Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare - cumparare de active Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare - cumparare de active

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare - cumparare de active

Download formular Model de Contract de vanzare - cumparare de active in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare - cumparare de active download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare - cumparare de active in format pdf, word, doc

INSTRUCTIUNI privind modul de intocmire a contractului de vanzare-cumparare de active*1)

(continut-cadru)

Nr. ...... din ...../...../......

I. Partile contractante

Intre Societatea Comerciala ............., reprezentata legal prin .......,

cu sediul in str. ............... nr. ......... sectorul ........, municipiul Bucuresti/judetul .............., tel. ........., fax ......., cu contul nr. .............., deschis la Banca ................. Sucursala ................, cod fiscal nr. ............, denumita in continuare vanzator, si

Societatea Comerciala ..............., reprezentata, legal prin .........*2)

cu sediul in ........... str. .......... nr. ........., inmatriculata la oficiul registrului comertului cu nr. J/ ..../......*3), codul fiscal nr. ............, cu contul nr. ........., deschis la Banca ..........., Sucursala..............., denumita in continuare cumparator, s-a incheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ART. 1

Vanzatorul se obliga sa transmita dreptul de proprietate si sa remita, iar cumparatorul, sa plateasca si sa preia bunul imobil*4), situat in ............, cu terenul aferent*5) in suprafata de .........., avand urmatoarele vecinatati:

- la nord: .............;

- la sud: ..............;

- la vest: .............;

- la est: ............. .

Proprietatea se transmite, de drept, cumparatorului, in momentul semnarii contractului, in conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil*6).

Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

III. Pretul si modalitatile de plata

ART. 2

Valoarea contractului este de ................. lei (inclusiv garantia de participare)*7).

Evolutia ratei inflatiei sau a cursului de schimb valutar, care se inregistreaza ulterior perfectarii prezentului contract, nu determina renegocierea pretului*8).

ART. 3

Modalitati de plata

Partile au convenit ca plata sa se efectueze prin:

a) virament cu ordin de plata;

b) fila cec;

c) cambie;

d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.

Plata se face in termen de ......*9) zile de la perfectarea contractului, in contul vanzatorului, nr. ......., deschis la Banca ........, Sucursala ..... .

IV. Garantii

ART. 4

Cumparatorul se obliga sa efectueze la societatea comerciala investitiile convenite cu vanzatorul si prevazute in anexa la prezentul contract*10).

V. Raspunderea contractuala

ART. 5

Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea aflata in culpa datoreaza daune moratorii (penalitati de intarziere) si/sau daune-interese.

ART. 6

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total/partial executarea contractului, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale, pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora, conform art. 1.082 si 1.083 din Codul civil.

ART. 7

Prevederile articolului precedent nu se aplica in cazul in care partea care invoca forta majora era in intarziere.

ART. 8

Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat, independent de vointa partilor, care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale, cum ar fi: calamitate naturala, incendiu, stare de razboi.

Greva nu va fi considerata caz de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca notificarea nu s-a transmis in conditiile stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

ART. 9

Clauza penala

a) Pentru intarziere la plata pretului, peste termenul stipulat in contract sau, ulterior, conform modificarii contractului prin act aditional, cumparatorul datoreaza urmatoarele daune moratorii:

- pentru primele 15 zile: 0,3%;

- pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%*11).

Daunele moratorii se calculeaza la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de intarziere.

b) Pentru intarziere in finalizarea lucrarilor de investitii, conform termenelor fixate in documentatia prevazuta in anexa:

- pentru primele 15 zile: 0,3%;

- pentru urmatoarele 15 zile: 0,3%*12).

ART. 10

Pactul comisoriu

In cazul in care cumparatorul nu isi executa obligatiile contractuale, contractul poate fi realizat de plin drept cu daune-interese de catre vanzator, printr-o simpla notificare, daca, in prealabil, partea in culpa a fost pusa in intarziere, dar numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la scadenta, potrivit art. 9.

Vanzatorul poate realiza contractul de plin drept cu daune-interese si fara respectarea dispozitiilor de la alin. 1, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, de la momentul perfectarii contractului si pana la momentul efectuarii platii, cumparatorul se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

Cumparatorul poate realiza contractul de plin drept cu daune-interese, printr-o simpla notificare, in cazul in care constata ca, dupa perfectarea prezentului contract, activul nu se afla in proprietatea vanzatorului.

Daunele-interese cuprind garantia de participare care a fost inclusa in contract si penalitatile, calculate, pentru fiecare zi de intarziere, la suma datorata*13) si dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata la rata datorata*14).

VI. Modificarea contractului

ART. 11

Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act aditional.

Clauzele care se refera la indeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate*15).

VII. Dispozitii finale

ART. 12

Clauzele prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Codului civil si ale Codului comercial.

ART. 13

Litigiile aparute in legatura cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligatiilor contractuale se solutioneaza pe cale amiabila sau arbitrala. In cazul in care exista o clauza compromisorie, partile vor conveni ca litigiile sa fie solutionate pe cale arbitrala. In lipsa unei clauze compromisorii, litigiile se vor solutiona la instantele judecatoresti competente*16).

ART. 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

Vanzator, Cumparator,

 

 

 

 

----------------

 

 

*1) Contractul de vanzare-cumparare este orientativ, partile avand dreptul sa-si fixeze drepturile si obligatiile in functie de particularitatea fiecarei situatii, potrivit principiului libertatii contractuale, in conformitate cu art. 969 din Codul civil. In toate situatiile, contractul se incheie in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii.

*2) Numele si prenumele persoanei fizice, precum si domiciliul.

*3) Pentru persoanele fizice se vor mentiona actele de identitate: B.I. seria si nr., pasaportul, dupa caz.

*4) Partile vor face referire, in anexa, si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil ce face obiectul instrainarii, precum si la teren, dupa caz.

*5) Daca terenul nu se instraineaza se va preciza ca vanzatorul acorda un drept de folosinta sau de superficie pe durata existentei cladirii.

*6) La contractele de vanzare-cumparare cu plata in rate, vanzatorul va stipula ca dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi platita ultima rata.

*7) Completarea art. 2 alin. 1 este necesara numai in situatia in care contractul s-a incheiat ca urmare a adjudecarii unei licitatii, precum si in toate situatiile in care se solicita depunerea unei garantii de participare.

*8) In cazul contractelor cu plata in rate, vanzatorul poate stipula indexarea valorii contractului, in functie de dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

*9) Termenul de plata nu poate depasi 45 de zile calendaristice. Pentru vanzarile cu plata in rate, varsamantul se face lunar, pana cel mai tarziu in a 25-a zi.

*10) In anexe vor fi enumerate toate obligatiile ce revin cumparatorului din oferta tehnica inclusa in documentatia de prezentare a societatii comerciale si asupra carora s-a convenit, inclusiv obligatiile minime acceptate, conform bilantului de mediu, dupa caz.

*11) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.

*12) Vanzatorul poate fixa o cota procentuala mai mare ori o cota procentuala care sa nu fie mai mica de 0,1%, in functie de valoarea contractului.

*13) La contractele cu plata in rate, se va fixa dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei pentru fiecare rata neachitata.

*14) Clauzele de realizare se aplica la contractele cu plata integrala, precum si la contractele cu plata in rate. Se va cere rezolutia contractului, daca ratele nu au fost platite de doua ori consecutiv, cu penalitati de intarziere si restituirea bunului.

*15) Clauza va fi stipulata numai pentru situatiile in care activul ce face obiectul vanzarii a avut o activitate cu impact negativ asupra mediului.

*16) Pentru contractele incheiate cu persoanele fizice sau juridice straine se va stipula ca formarea, validitatea, interpretarea, executarea si raspunderea pentru neexecutarea totala/partiala a obligatiilor sa fie guvernata de legea romana. In consecinta se va apela la arbitrajul de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau la instantele judecatoresti din Romania.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare - cumparare de active au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare - cumparare de active va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !