Formulare Acte - Model download gratuit Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

Taburi primare

Download Model de Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

Download formular Model de Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca in format pdf, word, doc

CONTRACT - CADRU

pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

 

Nr. ............ din ...............

I. Partile contractului

A. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, denumita in continuare AND, reprezentata prin ........, avand functia de director general, si ........., avand functia de director economic, cu sediul in ........., str. ............ nr. ..., telefon ......., fax ....., codul postal ........., contul bancar ............

B. Persoana fizica/juridica ............, denumita in continuare angajator, reprezentata prin .........., avand functia de .........., si .............., avand functia de ............, cu sediul in .........., str. ............ nr..., telefon ......, fax ........, codul postal ......... cont trezorerie ...........

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este acordarea de stimulente financiare angajatorului pentru ocuparea a ................... posturi vacante, prevazute in oferta publica de locuri de munca vacante, anexa nr. 9 A la contract, prin angajarea si instruirea de persoane fara loc de munca.

Persoanele fara loc de munca sunt persoanele definite in anexa nr. 2 la ghidul de proceduri.

III. Durata contractului

Durata contractului este de ..... luni de la data semnarii, dar nu poate depasi data de 31 decembrie 2003.

Angajatorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la 60 de zile de la data semnarii lui.

IV. Valoarea contractului

Valoarea estimata a contractului este egala cu echivalentul in lei la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A. comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara efectuarii platilor, a: ............ dolari S.U.A. = nr. posturi solicitate X maximum 500 dolari S.U.A./post si an.

V. Modalitati de plata a stimulentelor financiare

Prima cerere de plata se depune de catre angajator pana la data de ........ .

Pentru restul platilor angajatorul va depune lunar cereri de plata, conform anexei nr. 9B la contract, pana la data de 20 a fiecarei luni calendaristice.

AND va efectua plata in contul .........., deschis de angajator in acest scop la trezoreria statului.

Conditiile de plata sunt cele stipulate la art. 11 si 12 din ghidul de proceduri.

AND va efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data acceptarii documentelor care atesta plata de catre angajator a drepturilor salariale pentru posturile ocupate in baza contractului, potrivit orelor de munca prestate de angajati.

VI. Obligatiile partilor

A. AND are urmatoarele obligatii:

a) sa faciliteze contactul dintre persoanele fara loc de munca si angajatori;

b) sa asigure asistenta la solicitarea angajatorilor in problemele legate de obligatiile care le revin acestora prin contract;

c) sa atentioneze angajatorul cu privire la problemele reclamate de angajati, cu referire la obligatiile ce ii revin angajatorului prin contractul individual de munca;

d) sa efectueze plata stimulentelor financiare la termenele si in conditiile convenite prin contract;

e) sa urmareasca modul in care angajatorul isi indeplineste obligatiile contractuale;

f) sa sprijine angajatorul pe durata derularii contractului in vederea realizarii obiectivelor acestuia;

g) sa faciliteze angajatorului, la solicitarea acestuia, accesul la programul de consultanta pentru afaceri.

B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa incheie contracte individuale de munca cu persoane fara loc de munca provenite din randul persoanelor disponibilizate ca urmare a procesului de restructurare a unitatilor miniere sau conexe acestora, in termen de 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului cu AND, pentru locurile de munca nou-create sau devenite vacante ca urmare a fluctuatiei personalului (inclusiv prin demisie, transfer, deces sau pensionare);

b) angajarea unei persoane in conformitate cu prevederile ghidului de proceduri nu poate avea drept consecinta incetarea unui alt contract de munca pe durata nedeterminata;

c) sa asigure tratamentul nediscriminatoriu in procesul de selectare a persoanelor fara loc de munca pe care urmeaza sa le angajeze;

d) sa mentina contractele de munca mentionate la lit. a) pentru o perioada de cel putin 12 luni, cu exceptia situatiei in care incetarea contractului intervine din cauze imputabile angajatului, potrivit art. 130 alin. 1 lit. i), j), k) si l) din Codul muncii;

e) sa angajeze in termen de 30 de zile o alta persoana in locul de munca vacant, urmand aceleasi proceduri de selectare, in cazul in care incetarea unui contract de munca intervine inainte de scurgerea perioadei de 12 luni din cauze imputabile angajatului;

f) sa asigure instruirea angajatilor la locul de munca, in concordanta cu oferta publica de locuri de munca vacante (anexa nr. 9A la contract), asa cum se prevede in art. 7 lit. h) din ghidul de proceduri;

g) sa depuna la colectivul zonal o copie de pe contractul individual de munca al fiecarui angajat, insotita de un grafic de instruire pentru locul de munca respectiv, conform anexei nr. 9C la contract;

h) sa asigure personalul necesar pentru instruirea angajatilor;

i) sa solicite AND incheierea unui act aditional la contractul de baza in termen de 15 zile lucratoare, dar nu cu mai putin de 3 luni inainte de expirarea contractului, daca din cauze neimputabile angajatorului acesta este obligat sa modifice structura de instruire stabilita prin contractul individual de munca;

j) sa informeze in scris colectivul zonal la care a depus cererea in legatura cu orice modificare intervenita in executarea contractelor individuale de munca, incheiate in baza contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data aparitiei acesteia;

k) sa utilizeze contul deschis in lei la trezoreria statului numai pentru operatiunile financiare din cadrul programului, legate de acordarea de stimulente financiare in vederea facilitarii verificarilor si pentru asigurarea transparentei in utilizarea sumelor primite;

l) sa puna la dispozitie toate documentele cu privire la executarea contractului, la cererea persoanelor responsabile desemnate prin decizie a directorului general al AND.

VII. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului

Modificarea

Modificarea contractului poate fi facuta prin acordul de vointa al partilor, materializat in acte aditionale la contract, intocmite in forma scrisa.

Acordul de vointa este limitat, in sensul ca el poate fi manifestat numai cu privire la clauzele contractului.

Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre angajator, dar numai in sensul diminuarii acesteia, in functie de numarul de locuri de munca efectiv ocupate, la incheierea perioadei de 60 de zile de la semnarea contractului.

Valoarea contractului poate fi modificata unilateral de catre AND pentru locurile de munca neocupate, in termen de 60 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre angajator.

Incetarea

Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:

a) in cazul incetarii finantarii, situatie in care contractul este reziliat numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior rezilierii; in acest caz pct. IX din acest contract nu se aplica;

b) prin acordul partilor, cu achitarea de catre angajator a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu art. 16 din ghidul de proceduri;

c) in cazul in care angajatorul, din motive independente de vointa lui, este silit sa inceteze activitatea sau sa modifice profilul acesteia, cu obligatia notificarii de catre el in termen de 5 zile;

d) in cazul in care intervin cazuri de forta majora;

e) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul, in baza raportului de evaluare al responsabilului AND.

Actul juridic care determina incetarea contractului are eficienta egala fata de ambele parti.

VIII. Forta majora

Constituie cazuri de forta majora evenimentele extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti, cum ar fi: razboi, cutremur, catastrofe naturale, incendii, inundatii, revolutii.

Cazurile de forta majora exonereaza de raspundere partea contractanta care din acest motiv nu isi respecta si nu poate executa obligatiile contractuale.

In aceasta situatie partea care din cauza fortei majore nu isi poate respecta si executa obligatiile contractuale va instiinta in scris, in termen de cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii, cealalta parte, urmand ca pe durata cazurilor de forta majora contractul sa fie considerat suspendat.

Dovada existentei cazurilor de forta majora va fi certificata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.

Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea contractuala a partii aflate in aceasta situatie pentru daunele cauzate.

IX. Raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor contractuale

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partile raspund potrivit legii.

In cazul in care angajatorul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, AND va notifica angajatorului sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a contractului.

Daca angajatorul nu se conformeaza in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, AND va proceda in conformitate cu prevederile art. 18 si 19 din ghidul de proceduri.

Rezilierea contractului din cauze imputabile angajatorului conduce la recuperarea de catre AND a contravalorii in dolari a stimulentelor financiare platite pana la data rezilierii contractului, la care se adauga dobanda la rata comunicata de Banca Nationala a Romaniei, aferenta perioadei respective. La valoarea astfel determinata se adauga o penalitate de 0,15% pe zi, incepand cu data rezilierii contractului si pana la data restituirii integrale a sumelor datorate.

In cazul in care angajatorul prezinta dovezi acceptabile pentru AND ca o comanda sau un contract comercial legat de angajatul pentru care s-a platit stimulentul a fost anulat din motive neimputabile angajatorului, atunci prevederile alin. 1-4 ale acestui punct nu sunt aplicabile.

In cazul in care AND nu isi executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator, datoreaza angajatorului penalitati de 0,15% pe zi, stabilite in conditiile legii.

X. Litigii

In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea acestuia in mod amiabil.

In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente.

Anexele nr. 9A, 9B si 9C fac parte integranta din prezentul contract.

XI. Semnaturi

 

 

Agentia Nationala

 

 

pentru Dezvoltarea si Implementarea Angajator,

Programelor de Reconstructie

a Zonelor Miniere

 

 

 
     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !