Formulare Acte - Model download gratuit Contract de schimb bunuri imobile Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de schimb bunuri imobile

Taburi primare

Download Model de Contract de schimb bunuri imobile

Download formular Model de Contract de schimb bunuri imobile in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de schimb bunuri imobile download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de schimb bunuri imobile in format pdf, word, doc

CONTRACT DE SCHIMB BUNURI IMOBILE

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Subsemnatul(a)........................, cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria ..., nr. ...., eliberat de Politia ................., la data de ..................

Subsemnatul(a)........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria ..., nr. ...., eliberat de Politia ................., la data de ..................

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Transmiterea, de catre ................ (primul), a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in ........, cu suprafata de ....., avand ca vecini: N. ........., S. ....., E. ......, V. ......, compus din ........., dobandit prin mostenire potrivit certificatului de mostenitor nr. ...., din ....., eliberat de ....., in valoare de ........

Art.3

Transmiterea, de catre ................ (al doilea), in schimbul imobilului sus-mentionat, a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in ......, cu suprafata de ...., avand ca vecini: N. ........, S. ....., E. ......, V. ......, compus din ......., dobandit prin cumparare de la ............. cu actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .......... din .......... de ............., in valoare de .......,

Art.4

Plata, de catre ........., a unei sulte (diferente) de ..........

III. MOMENTUL TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art.5

Dreptul de proprietate se va transmite in momentul autentificarii prezentului contract, la data de ...........

Art.6

Riscurile deteriorarii sau pieirii bunurilor se transmit odata cu dreptul de proprietate.

IV. PLATA SULTEI

Art.7

Sulta se va plati in numerar sau in contul nr ......, deschis la banca ...., cel mai tarziu la data de .........

V. OBLIGATII SI DREPTURI

Art.8

Obligatiile......(primului semnatar al contractului)

- sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului ......

- sa predea imobilul cel mai tarziu la data de .......

- sa plateasca difernta (sulta) la termenul convenit prin prezentul contract

- sa garanteze pentru evictiunea provenita din fapta proprie, din faptele tertilor, cat si pentru viciile ascunse ale imobilului.

Art.9

Obligatiile......(al doilea semnatar al contractului)

- sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului ........

- sa predea imobilul cel mai tarziu la data de ..........

- sa garanteze pentru evictiunea provenita din fapta proprie, din faptele tertilor, cat si pentru viciile ascunse ale imobilului.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.10

Pentru excutarea cu intarziere a obligatiei de predare de catre unul din copermutanti, acesta va datora celeilalte parti suma de ...../zi cu titlu de penalitati de intarziere;

Art.11

Pentru executarea cu intarziere a obligatiei de plata a diferentei (sultei), debitorul datoreaza suma de ....../zi cu titlu de penalitati de intarziere.

Art.12

Imobilul situat in .....( se trec informatiile despre primul imobil ) se afla in proprietatea ........(se completeaza cu numele si prenumele primului semnatar al contractului), fiind dobandit prin prin mostenire, potrivit certificatului de mostenitor nr. ...., din ....., eliberat de ....., si nu este afectat de sarcini asa cum rezulta din Certificatul de sarcini nr....., eliberat de......si din Certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara a ...., neformand obiectul nici unui litigiu privind dreptul de proprietate asupra acestuia.

Art.13

Imobilul situat in ........( se trec informatiile despre al doilea imobil) se afla in proprietatea ......(se completeaza cu numele oi prenumele celui de-al doilea semnatar al contractului), fiind dobandit prin cumparare de la ............. cu actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. .......... din .......... de ............, si nu este afectat de sarcini asa cum rezulta din Certificatul de sarcini nr....., eliberat de ....si din Certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara a ......., neformand obiectul nici unui litigiu privind dreptul de proprietate asupra acestuia.

Art.14

Partile raspund de viciile ascunse ale bunurilor. Pentru viciile ascunse copermutantul are obligatia de reparare a prejudiciului suferit de cealalta parte in limita reparatiilor necesare si utile.

Art.15

In caz de evictiune sau de existenta unor vicii ascunse, partea raspunzatoare datoreaza suma de ........, cu titlu de daune interese.

Art.16

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

VII. FORTA MAJORA

Art.17

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Art.18

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa

partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.19

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.

 

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi ........in ....... exemplare

 

 

 

 

Primul semnatar al contractului Al doilea semnatar al contractului

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de schimb bunuri imobile au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de schimb bunuri imobile va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !