Cauta in site

Acte

CONTRACT DE COMODAT AUTO

    CONTRACT DE COMODAT AUTO

Intre subsemnatii:
____________________________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,
si
SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,


Contract de comodat

Model de contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PARTILE

.................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODANT

 


Contract de comision

CONTRACT DE COMISION

I. PARTI CONTRACTANTE

Art.1.

S.C. .................., cu sediul in localitatea ............, str ..........., nr. ..., judetul ............, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ..........., avand cont nr. ............., deschis la Banca .............., reprezentata prin dl. ............. in calitate de ..........., denumita in continuare COMITENT

si


Contract de cesiune drepturi de autor

MODEL CONTRACT CESIUNE DREPTURI DE AUTOR

 

1.PARTI

Art.1

Subsemnatul(a).........................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, jud. ................................................, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de cedent.


CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

MODEL CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

   Incheiat intre subsemnaţii:

 

 

   1. Persoana X............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 

   2. Persoana Y............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 


Contract de cesiune de creanta

MODEL CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

Art. 1. Partile contractante:

1. S.C. ............, cu sediul in ..............................., nr. inregistrare R.C., CUI........, prin director general ............, in calitate de CEDENT

si

2. ..................., cu sediul in ......................, nr. inregistrare R.C., CUI............. , prin director ................, in calitate de CESIONAR

2. Obiectul contractului si pretul cesiunii


Contract de cesiune

Model CONTRACT DE CESIUNE

S.C. .............., cu sediul in................ nr. inregistrare R.C.........., CUI ........., atribut fiscal R, tel/fax: ............, cont .............. deschis la B.C.R. sucursala..................... reprezentata prin director general ..................in calitate de producator si parte semnatara in contractul nr......... din ........, avizeaza favorabil prezentul

CONTRACT DE CESIUNE

nr. ...... din .......

Intre


Contract de audit financiar si certificare a bilantului contabil

 

 

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

 

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. ..........................., avand sediul in ........................., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. ....................., avand sediul in ......................., cod fiscal ......................., reprezentata de catre ........................, denumita in prezentul contract PRESTATOR,

si