Formulare Acte - Model download gratuit Contract de donatie (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de donatie (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de donatie (model 1)

Download formular Model de Contract de donatie (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de donatie (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de donatie (model 1) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE DONATIE BUN MOBIL

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Transmiterea de catre donator, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra bunului ......................... (se descrie bunul)

Art.3

Donatorul va preda bunul prevazut in contract in termen de ............ zile de la data autentificarii prezentului contract.

III. OBLIGATII

Art.4

Obligatiile donatorului:

- sa predea donatarului bunul mobil la data prevazuta in contract.

- sa garanteze pentru viciile ascunse ale bunului donat.

- sa garanteze pentru evictiune, indiferent daca evictiunea provine din fapta unui tert.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.5

In caz de evictiune sau daca bunul donat are vicii ascunse, donatorul datoreaza cu titlu de daune interese suma de .............lei.

V. FORTA MAJORA

Art.6

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-oi execute obligatiile asumate.

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.7

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.

 

 

Prezentul contract s-a incheiat la data de.................., in ............. exemplare.

 

 

 

 

 

 

DONATOR DONATAR

 

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

cam greu de descarcat,in rest ok

- FEIER ANA (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de donatie (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de donatie (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !