Formulare Acte - Model download gratuit Contract de transmitere de know-how Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de transmitere de know-how

Taburi primare

Download Model de Contract de transmitere de know-how

Download formular Model de Contract de transmitere de know-how in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de transmitere de know-how download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de transmitere de know-how in format pdf, word, doc

CONTRACT DE TRANSMITERE DE KNOW-HOW

1. PARTILE CONTRACTULUI

Art.1

Societatea Comerciala ....................., cu sediul in ..................., str................, nr....., sectorul/judetul ..........., inmatriculata la Registrul Comertului ...................... sub nr............, reprezentata de catre ..........., in calitate de TITULAR

si

Societatea Comerciala ....................., cu sediul in ..................., str................, nr....., sectorul/judetul ..........., inmatriculata la Registrul Comertului ...................... sub nr............, reprezentata de catre ..........., in calitate de BENEFICIAR

2. REGLEMENTARE LEGALA

Art.2

In temeiul O.G. nr. 52/1997 republicata, precum si a celorlalte acte normative in materie, partile contractante au convenit incheierea prezentului contract de know - how.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3

Obiectul prezentului contract se considera a fi transmiterea de catre titular, beneficiarului a ...........................................;

4. DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Durata acestui contract este de .................., cu incepere de la data de ................, pana la data de ................., putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin ... zile inainte de expirare.

5. PLATA

Art.5

Plata se considera a fi suma de ............... lei/$ emisa de catre beneficiar titularului dupa cum este specificata in articolul urmator (plata se poate stabili si in produse sau in cunostinte tehnice).

6. MODALITATI DE PLATA

Art.6

Plata se va efectua la data de ................. a fiecarei luni pe toata durata desfasurarii contractului.

7. LOCUL EXECUTARII CONTRACTULUI

Art.7

Locul executarii contractului se considera a fi la sediul ..................

8. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.8

Titularul se obliga:

a) sa transmita beneficiarului toate cunostintele tehnice stabilite in prezentul contract si sa-i asigure utilizarea completa a acestora;

b) sa asigure exploatarea cunostintelor tehnice transmise pe toata durata de valabilitate a contractului;

c) sa pastreze fata de terti secretul cunostintelor tehnice transmise beneficiarului pe intreaga durata de valabilitate a contractului, iar daca partile o convin si dupa expirarea acesteia, pe o durata de .............. (aceasta obligatie se poate stipula in cazul in care contractul are un caracter exclusiv).

Art.9

Beneficiarul se obliga:

a) sa exploateze complet cunostintele tehnice ce i-au fost comunicate de furnizor;

b) sa plateasca redeventele cuvenite titularului in conditiile stabilite in prezentul contract;

c) sa pastreze pe durata de valabilitate a contractului secretul cunostintelor transmise de titular;

d) sa asigure mentinerea calitatii marfurilor produse si comercializate de titular, ori de cate ori titularul ii confera dreptul de a aplica pe marfurile fabricate sub licenta, marca sa.

Art.10

Partile contractante se obliga sa notifice Consiliului Concurentei in termen de maximum ... zile de la incheierea prezentului contract, restrictionarile concurentei cuprinse in clauzele contractuale, care se accepta la acordarea beneficiului exceptarii pentru acordurile de know-how, astfel incat prevederile prezentului contract de know-how sa fie exceptate de la interdictia prevazuta in art. 5 alin. 1 din Legea concurentei nr. 21/1996.

9. NOTIFICAREA PARTILOR

Art.11

In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciu postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata, numai daca este precedata de un suport scris si semnat de catre partea care efectueaza notificarea, conform alin. 1.

Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

10. CLAUZA DE CONDUITA A CONTRACTANTILOR

Art.12

Partile acestui contract inteleg sa se conformeze intocmai prevederilor contractuale si sa se supuna sanctiunilor instituite prin vointa lor in acest contract, cu respectarea termenelor si bligatiilor/drepturilor care le revin.

11. CLAUZA DE NON-CONFORMARE

Art.13

Incalcarea in orice mod de catre o parte contractanta a obligatiilor prevazute in prezentul contract cu efectul prejudicierii grave a celeilalte parti, atrage dupa sine raspunderea civila sau penala a partii respective dupa caz, conform normelor legale in vigoare.

12. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

Art.14

Partile prezentului contract vor trebui sa pastreze confidentialitatea fata de terti ori alte persoane decat cele semnatare, privitor la actiunile, inactiunile, obligatiile, drepturile si rezultatele ce decurg din contract.

13. CLAUZA ADAPTABILITATII CONTRACTULUI

Art.15

In cazul in care una din parti se afla in incapacitate de plata sau faliment, retragerea autorizatiei de functionare sau alte asemenea cauze, contractul va fi desfiintat, partile insa fiind tinute a-si plati datoriile pana la momentul respectiv.

Art.16

In cazul in care desfasurarea contractului este impiedicata de cauze independente de vointa partilor si care schimba conditiile contractuale in asa fel incat acestea sa devina favorabile uneia din parti (atat de favorabile incat modificarile aduse sa schimbe in esenta conditiile contractuale), partile vor recurge la numirea unui arbitru care va solutiona diferendul, solutia data fiind opozabila si executorie partilor si/sau vor renegocia termenii si conditiile prezentului contract.

Art.17

In cazul interventiei uneia din cauzele mai sus prevazute, partea care o invoca va trebui sa notifice celeilalte in termen de ... zile de la aparitia respectivei cauze. Partea astfel avizata, va trebui ca in termen de ... zile de la notificarea primeia sa faca o propunere de solutionare cu incercarea partilor de a adapta contractul.

Art.18

Atunci cand partile nu ajung la o solutie viabila, se va apela la constituirea si numirea unui arbitru.

14. CLAUZA DE CONTINUARE A CONTRACTULUI

Art.19

Prezentul contract poate fi continuat de catre succesorii legali ai semnatarilor daca acestia au acordul expres al celeilalte parti.

15. CLAUZA DE CESIONARE A CONTRACTULUI

Art.20

Una dintre parti poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, numai daca a obtinut acordul scris al celeilalte parti, care trebuie comunicat in ... zile. Daca nu se primeste nici un raspuns, inseamna ca nu se consimte la cesiunea contractului si aceasta nu poate avea loc.

16. CLAUZA DE DIVIZARE A CONTRACTULUI

Art.21

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii: ........................ (se indica obligatiile respective).

17. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.22

Denuntarea unilaterala a prezentului contract este interzisa sub sanctiunea de daune-interese.

Art.23

Partea care nu isi indeplineste culpabil obligatiile contractuale va plati daune interese in valoare de ..............

Art.24

Partea care isi indeplineste cu intarziere obligatiile contractuale, datoreaza catre cealalta parte penalitati de intarziere de ....% / zi din valoarea obligatiei, pentru fiecare zi de intarziere.

18. FORTA MAJORA

Art.25

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In nici un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

19. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.26

Incetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor parti, facand exceptie urmatoarele cazuri:

- in cazul cand realizarea obiectului contractului este evident imposibila;

- la expirarea termenului contractului, cand partile si-au notificat in acest sens;

- cand este reziliat pentru neexecutare;

- forta majora.

20. LEGEA CONTRACTULUI

Art.27

Legea care guverneaza prezentul contract si efectele sale se considera a fi legea ..................(de obicei legea romana).

21. LITIGII

Art.28

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.29

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.30

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

22. DISPOZITII FINALE

Art.31

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti.

Art.32

Prezentul contract a fost incheiat in .... exemplare, fiecare fiind considerat original, cate unul pentru fiecare parte, pentru a fi semnat de reprezentantii autorizati ai partilor.

 

TITULAR                                 BENEFICIAR

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de transmitere de know-how au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de transmitere de know-how va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !