Formulare Acte - Model download gratuit Contract de transport Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de transport

Taburi primare

Download Model de Contract de transport

Download formular Model de Contract de transport in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de transport download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de transport in format pdf, word, doc

CONTRACT DE TRANSPORT

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ....................................... cu sediul in ...................................... inregistrata la Registrul Comertului .......................... sub nr. ..............., avand contul numarul ................... deschis la Banca ................................................, codul fiscal nr. ..................... prin reprezentantii legali ..................................................., in calitate de EXPEDITOR

si

Societatea comerciala ....................................... cu sediul in ...................................... inregistrata la Registrul Comertului .......................... sub nr. ........................ avand contul numarul ........................ deschis la Banca ....................................................., codul fiscal nr. ..................... prin reprezentantii legali ....................................................., in calitate de CARAUS,

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

Art.2

Obiectul contractului consta in transportul de catre caraus a marfurilor prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract.

Transportul va fi asigurat cu mijloace de transport .......................... in perioada ..................... incepand cu data de ...................... pana la data de ............................. la destinatar ......................... locul ................................

Art.3

Expeditorul va preda marfurile iar carausul le va lua in primire la data de .........................

III. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.4

Expeditorul se obliga:

a) sa intocmeasca scrisoarea de trasura;

b) sa insereze obligatoriu in scrisoarea de trasura:

- natura, greutatea, masura sau numarul marfurilor de transportat si daca marfurile sunt in lazi sau pachete, calitatea marfurilor, numarul si sigiliile puse;

- numele expeditorului cu indicarea sediului;

- numele si sediul carausului;

- locul de destinatie si persoana destinatarului cu toate datele de indentificare, cu mentiunea daca scrisoarea de trasura este la ordin sau la purtator;

- cheltuielile de transport si sumele datorate carauoului pentru expediere, inclusiv celelalte cheltuieli adiacente cu nominalizarea acestora;

- timpul in care trebuie sa fie efectuat trasportul pe calea ferata, daca trebuie facut cu rapiditate;

- orice alte prevederi asupra carora partile au convenit.

c) sa incredinteze carauoului actele de vama si alte acte necesare potrivit naturii marfurilor si anume ..........................................................................................................................................

Art.5

Carausul se obliga:

a) sa transporte marfurile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract;

b) sa ia in primire marfurile conform mentiunilor inserate in scrisoarea de transport; daca nu se mentioneaza vreo rezerva cu privire la starea marfurilor este prezumat ca acestea nu prezinta vicii de ambalare;

c) sa predea marfurile destinatarului la termenul de ................................................................;

d) sa restituie expeditorului un exemplar de scrisoare de transport pe care a semnat-o, fapt ce confirma ca lucrurile se afla in posesia carausului, fiind raspunzator de ele;

e) sa raspunda de pierderea sau deteriorarea marfurilor care i-au fost incredintate spre transport din momentul in care le primeste si pana la acela al predarii lor destinatarului; carausul este exonerat de raspundere daca probeaza ca pierderea sau deteriorarea a fost cauzata de forta majora sau de caz fortuit ori de fapta culpabila a expeditorului sau a destinatarului sau chiar de viciul propriu al marfurilor.

IV. PRIVILEGIUL CARAUSULUI

Art.6

Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate pana cand primeste pretul convenit pentru transportul efectuat.

Carausul are drept de retentie asupra marfurilor daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el.

Carausul are deci privilegiul asupra marfurilor transportate pana la predarea lor destinatarului.

V. RISCUL PIEIRII MARFURILOR

Art.7

Riscul pieirii marfurilor este suportat de caraus dupa ce acesta a luat in primire marfurile, chiar daca scrisoarea de trasura nu a fost intocmita de expeditor.

VI. RISCURILE TRANSPORTULUI

Art.8

Daca din caz fortuit sau forta majora, transportul este impiedicat sau intarziat peste termen, carausul trebuie sa-l instiinteze imediat pe expeditor care are dreptul de a rezilia contractul, platind cheltuielile facute de caraus pana in acel moment.

Art.9

Cand in timpul transportului se produce imprejurarea din cauza de forta majora sau caz fortuit, carausul va inotiinta pe expeditor, avand dreptul la plata pretului proportional cu drumul parcurs.

VII. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art.10

Pretul transportului este de ...................... lei si va fi achitat la data de ............ cu dispozitie de plata (cec, numerar) in contul carauoului numarul ..................... deschis la Banca .......................

VIII. DURATA TRANSPORTULUI

Art.11

Transportul se efectueaza in perioada............................

IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DESTINATARULUI

Art.12

Dupa ajungerea marfurilor la destinatie sau dupa trecerea zilei in care acestea trebuiau sa ajunga, destinatarul este de drept sa exercite toate drepturile derivand din contractul de transport printre care:

a) predarea marfurilor si a scrisorii de transport;

b) despagubiri pentru intarziere sau pentru degradarea marfurilor;

c) sa verifice starea marfurilor chiar cu expertii dar pe cheltuiala sa.

Art.13

Destinatarul are obligatia sa plateasca tot ceea ce se datoreaza carausului pentru transportul asigurat dupa mentiunile din scrisoarea de transport.

X. STINGEREA RASPUNDERII CARAUSULUI

Art.14

Stingerea raspunderii carausului va avea loc prin predarea marfurilor si respectiv primirea acestora, fara rezerva de catre destinatar.

Art.15

Actiunea contra carausului pentru pierderea partiala sau degradarea marfurilor, continua sa existe pe un termen de ....... zile de la primirea marfurilor iar ca exceptie, si dupa acest moment, daca anumite imprejurari dovedite atesta ca degradarile sau pierderile nu au putut fi constatate la momentul predarii-primirii.

XI. SCRISOAREA DE TRASURA

Art.16

Inscrisul constatator al contractului este scrisoarea de transport intocmita de catre expeditor, semnata de caraus si potrivit formularelor existente, la dispozitia fiecarui caraus.

Partile pot anexa la scrisoarea de trasura o nota in care sunt prevazute obligatiile suplimentare asumate de fiecare parte si care nu au putut fi mentionate in imprimatul tipizat.

XII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.17

Depasirea termenului convenit de parti pentru efectuarea transportului atrage pierderea unei parti din pretul cuvenit carausului, proportional cu durata intarzierii.

Art.18

Daca intarzierea a durat indoit fata de timpul hotarat, carausul pierde intregul pret.

Art.19

Carausul poate fi obligat si la repararea daunelor cauzate de intarziere.

Art.20

In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a pretului, se vor plati penalitati de intarziere de ...% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

XIII. FORTA MAJORA

Art. 21

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

XIV. LITIGII

Art.22

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.23

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

Prezentul contract s-a incheiat azi .......................... in ..............exemplare.

 

 

EXPEDITOR,                             CARAUS,

 

 

 

 

 

model contract de transport

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de transport au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de transport va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !