Cauta in site

Acte

Contract de amanet

CONTRACT DE AMANET

Incheiat astazi ............., in ................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. S.C. ............................., cu sediul in ................, tel/fax .........., inmatriculata la Registrul Comertului ............... sub nr. ......., avand cont curent nr. ............ la Banca ..................... si codul fiscal nr. ......... reprezentata prin ....................., denumita in continuare CREDITOR

si

2. S.C. ............................., cu sediul in ................., tel/fax .........,


Contract de agentie comerciala

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

 

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza PRINCIPAL

 

 

si

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza AGENT, unde:


Contract de administrare SRL SA

CONTRACT DE ADMINISTRARE SOCIETATE

Parti contract de administrare

Intre:

SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________

in calitate de Societate

si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ ,

in calitate de Administrator,

 

a intervenit prezentul contract de administrare:

 


Contract civil de angajare

CONTRACT DE ANGAJARE

 

1. PARTI CONTRACTANTE

 

S.C. ................................., cu sediul in localitatea ................., str. ..........................., nr. ..., jud. ................, cod fiscal ................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata de ......................., in calitate de ....................,

si


Contract cadru pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

CONTRACT - CADRU

pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

Nr. ............ din ...............

I. Partile contractului


Cerere suspendare la cerere - avocat

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 28 lit. d din Legea 51/1995 suspendarea la cerere din activitate pe o perioada_______________(sau nedeterminata) începând cu data de___/___/______.

Mă oblig sa achit la zi cotele și taxele profesionale.
 

Vă mulțumesc ,
 
Data,                                                              Semnătura,
 


Cerere schimbare sediu profesional - avocati

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul (a)______________________________________,  avocat definitiv în cadrul Baroului _________________________  vă rog să-mi aprobați în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea 51/1995 si art. 222 din Statutului profesiei de avocat, schimbarea sediului profesional la adresa________________________________.

Anexez alăturat copie dupa urmatoarele acte (act proprietate, contract comodat, contract de închiriere, etc, dupa caz).

 Va multumesc,

 Data,                                                         Semnătura,