Cauta in site

Acte

Cerere de asigurare a dovezilor

Domnule Presedinte,

S.C. .........................., cu sediul in ............, str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judet ............., inmatriculata in Registrul Comertului ............... sub nr. ....., prin reprezentantul legal ......................., in calitate de ..........., fac prezenta CERERE DE ASIGURARE A DOVEZILOR, rugandu-va ca, dupa citarea paratului ........................, domiciliat in ............., str. ............, bl. ..., ap. ..., sa procedati la efectuarea probei ................., la ...............

Motivele cererii:


Cerere de apel peste termen

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................, domiciliat in .............. str. ............ nr. ..., inculpat, .............. parte vatamata/parte civila/parte responsabila civilmente in dosarul penal nr. ....., declar apel peste termen impotriva sentintei penale nr. ........., din ........... pronuntata de .................. prin care ................(se enunta solutia) si va rog sa constatati ca pot declara apel peste termen si, admitand apelul, sa pronuntati ....................(una dintre solutiile prevazute de art. 379 C. proc. pen.).


Cerere de apel

judetul ............, declar apel in termen legal impotriva sentintei civile nr. ..... pronuntata la data de ..........., de catre .................. in dosar nr. ..../..........., pentru .................. .

 

Motivele cererii:

In sentinta civila nr. .... pronuntata de catre ................ la data de .......... in dosar nr. ..../............, s-a dispus ................... Consider ca sentinta civila sus-mentionata este nelegala pentru ca: ........................................ .


Cerere de anularea vanzarii

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. .., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ......................., domiciliat in .........., str. ............., nr. ..., pentru anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre noi la data de ............ si sa fie obligat sa primeasca inapoi lucrul pe care mi l-a vandut si sa-mi restituie pretul pe care l-a primit in suma de ............. lei.

De asemenea, va rog sa-l obligati la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului de avocat.


Cerere de amanare a judecarii cauzei

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul .............................., in calitate de reclamant sau parat in dosarul nr. ........ al acestei instante, cu termen de judecata la data de ...........,

 

 

Formulez:

Cerere de amanare a judecarii cauzei, pentru urmatorul motiv: ........................ .

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 126, sau art. 132, art. 138 alin. 1, art. 155, art. 156, art. 157 C proc. civ.

Data .............

Semnatura .............

 

 


Cerere concediu fara plata

Model cerere concediu fara plata

Cerere Concediu

Nr inregistrare______________

                               Domnule Director,

Subsemnatul_____________________ __________ angajat al ____________________pe functia de ________________ , avand marca__________  vă rog să îmi aprobaţi cererea  de concediu fără plată în perioada  ___/___/_____    -      ___/___/______

Menţionez că solicit concediul fără plata pentru motivul __________________________________________________________.


Cerere concediu

Model cerere concediu de odihna

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ___________________________, salariat al _________________, avand functia de _____________________ rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru perioada ___/___/_______ – ___/___/________.

                                     Data _________                    NUMELE  SI SEMNATURA
 


Antecontract de vanzare-cumparare

ANTECONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

I. PARTILE

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-vanzator;

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI