Formulare Acte - Model download gratuit Contract de web-hosting Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de web-hosting

Taburi primare

Download Model de Contract de web-hosting

Download formular Model de Contract de web-hosting in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de web-hosting download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de web-hosting in format pdf, word, doc

CONTRACT DE WEB-HOSTING

Incheiat astazi ...........

la ........................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .............................. S.N.C./S.C.S./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ........................, str. .................. nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ..........., avand codul unic de inregistrare nr. .........., atribut fiscal ............ si numar de ordine in registrul comertului ......../......../........, contul nr. ................ deschis la .............., telefon ................., fax .............., reprezentata prin ................, cu functia de .................., in calitate de furnizor si

1.2. S.C. .............................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ............................, str. .................... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ....................., avand codul unic de inregistrare nr. .............., atribut fiscal ............................. si numar de ordine in registrul comertului ......./......../........, contul nr. ............. deschis la ............., telefon ............ fax ....................., reprezentata prin ............, cu functia de ..............., in calitate de client au convenit sa incheie prezentul contract de web-hosting, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie plasarea pe Internet, pe serverele furnizorului a resurselor clientului, asigurarea accesului Internet la ele si prestarea catre client a serviciului "aplication server", precum si a altor servicii care deservesc resursele, in conformitate cu pachetul de servicii ales de client, prezentat in Lista de preturi in vigoare, anexa ..... si introduse in formularul de inregistrare anexa .... .

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Furnizorul

a) se obliga:

1. sa pastreze serverul virtual al clientului pe web-serverul sau;

2. sa ofere clientului intrarea FTP in resursa amplasata;

3. sa asigure accesul non-stop al vizitatorilor din reteaua globala de calculatoare, integritatea si protectia accesarilor neautorizate;

b) are dreptul:

1. de a sista prestarea serviciilor, in scopul efectuarii lucrarilor planificate de reparare si de intretinere necesare a aparatajului sau, in care scop il va informa pe client, cu cel putin 24 de ore inainte, indicand si durata efectuarii lucrarilor respective. In cazul in care, din vina furnizorului, prestarea serviciilor este intrerupta mai mult de .... zile, clientul are dreptul sa ceara de la furnizor recalcularea pretului contractului;

2. sa blocheze accesul la pagina clientului in cazul neachitarii datoriei de catre client.

3.2. Clientul se obliga sa achite, la timp si in cuantumul stabilit prin prezentul contract, toate serviciile prestate de furnizor contract.

IV. PRETUL COTRACTULUI

4.1. Structura si preturile serviciilor prestate de furnizor, care stau la baza pretului prezentului contract, sunt cele prevazute in anexa ..... .

4.2. Plata serviciilor prestate clientului se efectueaza, in avans, la incheierea prezentului contract si apoi in ultima zi a lunii curente pentru luna care urmeaza. Calculul preturilor acestor servicii se face in functie de cursul de schimb RON/EURO, stablit de BNR din ziua efectuarii platii.

4.3. Partile au convenit ca furnizorul este sa modifice, unilateral, preturile serviciilor in raport de indicile de crestere a pretului de consum.

In asemenea cazuri, furnizorul este obligat sa-l informeze, in scris, pe client, cu 10 zile inainte de expirarea duratei de timp pentru care a fost platit avansul.

Furnizorul nu este in drept a modifice pretuo serviciilor mai inainte de expirarea duratei de timp pentru care s-a efectuat plata avansului.

4.4. In cazul in care clientul nu este de acord cu majoritatea preturilor asa cum au fost modificate de furnizor, are dreptul sa realizeze contractul incunostintandu-l pe acesta in termen de ..... zile de la primirea listei.

4.5. Furnizorul va presta serviciile contractate in termen de .... zile de la efectuarea platii de catre client.

4.6. Daca dupa trecerea unui numar de .... zile de la data la care trebuia efectuata plata, clientul nu achita suma convenita, furnizorul il va notifica in sensul ca, daca si in urmatoarele .... zile nu va efectua plata va sista prestarea serviciilor si nu va mai asigura integritatea resursei plasate anterior.

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de .... luni, incepand cu data platii avansului pentru prima luna de operare, cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Clientul poarta deplina raspundere pentru continutul informatiilor plasate pe server, adica textele, bazele de date, imaginile grafice si video, precum si altele asemenea.

De asemenea, clientul raspunde de toate informatiile, precum cele mentionate la alineatul precedent expediate pe serverul sau de terte persoane.

6.2. Furnizorul nu poarta raspunderea pentru calitatea, continutul si conformitatea informatiilor transmise sau primite de client, prin intermediul serviciilor sale, precum si pentru utilizarea de catre client a serviciilor contra plata a altor organizatii, la care le a obtinut accesul prin intermediul serviciilor furnizorului, precum si pentru calitatea functionarii liniilor de conexiune oferite de alte organizatii.

VII. FORTA MAJORA

7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ........, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de .... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VIII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

8.3. Daca notificarea se transmite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sauincetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

a) incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;

b) este declarata in incapacitate deplati sau a fost declansata procedura de lichidare juridica (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de reprezentul contract fara acordul celeilalte parti.

10.2. Contractul poate fi reziliat, in orice moment, prin acordul ambelor parti.

10.3. Clientul poate rezilia, in mod unilateral, contractul notificandu-l pe furnizor cu cel putin .... zile inainte de incheierea perioadei pentru care s-au platit serviciile acestuia.

10.4. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin .... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

10.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

10.6. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .... exemplare, din care ..... .

 

FURNIZOR CLIENT

 

 
model contract web hosting

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de web-hosting au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de web-hosting va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !