Formulare Acte - Model download gratuit Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu

Taburi primare

Download Model de Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu

Download formular Model de Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu in format pdf, word, doc

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA IN ASISTENTA MEDICALA DE AMBULATORIU PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARA

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ........., cu sediul in municipiul/orasul ......., str. ........ nr. ...., judetul/sectorul ......., telefon/fax ....., reprezentata prin presedinte - director general ..........,

si

- Cabinetul medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- cabinet individual ............., reprezentat prin medical dentist/dentistul titular ..................;

- cabinet asociat sau grupat ........, reprezentat prin medicul dentist delegat ............;

- societate civila medicala ..........., reprezentata prin administratorul ............;

- unitate medico-sanitara cu personalitate juridica ce se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare ......., reprezentata prin .....................;

- unitate sanitara ambulatorie de specialitate apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retele sanitare proprii .........., reprezentata prin .........;

- ambulatoriu de specialitate din structura spitalului ....................., din reteaua ministerelor si institutiilor centrale din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din reteaua Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului reprezentat prin ........, in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte;

- centru de diagnostic si tratament si centru medical - unitate cu personalitate juridica .........., reprezentat prin ........;

- ambulatoriul de spital din structura spitalului ........, indiferent de sediu ......., reprezentat prin ......... in calitate de reprezentant legal al unitatii sanitare din care face parte .......,

cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ..... nr. ....... sau actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare ........, autorizatie sanitara de functionare nr. ........, avand sediul in municipiul/orasul ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....., telefon ......., cont nr. ....., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ....... deschis la Banca ....... cod fiscal ........, sau codul numeric personal al reprezentantului legal ........, dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, dovada de acreditare a furnizorului nr. ..../.../..., autorizatia de libera practica pentru personalul angajat.

II. Obiectul contractului

ART. 1

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor de medicina dentara in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

ART. 2

Furnizorul din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara presteaza asiguratilor serviciile de medicina dentara cuprinse in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii de medicina dentara si in pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sanatate, prevazute in anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005, in urmatoarele specialitati:

a) ........................;

b) ........................;

c) ........................;

ART. 3

Furnizarea serviciilor de medicina dentara din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicina dentara se face de catre urmatorii medici:

1. ........................;

2. ........................;

3. ........................;

4. ........................;

......................

......................

IV. Durata contractului

ART. 4

Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2005.

ART. 5

Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005.

V. Obligatiile partilor

ART. 6

In relatiile contractuale cu furnizorii de servicii de medicina dentara, casele de asigurari de sanatate au urmatoarele obligatii:

a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii de medicina dentara, autorizati si acreditati si sa faca publica lista acestora pentru informarea asiguratilor;

b) sa controleze furnizarea serviciilor de medicina dentara, care face obiectul contractelor incheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare;

c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii de medicina dentara in conformitate cu reglementarile in vigoare;

d) sa deconteze furnizorilor de servicii de medicina dentara, la termenele prevazute in contract, contravaloarea serviciilor de medicina dentara contractate efectuate si raportate, pe baza facturii insotita de desfasuratoarele privind activitatea realizata, prezentate atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;

f) sa utilizeze un sistem informatic unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata fiecarui asigurat;

g) sa monitorizeze numarul serviciilor de medicina dentara acordate de catre furnizorii cu care se afla in relatii contractuale;

h) sa informeze permanent furnizorii de servicii de medicina dentara asupra conditiilor de contractare;

i) sa deconteze furnizorilor de servicii de medicina dentara cu care au incheiate contracte de furnizare de servicii de medicina dentara, contravaloarea serviciilor acordate asiguratilor indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.

ART. 7

In relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii de medicina dentara au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de medicina dentara furnizate si a activitatii desfasurate;

b) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii de medicina dentara si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligatiile furnizorului de servicii de medicina dentara in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate precum si obligatiile asiguratului;

c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

d) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii de medicina dentara; factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate, care cuprind si codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desfasuratoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

e) sa raporteze caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala dentara, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

f) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;

g) sa intocmeasca bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii atunci cand este cazul si sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate in regim ambulatoriu atunci cand acestea au fost necesare pentru a sustine si/sau a confirma diagnosticul mentionat pe biletul de trimitere si data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice si va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze;

h) sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate;

i) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare;

j) sa respecte programul de lucru pe care sa-l afiseze la loc vizibil si sa-l comunice caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica;

k) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii contractului si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;

l) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; furnizorilor li se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de casele de asigurari de sanatate si de directiile de sanatate publica;

m) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, conform reglementarilor in vigoare ca urmare a unui act medical propriu si numai pentru afectiuni care intra in competenta conform autorizatiei de libera practica; medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;

n) sa nu refuze acordarea serviciilor de medicina dentara in caz de urgenta medico-chirurgicala ori de cate ori se solicita;

o) sa acorde servicii de medicina dentara tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;

p) sa acorde servicii de medicina dentara in regim de urgenta femeii gravide;

q) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;

r) sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005;

s) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005;

t) sa intocmeasca liste de asteptare pentru serviciile de medicina dentara programabile;

u) sa acorde servicii de medicina dentara asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;

v) sa nu incaseze de la asigurati contributie personala pentru serviciile de medicina dentara furnizate care se suporta integral de catre casele de asigurari de sanatate, conform listelor si conditiilor prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005;

x) sa acorde cu prioritate servicii de medicina dentara personalului angajat in unitatile sanitare publice.

VI. Modalitati de plata

ART. 8

Modalitatea de plata in asistenta medicala dentara din ambulatoriu este tarif pe serviciu de medicina dentara cuantificat in lei.

ART. 9

Decontarea serviciilor de medicina dentara se face pe baza tarifelor acestora si in conditiile prevazute in anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005 si in limita sumei contractate si defalcate trimestrial si lunar/cabinet, stabilita conform art. 11 din anexa nr. 9 la ordinul mentionat mai sus.

Suma anuala contractata este de ...................... lei,

din care:

- Suma aferenta trimestrului I ....................... lei,

din care:

- luna I ................. lei

- luna II ................ lei

- luna III ............... lei

- Suma aferenta trimestrului II ...................... lei,

din care:

- luna IV ................ lei

- luna V ................. lei

- luna VI ................ lei

- Suma aferenta trimestrului III ..................... lei,

din care:

- luna VII ............... lei

- luna VIII .............. lei

- luna IX ................ lei

- Suma aferenta trimestrului IV ...................... lei,

din care:

- luna X ................. lei

- luna XI ................ lei

- luna XII ............... lei.

ART. 10

(1) Decontarea serviciilor de medicina dentara se face lunar, in maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni, la data de ...

La finele fiecarui trimestru suma contractata se regularizeaza conform art. 11 alin. (4) din anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

(2) In cazul in care se inregistreaza abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului, recomandari de investigatii paraclinice nejustificate sau nerespectarea programului de lucru stabilit, contravaloarea serviciilor de medicina dentara aferente lunii respective se diminueaza dupa cum urmeaza pentru fiecare situatie:

a) la prima constatare cu 10%;

b) la a doua constatare cu 15%;

c) la a treia constatare cu 20%.

(3) Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic dentist din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:

a) Medic dentist

Nume: ................ Prenume: .......................

Grad profesional: .....................................

Specialitatea: ........................................

Codul medicului: ......................................

Cod numeric personal: .................................

Program zilnic de activitate ................... ore/zi

b) Medic dentist:

Nume: ................ Prenume: .......................

Grad profesional: .....................................

Specialitatea: ........................................

Codul medicului: ......................................

Cod numeric personal: .................................

Program zilnic de activitate ................... ore/zi

c) .....................................................

VII. Calitatea serviciilor medicale

ART. 11

Serviciile de medicina dentara furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Raspunderea contractuala

ART. 12

Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.

IX. Clauza speciala

ART. 13

(1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

(3) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

X. Incetarea si rezilierea contractului

ART. 14

Contractul de furnizare de servicii de medicina dentara se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a casei de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii urmatoarelor situatii:

a) daca furnizorul de servicii de medicina dentara nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;

b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;

e) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatata cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate sa efectueze acest control;

f) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii de medicina dentara in termen de 10 zile lucratoare;

g) odata cu prima constatare dupa aplicarea de 3 ori in cursul unui an a masurii de diminuare a contravalorii serviciilor de medicina dentara pentru nerespectarea programului de lucru stabilit, abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;

h) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele justificative in baza carora se deconteaza serviciile raportate.

ART. 15

Contractul de furnizare de servicii medicale inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:

a) furnizorul de servicii de medicina dentara se muta din teritoriul de functionare;

b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;

c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;

d) acordul de vointa al partilor;

e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.

f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membrii al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

ART. 16

Situatiile prevazute la art. 14 si la art. 15 lit. b), c), f), g) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

Situatiile prevazute la art. 15 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate, cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

XI. Corespondenta

ART. 17

(1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

(2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de trei zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XII. Modificarea contractului

ART. 18

(1) In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

(2) Pe parcursul derularii prezentului contract, valoarea contractuala poate fi majorata prin acte aditionale, dupa caz, in conditiile aplicarii art. 33 din Legea nr. 511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005, in limita fondului aferent asistentei medicale ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara, avandu-se in vedere conditiile de contractare a sumelor initiale.

ART. 19

(1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

(2) Daca expira termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toata durata de valabilitate a contractului.

ART. 20

Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile inaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.

XIII. Solutionarea litigiilor

ART. 21

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei Centrale de Arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.

ART. 22

Hotararile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

XIV. Alte clauze

........................................

........................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicina dentara in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi, .............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

 

 

Presedinte - Director general, Reprezentant legal,

........................................ ..........................

Director adjunct economic,

........................................

Director adjunct relatii contractuale,

........................................

Vizat

Oficiul juridic

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !