Formulare Acte - Model download gratuit Contract de vanzare-cumparare produse informatice Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de vanzare-cumparare produse informatice

Taburi primare

Download Model de Contract de vanzare-cumparare produse informatice

Download formular Model de Contract de vanzare-cumparare produse informatice in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de vanzare-cumparare produse informatice download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de vanzare-cumparare produse informatice in format pdf, word, doc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SI PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATEA DE INFORMATICA

Nr. ........ din .............

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.

S.C. ................., cu sediul in ........., str........, nr....., cod postal ..., tel/fax ......, cont virament nr. ......., deschis la ........., cod fiscal ......, reprezentata prin ........., in calitate de EXECUTANT,

si

S.C. ................., cu sediul in ........., str........, nr....., cod postal ..., tel/fax ......, cont virament nr. ......., deschis la ........., cod fiscal ......, reprezentata prin ........., in calitate de BENEFICIAR,

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.

Executantul se obliga sa asigure instalarea la beneficiar si punerea in functiune a urmatoarelor module informatice:

...................................................................................................................................................................................................................................

3. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.

Contractul se incheie pe perioada ..........................

4. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 4.

Valoarea contractului este de: .................................

5. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 5.

Executantul se obliga:

a) sa asigure buna functionare a produselor informatice enumerate la art. 2 din prezentul contract, conform specificatiilor prevazute in contractele/comenzile pe baza carora s-au realizat si pus in functiune produsele, fara schimbarea algoritmilor sau alte modificari de ordin functional generate de modificarea cerintelor beneficiarului sau de reglementarile noi impuse de legislatie (legi, ordonante, hotarâri de guvern etc.), acestea facând obiectul unor acte aditionale la contract;

b) sa se incadreze obligatoriu in conditiile minimale prevazute pentru buna derulare a fiecarei lucrari in parte;

c) sa raspunda cu promptitudine cerintelor beneficiarului conform conditiilor prevazute la art. 5 din prezentul contract;

d) sa stabileasca de comun acord cu beneficiarul si sa respecte termenele de predare a lucrarilor;

e) sa asigure pe perioada de valabilitate a contractului instruirea personalului beneficiarului in vederea asigurarii exploatarii corecte a lucrarilor.

Art. 6.

Beneficiarul se obliga:

a) sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre executant, in cel mult ...... zile de la data primirii facturii;

b) sa asigure accesul la documentele necesare si conditii corespunzatoare de lucru pentru echipa executantului;

c) sa asigure informatiile si datele solicitate de executant raspunzând de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor executantului;

d) pe parcursul derularii contractului sa nu efectueze modificari sau adaptari la obiectivele preluate fara acordul scris al executantului.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 7.

Cererile de schimbare a solutiilor avizate sau solicitarile de lucrari suplimentare, prezentate de benefeciar vor fi analizate de executant si in caz de acceptare, vor fi tratate ca lucrari noi, pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte / comenzi noi cu stipularea conditiilor si resurselor.

Art. 8.

Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii contractului, modul in care executantul indeplineste clauzele convenite prin prezentul contract.

7. DECONTAREA LUCRARILOR

Art. 9.

Beneficiarul este obligat sa-si asigure mijloacele finaciare necesare pentru achitarea valorilor prevazute in contract.

Art. 10.

Decontarea lucrarilor se va face pe parcursul derularii contractului, conform facturilor emise de executant in baza proceselor verbale de receptie semnate de ambele parti.

8. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 11.

Partile pot adapta (modifica, completa), de comun acord clauzele contractului.

Art. 12.

Adaptarea (modificarea, completarea) contractului in functie de modificarile aduse, se face prin act aditional.

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 13.

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului atrage pentru partea in culpa plata de penalitati si despagubiri.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

10. ALTE CLAUZE

1. Proiectantul isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate.

2. Nerespectarea de catre beneficiar a conditiilor prevazute de art. 6 litera `a`, atrage dupa sine plata unor penalitati de 0,15% din valoarea lucrarii executate, pentru fiecare zi de intârziere.

11. DISPOZITII FINALE

Art. 14.

Prezentul contract s-a incheiat la data de ........... in 2(doua) exemplare din care 1 exemplar la beneficiar si 1 exemplar la executant.

Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

 

EXECUTANT,                                      BENEFICIAR,

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

contract

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de vanzare-cumparare produse informatice au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de vanzare-cumparare produse informatice va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !