Formulare Acte - Model download gratuit Contract de societate civila Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de societate civila

Taburi primare

Download Model de Contract de societate civila

Download formular Model de Contract de societate civila in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de societate civila download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de societate civila in format pdf, word, doc

CONTRACT DE SOCIETATE CIVILA

nr. .... din ...............

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

Societatea comerciala ............................., cu sediul in .......... tel. ....... fax ............. e-mail .................., inmatriculata la Registrul Comertului din ..................., sub nr. ........, cod fiscal nr. ..........., titulara a contului nr. .............. deschis la ............................, reprezentata de domnul/doamna ........................., avand functia de ......................., în calitate de ASOCIAT,

Societatea comerciala ............................., cu sediul in ..........

si

Societatea comerciala ............................., cu sediul in .......... tel. ....... fax ............ e-mail ..................., inmatriculata la Registrul Comertului din ..................., sub nr. ........, cod fiscal nr. ............, titulara a contului nr. .............. deschis la ............................., reprezentata de domnul/doamna ........................., avand functia de ........................, in calitate de ASOCIAT,

au convenit incheierea acestui contract de societate civila, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL SI SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 1. Asociatii au convenit incheierea acestui contract de societate civila particulara in domeniul/activitatea ................................................. pentru care pun in comun aportul social. Obiectul acestui contract indeplineste cerintele legale in sensul ca este licit si moral.

Art. 2. Scopul comun al asociatilor este de a obtine beneficii si de a le imparti, societatea civila fiind infiintata in interesul tuturor asociatilor.

Art. 3. Societatea civila infiintata prin acest contract nu are personalitate juridica si nu are drept scop operatii cu caracter comercial.

III. DURATA SOCIETATII

Art. 4. Societatea astfel creata se infiinteaza pe o durata de .............., incepand cu data de .................. (data constituirii) pana la data de ....................

IV. SEDIUL SOCIETATII

Art. 5. Sediul societatii este in strada ................., nr. ....., localitatea ..............., jud. .....................

V. PATRIMONIUL SOCIAL

Art. 6. Patrimoniul acestei societati se constituie din aporturile sociale ale partilor contractante si din obligatiile si drepturile pe care societatea le va contacta.

Art. 7. Fiecare asociat isi va aduce aportul social la data de ..............., care este data constituirii societatii conform art. 4 din prezentul contract.

Art. 8. Aporturile sociale la care asociatii se obliga unul fata de celalalt sunt:

a) Societatea comerciala ............................ aduce ca aport social urmatoarele:

- bani: .......................................................................;

- bunuri (mobile, imobile): ...................................................;

- activitatea de: ..............................................................

b) Societatea comerciala ............................ aduce ca aport social urmatoarele:

- bani: .......................................................................;

- fond comercial: .............................................................;

- activitatea de: ..............................................................

c) Societatea comerciala ............................ aduce ca aport social urmatoarele:

- bunuri (mobile, imobile): ...................................................;

- marci de fabrica: ...........................................................;

- activitate de: ...............................................................

Art. 9. Asociatii hotarasc ca aportul social al fiecaruia sa intre în folosinta1 societatii pe toata durata acesteia.

VI. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 10. Societatea va fi administrata de: administratorul unic: numele si prenumele ....................... domiciliul ..........................., posesor al cartii de identitate seria ..... nr. ............. cod numeric personal ........................ eliberat de ..................................... la data de ....................

Art. 11. Administratorul unic poate incheia urmatoarele acte de administrare ...............................................................................................................

Art. 12. Administratorul unic are urmatoarele obligatii si drepturi in materia administrarii si gestionari societatii: ...............................................................................................................

Limitele competentei de administrare si gestionare sunt:

...............................................................................................................................

Art. 13. Administratorul unic nu poate incheia acte de dispozitii cu privire la: ..............................................................................................................

Actele de dispozitie se pot incheia numai cu acordul tuturor asociatilor ...............................................................................................................................

Art. 14. Administratorul unic al societatii este obligat sa ingrijeasca bunurile societatii ca un bun proprietar.

Art. 15. Societatea este reprezentata in justitie de administratorul sus-mentionat.

VII. RAPORTURILE DINTRE ASOCIATI SI RASPUNDEREA ACESTORA

Art. 16. Asociatii se obliga unul fata de celalalt sa aduca la termenul prevazut in contract aportul social.

Asociatul care nu aduce aportul la termenul stabilit in contract va suporta o dobinda de ...% pe zi intarziere, iar daca intarzierea a produs societatii aune, asociatul va raspunde si pentru prejudiciul produs.

Art. 17. Asociatii se obliga sa-si indeplineasca obligatiile si drepturile si sa-si desfasoare activitatea cu buna-credinta si sinceritate si sa foloseasca bunurile societatii conform destinatiei acestora fara a se stanjeni sau impiedica unul pe celalalt.

Art. 18. Fiecare asociat ramane raspunzator catre societate de daunele cauzate prin culpa sa.

Art. 19. Asociatii raspund si in cazul in care isi neglijeaza activitatea la care s-au obligat in societate.

Art. 20. Fiecare asociat are actiune contra societatii in cazul sumelor cheltuite in folosul societatii, prin obligatiile contractate de buna-credinta pe afacerile sociale si pentru prejudiciile suferite fara culpa sa prin administrarea societatii.

Art. 21. Fiecare asociat poate fara invoirea celorlalti sa-si asocieze o a treia persoana numai in privinta partii pre care o are in societatei.

Art. 22. Asociatul care ia din casa societatii o suma de bani pentru folosul particular va suporta pe langa aceasta suma si dobanda de ...% pe zi calculata din ziua luarii banilor.

VIII. RAPORTURILE ASOCIATILOR CU TERTII

Art. 23. Administratorul unic desemnat prin acest contract are calitate în limitele competentelor cu care a fost investit sa oblige societatea fata de terti.

IX. IMPARTIREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art. 24. Impartirea beneficiilor/pierderilor se face astfel:

- Societatea comerciala: .......................... are cota parte la beneficii/pierderi ...........................................

- Societatea comerciala: .......................... are cota parte la beneficii/pierderi ...........................................

- Societatea comerciala ........................... are cota parte la beneficii/pierderi ...........................................

Art. 25. Impartirea beneficiilor si pierderilor se va face periodic la data de ................ ale lunii astfel: ......................................................................

X. INCETAREA SOCIETATII CIVILE

Art. 26. Societatea civila inceteaza:

a) la expirarea duratei petru care a fost infiintata;

b) daca obiectul societatii nu a putut fi realizat;

c) prin acordul asociatilor;

d) in cazul insolvabilitatii sau falimentului unui membru asociat;

e) in celelalte cazuri reglementate de lege.

Art. 27. Procedura de lichidare a societatii se va face potrivit urmatoarelor reguli: ...........................................................................

At. 28. Dupa ce au fost platite datoriile si incasate creantele activul si pasivul vor fi impartite intre membrii asociati proportional cu aportul social.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 29. Drepturile asociatilor nu se cesioneaza.

Art. 30. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de vointa al partilor consemnat in act aditional scris.

Art. 31. In cazul mortii unuia din asociati, societatea va continua sa existe, pe durata pentru care a fost infiintata, cu eredele defunctului.

Art. 32. Pentru asociatul ............................., acest contract este semnat de domnul/doamna ........................... conform actului de imputernicire numarul .............. data ............., pentru asociatul ....................................

contractul este semnat de domnul/doamna .............................................. conform actului de imputernicire numarul ................. data ................ si pentru asociatul ...................................., contractul este semnat de domnul/doamna ....................................... conform actului de imputernicire numarul ............. data ......................

Art. 33. Acest contract are ca temei legal dispozitiile art. 1491-1531 cod civil.

Art. 34. Prezentul contract s-a incheiat in forma scrisa in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

 

 

Data incheierii contractului         Locul încheierii contractului

 

Semnaturile partilor contractante

 

 

........................... .............................

 

Semnatura asociatului

.....................

Semnatura asociatului

......................

Semnatura asociatului

......................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de societate civila au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de societate civila va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !