... zile de la notificarea primeia sa faca o propunere de solutionare cu incercarea partilor de a adapta contractul conform art.18.

Art.24

Atunci cand partile nu ajung la o solutie viabila se va apela la constituirea si numirea unui arbitru care se va conforma cu prevederile art. 18.

XIV. LITIGII

Art.25

Litigiile care se vor naote din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.26

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente

XV. DISPOZITII FINALE

Art.27

Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

Prezentul contract s-a incheiat astazi,................, in .... exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

PRODUCATOR, REPREZENTANT,

 

 

     
 

 
  model contract de reprezentare

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de reprezentare au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de reprezentare va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !