Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA CU LIVRARE SUCCESIVA SI REZERVA PROPRIETATII

Nr........... data ................

I. PARTILE CONTRACTULUI

1. Societatea Comerciala ....................... cu sediul social in ................

str..................... nr.....bl..... et..... ap..... telefon ......... fax...........

inmatriculata in registrul comertului ................. sub nr............... avand contul curent nr..................... deschis la Banca ......................... si codul fiscal nr................ reprezentata prin .................................. avand functia de ........................................................................ in calitate de VANZATOR si

2. Societatea Comerciala ...................... cu sediul social in ............... str.................. nr..... bl..... et..... ap..... telefon ........ fax ..........

inmatriculata in registrul comertului .................. sub nr............... avand contul curent nr..................... deschis la Banca ......................... si codul fiscal nr............... reprezentata prin .................................... avand functia de ........................................................................... in calitate de CUMPARATOR,

au convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare cu respectarea

urmatoarelor clauze:

II. NORME LEGALE APLICABILE

Acestui contract ii sunt aplicabile dispozitiile art.3 pct.l si 2; art.62, 67 alin. (2) si (3), art.68 alin. (3)-(5); art.69-72 din Codul comercial si in subsidiar dispozitiile art.l294 si urmatoarele din Codul civil. Normele legale de mai sus sunt aplicabile numai in cazul in care clauzele prezentului contract nu cuprind o derogare expresa sau implicita.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Marfurile care fac obiectul livrarilor succesive se determina numai generic prin prezentul contract si anexele sale, urmand sa fie individualizate prin avizele de expeditie:

......................................................................................

......................................................................................

IV. TERMENE DE LIVRARE

Termenele de livrare sunt prevazute pentru fiecare pozitie in anexele contractului. Vanzatorul poate livra marfurile in avans fata de termenele prevazute, cu acordul cumparatorului .

Data livrarii este data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului

V. CLAUZA DE REZERVARE A PROPRIETATII

l . Marfurile livrate, chiar si dupa facturare, raman in proprietatea vanzatorului pana la revanzarea lor de catre cumparator. Drept urmare, vanzatorului ii revine obligatia asigurarii marfurilor livrate.

2. Vanzatorul se obliga sa nu retraga marfa livrata inainte de a expira termenul prevazut de pct.VIII.

3. Cumparatorul va lua pentru marfurile mentionate la pct.1 de mai sus, aceleasi masuri de paza, ca si pentru propriile sale marfuri.

V.PRETUL SI VALOAREA CONTRACTULUI

1. Pretul produselor va fi determinat in factura pentru fiecare pozitie prin:

a) negocierea facuta de parti, pe baza cererii si a ofertei, plecand de la pretul de catalog;

b) listele de preturi pentru produsele comercializate ca agent economic unic;

c) de catre vanzator.

2. Pretul produsului se intelege franco-depozit, exclusiv ambalajul de transport.

3. Valoarea totala a contractului este de lei ........................

4. Modificarile de preturi se aplica de la data indicata in actul modificator. Preturile vor fi modificate corespunzator indicelui de inflatie.

VI.PLATA PRETULUI

1. Plata pretului se va efectua de cumparator dupa primirea si receptia produselor, in cel mult 5 zile de la primirea facturii de catre cumparator, certificate prin stampila bancii.

2. Plata pretului poate fi facuta de cumparator, cu acceptul expres al vanzatorului, numai dupa revanzare, in termen de maximum 30 de zile de la revanzare.

3. Plata se va efectua prin virament.

4. Pretul de revanzare va fi determinat de cumparator.

VII.RECEPTIA SI FACTURAREA

1. Receptia se va efectua cantitativ si calitativ la depozitul vanzatorului (cumparatorului) .

2. Cheltuielile privind deplasarea marfii pana la acest depozit sunt in sarcina vanzatorului (cumparatorului);

3. Marfurile livrate vor fi insotite de delegatul cumparatorului (vanzatorului), de avizele de expeditie, copia documentelor de provenienta si de certificate de calitate si de garantie corespunzatoare.

4. Absenta delegatului vanzatorului nu impiedica efectuarea receptiei de catre cumparator, daca acesta din urma primeste marfa.

5. Vanzatorul accepta ca valabila si opozabila receptia efectuata de cumparator, daca marfa nu a fost insotita de delegatul sau, fara a mai fi necesara prezenta unui delegat neutru.

6. Cumparatorul are dreptul sa refuze receptia marfii neinsotita de actele mentionate la pct.3, precum si in cazul absentei delegatului vanzatorului.

7. Vanzatorul factureaza marfa livrata numai dupa ce a primit un exemplar al procesului-verbal de receptie.

VIII. CLAUZA REZOLUTORIE

1. Contractul se considera rezolutionat de drept, fara nici o formalitate in urmatoarele cazuri:

a) Daca marfa livrata de vanzator nu a fost vanduta de cumparator in termen de

........... zile de la primirea facturii originale;

b) In caz de neplata pretului la termenul stabilit.

2. Termenele de mai sus pot fi prelungite pentru marfurile determinate prin acordul scris al partilor.

3. La expirarea termenului de la pct.1 lit.a), cumparatorul va notifica vanzatorului sa-si retraga marfa, precizand termenul in care trebuie sa fie retrasa. Acest termen nu va putea fi mai scurt de ....... zile, calculate de la primirea notificarii de catre vanzator.

IX. CLAUZA PENALA

l . Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de livrare a marfii sau a obligatiei de retragere a marfii in termenul stabilit la pct.VIII.3, obliga pe vanzator sa plateasca cumparatorului o penalitate de o,1% din pretul facturat al marfii pentru fiecare zi de intarziere, fara a se depasi pretul facturat. 2. In tot acest timp, riscurile raman in sarcina vanzatorului in baza clauzei de rezervare a proprietatii.

3. Plata penalitatii se va putea acoperi si prin compensare cu obligatia cumparatorului de plata a pretului.

IX. CLAUZA SPECIALA

4. Daca retragerea nu a fost efectuata in termen de 20 de zile de la primirea notificarii prevazute la pct.VIII. 1, partile convin ca marfa sa poata fi vanduta de cumparator la pretul convenabil oferit de piata, pentru degajarea spatiului comercial, dar nu mai mic de 30% din pretul facturat de vanzator. Aceasta optiune apartine exclusiv cumparatorului.

5. Determinarea acestui pret o va face in mod independent cumparatorul prin procesul verbal intocmit de comisia proprie.

6. Pretul poate fi modificat repetat in conditiile alineatelor precedente.

7. Neindeplinirea la termenul stabilit in contract a obligatiei de plata de catre cumparator atrage obligatia acestuia la plata unei penalitati de o,4% din pretul de vanzare al marfii pentru fiecare zi de intarziere, fara a se depasi pretul facturat.

X. GARANTII

1. Marfa mentionata la pot.III are o garantie asigurata de vanzator pentru o perioada de .... luni, care se calculeaza de la data revanzarii si se transmite in favoarea persoanei care achizitioneaza aceasta marfa de la cumparator.

2. Vanzatorul preia integral si exclusiv sarcinile acestei garantii, inclusiv pentru vicii ascunse in raport cu persoana care a dobandit marfa de la cumparator, iar despagubirea va fi acordata numai daca marfurile cu vicii ascunse depasesc 3% din totalul marfurilor cumparate.

3. Constatarea viciilor marfurilor se va face de catre delegatii partilor sau de catre un expert desemnat de vanzator, pe cheltuiala cumparatorului, cu conditia de a fi reclamate m 3 zile de la descoperirea lor (de catre cumparator sau de catre persoana careia i s-a vandut bunul).

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

l. Vanzatorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea marfurilor vandute si defectiunile rezultate din culpa sa.

2. Vanzatorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora, notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constatata in 15 zile de la notificare in conditiile punctului precedent; contractul se desfiinteaza, in aceasta situatie, fara a putea pretinde daune interese.

XII. CLAUZA ATRIBUTIVA DE COMPETENTA

Pentru orice litigii izvorite din executarea prezentului contract sunt competente instantele judecatoresti cu sediul in ........................................

XIII. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intra in vigoare la data semnarii si are o durata de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord scris.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare din parti, la data de ...................... la sediul vanzatorului ......................

 

VANZATOR                              CUMPARATOR

 

 

........                                       ..........

Reprezentant legal                  Reprezentant legal

..................                             ..................

 
 
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Acest model de contract sper ca e potrivit in relatia firmei mele cu o alta firma in vederea comercializarii unor produse sub forma mentinerii unui stoc permanent la comparator si facturarea acestora in momentul vanzarii.

- Baruch Florica (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !