Formulare Acte - Model download gratuit Contract de servicii Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de servicii

Taburi primare

Download Model de Contract de servicii

Download formular Model de Contract de servicii in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de servicii download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de servicii in format pdf, word, doc

Contract de servicii

nr. ........ data ........

I.1. Parti contractante

Intre

autoritatea contractanta ............ adresa sediu ................ telefon/fax ........ numar de inmatriculare .......... cod fiscal .......... cont trezorerie .................... reprezentata prin ...................... (denumirea conducatorului) .........., functie .............

in calitate de achizitor.

si intre

prestatorul (denumire) ...................... adresa sediu ................. telefon/fax .............. numar de inmatriculare ................ cod fiscal ................ cont (trezorerie, banca) ............ reprezentata prin ........(denumirea conducatorului)....., functie ..................

in calitate de contractor

a intervenit prezentul contract.

I.2. Obiectul si pretul contractului

I.2.1 - Contractorul se obliga sa presteze ........... (denumirea serviciilor), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu prevederile din conditiile de contractare.

I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractorului pretul convenit, pentru indeplinirea contractului de servicii .............. (denumire).

I.2.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractorului de catre achizitor, este de ...... mii lei, din care TVA ....... mii lei.

I.3. Durata contractului

I.3.1 Contractorul se obliga sa presteze .............. (denumirea seviciilor), asa cum este prevazut in graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor, in decurs de ...... (luni calendaristice) de la data primirii ordinului de incepere a prestatiei.

Achizitor, Contractor,

.................... ....................

(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

LS LS

II. Conditii generale de contractare

II.1. Definitii

II.1.1 - In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o autoritate contractanta, in calitate de "achizitor", si, un prestator de servicii, in calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de parti, cuprinde conditiile generale de contractare, conditiile specifice de contractare, anexele si orice alte documente la care se face referire aici;

b. achizitor si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in preambulul prezentului Contract;

c. pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care contractorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

h. zi - zi calendaristica.

II.2. Aplicabilitate

II.2.1 - Clauzele cuprinse in Conditiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate modificate sau anulate in Conditiile specifice de contractare prin inscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.

II.2.2 - Contractul de servicii intra in vigoare la data precizata in Conditiile specifice de contractare.

II.3. Documentele contractului

II.3.1 - Documentele prezentului contract sunt:

a) formularul de contract;

b) acte aditionale, daca exista;

c) conditiile specifice de contractare;

d) propunerea tehnica si propunerea financiara;

e) caietul de sarcini;

f) alte anexe la contract;

g) conditiile generale de contractare.

In caz de ambiguitati sau discrepante intre documentele contractului, ordinea de decadere va fi aceeasi cu ordinea enumerarii de mai sus.

II.4. Standarde

II.4.1 - Serviciile prestate, in baza contractului, vor respecta Standardele declarate de catre contractor in propunerea sa tehnica.

II.5. Caracterul confidential al contractului

II.5.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale,

fara acordul scris al celeilalte parti.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului.

II.5.2 - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

II.6. Drepturi de proprietate intelectuala

II.6.1 - Contractorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini furnizate de catre achizitor.

II.7. Garantia de buna executie a contractului

II.7.1 - Contractorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

II.7.2 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului si se precizeaza in Conditiile specifice de contractare.

II.7.3 - Daca achizitorul solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, contractorul are obligatia de a o prezenta inainte de semnarea contractului. In acest caz, scrisoarea bancara devine anexa la contract.

II.7.4 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractorul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de catre achizitor, la sediul acestuia, inainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.

II.7.5 - Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani, la prezentare, si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de catre achizitor ca solvabil si garant pentru toata suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.

II.7.6 - (1) Daca partile convin, atunci garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz, contractorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractorului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in Conditiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca sa instiinteze contractorul de varsamantul efectuat precum si de destinatia lui.

(3) Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractorului.

II.7.7 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica contractorul, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

II.7.8 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.

II.7.9 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

II.8. Resposabilitatile contractorului

II.8.1 - Contractorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea tehnica.

(2) Contractorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

II.8.2. - Contractorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul precizat in Conditiile specifice de contractare. Totodata este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe durata serviciului.

II.9. Responsabilitatile achizitorului

II.9.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractorului orice facilitati si/sau informatii pe care contractorul le-a precizat in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

II.10. Receptie si verificari

II.10.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

II.10.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din Conditiile specifice de contractare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, contractorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

II.11. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

II.11.1 - (1) Contractorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzii in acest sens din partea achizitorului, dar nu mai tarziu de data prevazuta in Conditiile specifice de contractare.

(2) In cazul in care contractorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

II.11.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de indeplinire a sarcinilor, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza contractorului; sau

b) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre contractor;

indreptatesc contractorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord perioada de prestare si vor semna un act aditional.

II.11.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de indeplinire a sarcinilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de indeplinire a sarcinilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.

II.11.4 - Cu exceptia prevederilor clauzei II.19 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.11.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati contractorului, potrivit prevederilor clauzei 16.

II.12. Modalitati de plata

II.12.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre contractor, prin ordin de plata, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la emiterea facturii de catre contractor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a Romaniei.

II.12.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.12.1, fara a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.17.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de reactualizarea situatiei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, contractorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

II.12.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, daca acesta o solicita, numai contra unei scrisori bancare de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

II.13. Actualizarea pretului contractului

II.13.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

II.13.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de actualizare precizata in Conditiile specifice de contractare.

II.14. Amendamente

II.14.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

II.15. Subcontractori

II.15.1 - Contractorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

II.15.2 -(1) Contractorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractorii desemnati.

(2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

II.15.3 -(1) Contractorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractorul este pe deplin raspunzator fata de contractor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

II.15.4 - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

II.16. Penalitati, daune-interese

II.16.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din pretul contractului, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

II.16.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza II.12.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuata, procent care se precizeaza in Conditiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

II.17. Rezilierea contractului

II.17.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

II.17.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

II.17.3 - Achizitorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa adresata contractorului, fara nici o compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru achizitor.

II.17.4 - In cazul prevazut la clauza II.17.2 si II.17.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

II.18. Cesiunea contractului

II.18.1 - Contractorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

II.18.2 - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

II.19. Forta majora

II.19.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

II.19.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore.

II.19.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

II.19.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

II.20. Solutionarea litigiilor

II.20.1 - Achizitorul si contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

II.20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si contractorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

II.20.3 - Partile au obligatia de a prevedea in Conditiile specifice de contractare, modalitatea de solutionare a litigiilor.

II.21. Limba care guverneaza Contractul

II.21.1 - Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

II.22. Comunicari

II.22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

II.22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

II.23. Legea aplicabila contractului

II.23.1 - Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de servicii au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de servicii va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !