Formulare Acte - Model download gratuit Contract de voluntariat Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de voluntariat

Taburi primare

Download Model de Contract de voluntariat

Download formular Model de Contract de voluntariat in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de voluntariat download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de voluntariat in format pdf, word, doc

Institutia ....................................

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

 

 

nr. ........, incheiat astazi, ...................

intre ........................................................, cu sediul in ........................., str. .................., nr. ..., reprezentat prin domnul (doamna) ....................................., in calitate de ................ si domnul (doamna) .........................., fiul (fiica) lui .................. si al/a ................., nascut/nascuta in anul ......., luna ....., ziua ....., in comuna/orasul ..........., judetul ..........., domiciliat/domiciliata in str. .................. nr. ..........., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, judetul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ............, eliberat/eliberata de ...................... la data de ........., cod numeric personal ...................... , absolvent/absolventa al/a ................................, de profesie ...................., cu o vechime de ...... ani, in calitate de .................., se incheie prezentul contract de voluntariat.

I. Durata contractului de voluntariat

Contractul se incheie pe durata ..................., urmand ca ................................. (voluntarul) sa inceapa activitatea la data de .................... .

II. Domeniul de activitate si zona de desfasurare a activitatii

1. ........................................... (voluntarul) este abilitat sa constate si sa informeze ........................................................... (institutia) asupra celor constatate privind .................................................................

2. Zona de activitate a .............................. (voluntarului) este

..............................................................................

III. Obligatiile voluntarului

1. Sa sesizeze in cel mai scurt timp posibil .................................... (institutia) asupra oricaror aspecte negative care pot avea un impact negativ asupra zonelor de activitate.

2. Sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului.

3. Sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat.

4. Sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de beneficiarul voluntariatului.

5. Sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.

6. Sa depuna rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate.

7. Sa participe in calitate de martor in momentul incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale sesizate de acesta.

IV. Drepturile voluntarului

1. Sa participe activ la elaborarea si derularea programelor conform prevederilor contractului incheiat.

2. Sa desfasoare activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala.

3. Sa beneficieze de titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii.

V. Obligatiile generale ale beneficiarului voluntariatului

1. Sa asigure desfasurarea activitatii voluntarului, in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si caracteristicile activitatii respective.

2. Sa elibereze certificatul nominal care sa ateste calitatea de voluntar.

3. Activitatea voluntarului se va desfasura fara sa afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale acestuia.

4. Sa organizeze periodic cursuri de instruire pentru voluntari.

5. Sa evalueze periodic activitatea voluntarului si, in functie de evenimentele deosebite semnalate de acesta, sa ii atribuie titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii, cu ocazia unor evenimente deosebite privind activitatea pe care o desfasoara.

6. Beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de voluntar si va lua masurile ce se impun.

VI. Alte obligatii

Voluntarul se obliga fata de ............................................. (institutia) sa presteze activitatea fara a obtine o contraprestatie materiala.

VII. Alte clauze stabilite de parti

...............................................................

VIII. Dispozitii finale

1. In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

2. Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

3. Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

4. Voluntarul nu este imputernicit sa efectueze activitati specifice de control la obiectivele economico-sociale din zona sa de activitate.

5. Voluntarul nu este imputernicit sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare din domeniul in care isi desfasoara activitatea.

6. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activitatile din domeniul ...................................

7. Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

8. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la pct. 7.

9. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor.

10. Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila.

11. In cazul sesizarii unor fapte sau evenimente care in urma verificarilor de catre autoritatile competente se constata ca sunt de rea-credinta si nefondate, contractul devine nul de drept.

 

Institutia                              Voluntar,

 

 

.............................              .............................

 

 

 

model de contract de voluntariat

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

...

- dan (neverificat) - 7 ani ago.

vreau un model.

- neagu mihaela (neverificat) - 7 ani ago.

modelul contractului poate fi descarcat din pagina de download in format word

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

util

- alexa maricela (neverificat) - 7 ani ago.

util

- alexa maricela (neverificat) - 7 ani ago.

Este bun

- Cisu Radu (neverificat) - 5 ani ago.

:)

- Anonymous (neverificat) - 1 lună ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de voluntariat au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de voluntariat va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !